สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงปภัศญาร์  แนบทองหลาง
 
1. นางวลัยลักษณ์  พลเยี่ยม
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงสุจิรดา  รักษาทรัพย์
 
1. นางสุธรรมา  เนาวดี
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงกฤษณา  เย้ยไธสง
 
1. นางสุธรรมา  เนาวดี
 
4 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงวรรณิษา  โคตะมะ
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงจันจิรา  นามวงค์ษา
 
1. นางนันทิยา  เวียงสีมา
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองอาจ
 
1. นางราตรี  ลวกไธสง
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงอรอุมา  ยาทองทิพย์
 
1. นางสุธรรมา  เนาวดี
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก่อศิลป์
 
1. นางพนิดา  สกิจขวา
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลมไธสง
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
 
10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กหญิงนาตาลี  นนทะชัย
2. เด็กหญิงอรทัย  จิตนอก
 
1. นางสาวฉัตรศิริ  โง่นสูงเนิน
2. นางสาวศุทธินี  จงยาว
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  วังศรีคุณ
2. เด็กหญิงสรัลชนา  คุซิตา
 
1. นางสาวญาณิศา  เทียนงูเหลือม
2. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กหญิงกชกร  อินทรทัต
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปะโสรัก
 
1. นางพรเพ็ญ  นพไธสง
2. นางสาวศุทธินี  จงยาว
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชั้นดี
 
1. นางสาวสมคิด  ชะม้ายกลาง
 
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงศศิธร  ตุ้มทอง
 
1. นายวัญณะชัย  ฤทธิ์ไธสง
 
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงศุภารักษ์  โคตา
 
1. นายวิริยะ  แก่งทองหลาง
 
16 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  นนทะศรี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ยอดสิงห์
3. เด็กชายสุภนัย  กล้าวาจา
 
1. นางสาวญาณิศา  เทียนงูเหลือม
2. นางสมควร  ตาปราบ
 
17 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กชายขวัญชนก  ไกรยศวร
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เหมือยไธสง
3. เด็กชายอนุวัต  สร้อยทอง
 
1. นางสาววาสนา  เทียมทะนง
2. นางสาวสมคิด  ชะม้ายกลาง
 
18 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงอพัชรา  เมฆไธสง
2. เด็กชายเสกสรรค์  ศรีบุญราช
3. เด็กหญิงเอวิตรา  ปักกะโถ
 
1. นางสาวญาณิศา  เทียนงูเหลือม
2. นางสมควร  ตาปราบ
 
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายสุดใจ  วงค์สม
 
1. นายชัยยา  กลางสวัสดิ์
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงเอมิตา  โคกทอง
 
1. นางสาววาสนา  เทียมทะนง
 
21 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายคชานนท์  เกษแก้วเกลี้ยง
2. เด็กชายธนากร  กุลมินทร์
 
1. นายวินัย  ศรีจันทร์
2. นางสมควร  ตาปราบ
 
22 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  อัดแสง
 
1. นางสาววาสนา  เทียมทะนง
 
23 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายวีนภัทร์  ศิริมงคล
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
24 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 1. เด็กหญิงชลทิชา  อินทวัตร
 
1. นางนวพรรษ  ตั้งอยู่ดี
 
25 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โง่นสูงเนิน
 
1. นางสุภาพร  ขุนภักดี
 
26 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายภัทรภณ  เบ้าทอง
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
27 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงจิฬาลักษณ์  จันเสริม
2. เด็กหญิงณภัสนันท์  ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงศรันย์รัตน์  สุโพธิพัฒ
 
1. นางสาวชวัลนุช  ลาภรัมย์
2. นางสาวสมคิด  ชะม้ายกลาง
 
28 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวธิดาวรรณ  คงยศ
2. เด็กชายปิยพันธ์  อำพันทอง
3. นายภานุพงษ์  จงวงศ์
 
1. นายชัยยา  กลางสวัสดิ์
2. นางมะลิวัน  กลางสวัสดิ์
 
29 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดอกไธสง
2. เด็กชายธนา  พลทองหลาง
 
1. นายวิชา  ภู่นาค
2. นางสาววีรภัทรา  โกรพิมาย
 
30 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  จันทร์นวน
2. เด็กชายสุขสรรค์  ทองหลาง
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีอาภัย
2. นายสุรวิทย์  ตาไธสง
 
31 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายศราวุธ  มอญกลาง
2. เด็กชายศิริวัฒน์  โง่นสูงเนิน
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีอาภัย
2. นายสุรวิทย์  ตาไธสง
 
32 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณา
2. เด็กหญิงจิดาภา  จันทะวงค์
3. เด็กหญิงปริณดา  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวชวัลนุช  ลาภรัมย์
2. นางสาววีรภัทรา  โกรพิมาย
 
33 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงณัฐชา  อุดมโภชน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสาวชุติมา  หันตุลา
2. นางสาวปราณี  ขรเกษม
 
34 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกรนันท์  ก้อนธิ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  ปานาสา
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีอาภัย
2. นายสุรวิทย์  ตาไธสง
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
35 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงชนานันท์  มูลรัตน์
2. เด็กหญิงณัชพิฌา  โกรพิมาย
3. เด็กหญิงนันทนา  ชื่นตา
4. เด็กหญิงภริสา  ตาไธสง
5. เด็กหญิงสุจินดา  รุ่งแสง
 
1. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
2. นางสุภาพร  ขุนภักดี
 
36 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ภู่คำ
2. เด็กหญิงนันท์ธิดา  ทองอาจ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  มาศนอก
4. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีชุม
5. เด็กหญิงแพรวา  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริพร  ปลายสวน
2. นางสาวไอลดา  เนตรถาวร
 
37 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัตถานัง
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทวยเพียร
3. เด็กหญิงนันทิญา  รอบคอบ
4. เด็กหญิงภัทรชราภรณ์  ปัจจัย
5. เด็กหญิงเพชรดา  ชาลีเปรี่ยม
 
1. นางจริญญา  เวียงสีมา
2. นางสาวสลิลทิพย์  ปานาสา
 
38 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงณัฐฐิญาภรณ์  แสงอ่่อน
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  โง่นสูงเนิน
3. เด็กชายวิชชาบูรณ์  พันยาราช
4. เด็กหญิงสุคนธวา  พันธ์ทุม
5. เด็กหญิงสุนารี  ปักเขตานัง
 
1. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
2. นางสุภาพร  ขุนภักดี
 
39 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 1. เด็กชายธาราเทพ  เขวาลำธาร
2. เด็กชายวิทวัส  นาอ้อม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วนอก
4. เด็กหญิงอรจิรา  เปาะสระเกษ
5. เด็กหญิงอริสรา  ปิตาระพา
 
1. นางสาวฐานัภภรณ์  แพงคำแหง
2. นายอนุวัตน์  วิวัตรชัย
 
40 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายจิรภัทร์  แคนอินทร์
2. เด็กชายชนนาที  ปินะกาเส
3. เด็กชายชนะพล  จิ๋วขุนทด
4. เด็กหญิงณัชพิฌา  โกรพิมาย
5. เด็กชายณัฐพล  รัตนแสง
6. เด็กชายธนกฤต  จิตรีศิลป์
7. เด็กหญิงนันทนา  ชื่นตา
8. เด็กหญิงปลายฟ้า  เครื่องภาที
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  โง่นสูงเนิน
10. เด็กชายปวีณ  ใบโพธิ์
11. เด็กหญิงปัณฑิตา  องกระโทก
12. เด็กหญิงพิชญาภา  ระมั่งทอง
13. เด็กหญิงภริสา  ตาไธสง
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  หวังพรพิมลมาศ
15. เด็กหญิงลลิตา  บริสุทธิ์
16. เด็กหญิงวันวิสา  พลนอก
17. เด็กชายศุพานิช  พิมพา
18. เด็กหญิงสุคนธวา  พันธ์ทุม
19. เด็กหญิงสุจินดา  รุ่งแสง
20. เด็กชายสุริยันต์  ลือเดช
 
1. นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง
2. นางจริญญา  เวียงสีมา
3. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
4. นางราตรี  ลวกไธสง
5. นางสุภาพร  ขุนภักดี
 
41 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตระกูลศรี
 
1. นางวราภรณ์  ฤทธิ์ไธสง
 
42 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  มุ่ย
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
43 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแกรง 1. เด็กชายพงษ์ชยุต  สมหวัง
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ขันติจิตร
 
1. นางสาวณิชวรรณ  มานะงาน
2. นายอภิชาต  สุทธิ
 
44 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงนิชาดา  บุญมี
2. เด็กชายพุทธคุณ  ปิดตานัง
 
1. ส.ต.อ.สง่า  แก้วพิมพรม
 
45 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายคามินทร์  ปะเขมายัง
2. เด็กชายชยากร  ศรีชาติ
3. เด็กชายณัฐกมล  ทิพย์พิมาย
4. เด็กชายณัฐภูมิ  เลิงลา
5. เด็กชายดนุเดช  เวียงสิมมา
6. เด็กหญิงปรีดา  ศรเทพา
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ณรงค์ฤทธิ์
8. เด็กชายภูบดินทร์  ศรีไกรเพ็ชร
9. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ปินะถา
10. เด็กหญิงอภิญญา  บุปผามะตะนัง
 
1. นายประธีป  ราชาอินทร์
2. นางสาวภานุมาศ  ดุลย์ไธสง
3. นางสาวอัฉราพรรณ  อิ่มประเสริฐ
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
46 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงญาณิษา  วันเฉลิม
2. เด็กชายพิพัฒน์ธนะชัย  เครือนิล
 
1. นางสาวกรกนก  ค้ำคูณ
2. นายวัญณะชัย  ฤทธิ์ไธสง
 
47 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงอรพิน  วันจันทึก
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริมงคล
 
1. นายประดิษฐ์  โลไธสง
2. นายวีระพงษ์  ปรึกษา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
48 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงเพียงทิพย์  สมนาค
 
1. นายชัชนันท์  พรมลุน
 
49 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงพัชริดา  ลาสุเล
 
1. นางสาวสุรางคนา  ปักกานาโต
 
50 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายอภิชัย  ลาดสุด
 
1. นายนิรุติ  ทรัพย์สินทวีคูณ
 
51 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายเเล็กซันเดอร์  โจอวน
 
1. นางสาวอาริยา  ทูลไธสง
 
52 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุขประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุรางคนา  ปักกานาโต
 
53 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายภาคภูมิ  ประโรม
 
1. นายนิรุติ  ทรัพย์สินทวีคูณ
 
54 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กันบุตร
 
1. นายนิรุติ  ทรัพย์สินทวีคูณ
 
55 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ไร่พริก
 
1. นายนิรุติ  ทรัพย์สินทวีคูณ
 
56 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  รอดภัย
2. เด็กหญิงปาณิตา  ขอเหนี่ยวกลาง
 
1. นางสาวศุทธินี  จงยาว
2. นางสาวเครือวัลย์  บุญเขื่อง
 
57 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงวรนุช  ลาดก่อน
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ปัจยะฆัง
 
1. นายชัชนันท์  พรมลุน
2. นางวาสนา  บังพิมาย
 
58 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงพรสิริ  เรียมไธสง
2. เด็กหญิงวรรณภา  เกษสานี
 
1. นายนิรุติ  ทรัพย์สินทวีคูณ
2. นางสาวรติยาภรณ์  ชุมสงฆ์
 
59 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายนทีธร  ไกรยศวร
 
1. นายนิรุติ  ทรัพย์สินทวีคูณ
 
60 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กหญิงธีรดา  วิเศษสัง
2. เด็กหญิงพรรณิภา  พรมเลิศ
3. เด็กหญิงภูษิตา  เลาะกลาง
 
1. นางสาวศุทธินี  จงยาว
2. นางสาวเครือวัลย์  บุญเขื่อง
 
61 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงชลดา  หาสอดส่อง
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เหมือนไธสง
3. เด็กชายสัตยคม  อุณหมั่นท์
 
1. นายชัชนันท์  พรมลุน
2. นายไมตรี  ไชยขันธุ์
 
62 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายชัชดนัย  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  จันเสริม
3. เด็กชายศิววงค์  แสนปลื้ม
 
1. นายนิรุติ  ทรัพย์สินทวีคูณ
2. นางสาวรติยาภรณ์  ชุมสงฆ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
63 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 1. เด็กชายนนทกร  เกิดมะเริง
 
1. นายประพันธ์พงศ์  กลิ่นหอม
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นายวีระวัฒน์  ยอดยศ
 
1. นางอภิญญา  โลไธสง
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลมไธสง
 
1. นางวริษฐา  ปินะถา
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. นางสาวกรวี  ตรีชิต
 
1. นายพิศิษฏ์  โลไธสง
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายญาณภัทร  ปิดตานัง
 
1. นางสาวรติยาภรณ์  ชุมสงฆ์
 
68 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายฤทธิเดช  ทีหัวช้าง
 
1. นายชัยยันต์  กลางสวัสดิ์
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงพนาวรรณ  โพธิ์สาลี
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปลายสวน
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแกรง 1. เด็กชายปราชญ์ธวี  ภู่นาค
 
1. นางสาวณิชวรรณ  มานะงาม
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองดวง
 
1. นางสาวคณิศร  ผิวงาม
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นามไพร
 
1. นางสาวฉัตรศิริ  โง่นสูงเนิน
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงสุภารักษ์  โคตา
 
1. นายสมาน  เนาวะดี
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายญาณภัทร  ปิตตานัง
 
1. นางสาวรติยาภรณ์  ชุมสงฆ์
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายวงศธร  ครองรุ้ง
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 1. เด็กหญิงชนทิชา  วรรณศรี
 
1. นางสุมนฉัตร  อินทร์บำรุง
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปลายสวน
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
79 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายกนกพล  พรบุญ
2. เด็กหญิงฐิติพร  รอดไธสง
3. เด็กชายดนัยวัฒน์  หมั่นสดับ
4. เด็กหญิงนัฏฐกมล  บรรดิษวงค์
5. เด็กชายนิติวัฒน์  ปัตตาเทสัง
6. เด็กชายปานัสม์  นุหนุนจันทร์
7. เด็กชายมานะ  เต็มสัน
8. เด็กหญิงมานิตา  ศิริวรรณ
9. เด็กหญิงสโรชา  รั้วไธสง
10. เด็กหญิงอภิญญา  ทิพย์พิมาย
 
1. นายประธีป  ราชาอินทร์
2. นางวาสนา  คุ้มเมือง
3. นายสำราญ  ฝากไธสง
 
80 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเหลาหนาด
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พลหาร
3. เด็กหญิงรินรดา  โนตไธสง
4. เด็กหญิงศศิกมล  ทบสินธิ์
5. เด็กหญิงอรอุมา  หมอสุด
6. เด็กหญิงอาทิตยา  กลางสวัสดิ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  โอนไธสง
2. นายณภัทระ  ฤาชา
3. นางราตรี  ลวกไธสง
 
81 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นะมิตรรัมย์
2. เด็กหญิงชญาดา  เหลือสืบพันธุ์
3. เด็กหญิงปพิชญา  เพิ่มพูน
4. เด็กหญิงพัชรพร  เครือนิล
5. เด็กหญิงศศินา  เพ็ชรพูน
6. เด็กหญิงศิริวราภรณ์  มุ่งหมาย
7. เด็กหญิงอลิสา  แลไธสง
8. เด็กหญิงอันชัน  ชนะ
 
1. นางสาวกรรณิกา  โอนไธสง
2. นายณภัทระ  ฤาชา
3. นางราตรี  ลวกไธสง
 
82 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกัลยา  มาเหลาหนาด
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองอาจ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองอาจ
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พลหาร
5. เด็กหญิงปภาวี  แม่นศรนรา
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทิพย์เนตร
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  แลไธสง
8. เด็กหญิงรินรดา  โนตไธสง
9. เด็กหญิงวณัฐศมล  กลางสวัสดิ์
10. เด็กหญิงศศิกมล  ทบสินธิ์
11. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ทองอาจ
12. เด็กหญิงศศิธร  บุปผาทาโน
13. เด็กหญิงศศิวิมล  เตชะโคบุตร
14. เด็กหญิงอรณิชา  เหลือสืบพันธุ์
15. เด็กหญิงอรอุมา  โสสุด
16. เด็กหญิงอารดา  แลไธสง
 
1. นางสาวกรรณิกา  โอนไธสง
2. นายณภัทระ  ฤาชา
3. นางสาวนันท์นภัส  วรรณวงศ์
4. นางราตรี  ลวกไธสง
5. นายสุรวิทย์  ตาไธสง
 
83 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายกฤติศักดิ์  โอนไธสง
2. เด็กชายพายุ  ปัตตาลาโพธิ์
3. เด็กชายยุทธภูมิ  พิพัฒน์ภูวนนท์
4. เด็กชายอภินันท์  ปิติถาโน
5. เด็กชายไชยวัฒน์  สีสืบเชื้อ
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีอาภัย
2. นายสุรวิทย์  ตาไธสง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
84 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงหฤทัย  เกิดเพียร
 
1. นางสาวอารียา  ทูลไธสง
 
85 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 1. เด็กหญิงศิรินทรา  แก้วทุย
 
1. นางสาวฐานัภภรณ์  แพงคำแหง
 
86 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 1. เด็กชายสิทธิโชค  แสงโรจน์
 
1. นางสาวฐานัภภรณ์  แพงคำแหง
 
87 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงวรพิชชา  นามเอี่ยม
 
1. นายชัยยันต์  กลางสวัสดิ์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
88 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 1. เด็กชายกฤษฎา  ภู่ลัดดา
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  โอนนอก
3. เด็กชายธานัท  ผลพิมาย
4. เด็กชายปิยะ  แปลกกลาง
5. เด็กชายวริทธิ์  มาศนอก
6. เด็กหญิงอินพิรา  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวภาวิณี  ต่วนไธสง
2. นางสาวสงวน  เริญไธสง
3. นางสาวสุนทรียา  พิมพ์ทองหลาง
 
89 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายณัฐภัทร  พลอยปฐม
2. เด็กชายนันทนัช  พลเวียง
3. เด็กชายปิติศักดิ์  มูลเพศ
4. เด็กชายศุภกร  ไชยศรีหนาท
5. เด็กชายสรณ์สิริ  เที่ยงวิเศษ
6. เด็กชายสุลักษณ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาววรรณา  ด้วงสีทอง
2. ส.ต.อ.สง่า  แก้วพิมพรม
3. นายเดชา  คานจันทึก
 
90 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ทองโสม
2. เด็กชายอิทธิพงษ์  ลัดหนองขี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำเป็ง
 
1. นางสาวกรกนก  ค้ำคูณ
2. นายวัญณะชัย  ฤทธิ์ไธสง
 
91 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงจินตนา  เตียนจันทึก
2. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  นนทะชัย
3. เด็กชายอดิศักดิ์  มุ่ย
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
92 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กชายชิติภัทร  เหมือนไธสง
2. เด็กหญิงดรัลพร  พาสนิท
 
1. นางวาสนา  บังพิมาย
2. นายอัตพร  บังพิมาย
 
93 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 1. เด็กชายณัฏฐากร  พรมการ
2. เด็กชายพินากรณ์  เซ็นทองหลาง
 
1. นายประพันธ์พงศ์  กลิ่นหอม
2. นายอนุวัตน์  วิวัตรชัย
 
94 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 1. เด็กหญิงจันทปกา  แก้วคง
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พวงแก้ว
 
1. นายอะนุ  คำคง
 
95 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายบริพัฒน์  ตัวไธสง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สวะโล
 
1. นางสาวสุรางคนา  ปักกานาโต
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  อิ่มประเสริฐ
 
96 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 1. เด็กชายบินหลา  สายสุด
2. เด็กชายวราวุธ  สุนาดี
 
1. นายอะนุ  คำคง
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
97 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำคาน
2. เด็กชายชลธี  คำจันดี
3. เด็กชายวีรภัทร  วันทะมาศ
 
1. นางธิดาพรรณ  สายรัมย์
2. นายปฏิภาณ  วาปีทะ
 
98 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 1. เด็กชายธนากร  แก้วทุย
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ศรีหาชาลี
3. เด็กชายโชคชัย  กอแก้ว
 
1. นายประพันธ์พงศ์  กลิ่นหอม
2. นางสาวศิริลักษณ์  เซ็นทองหลาง
 
99 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายพีรภัทร  เกียดนอก
2. เด็กชายภูริพัฒน์  สำเภาเงิน
3. เด็กชายสุทธิภัทร์  โพธิ์แสง
 
1. นางวริษฐา  ปินะถา
2. นายไพบูลย์  ปินะถา
 
100 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นะมิตรรัมย์
2. เด็กหญิงศศินา  เพ็ชรพูน
3. เด็กหญิงอริสา  แลไธสง
 
1. นางสาวกรรณิกา  โอนไธสง
2. นายณภัทระ  ฤาชา
 
101 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  นพคุณ
2. เด็กหญิงวรัทยา  สายรัมย์
3. เด็กหญิงสุภิสรา  มินไธสง
 
1. นางจารุณี  วาดไธสง
2. นางเมตตา  บาลิสี
 
102 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงปุณนัฐชา  สารี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เสาทอง
3. เด็กหญิงเมย์ษยา  ลาสุเล
 
1. นางสาวพัชรี  สืบเสระ
2. นางสาวสุรางคนา  ปักกานาโต
 
103 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  วังศรีคุณ
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  ย่อกลาง
3. เด็กหญิงวรรณิษา  โคตะมะ
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
2. นางสาวไอลดา  เนตรถาวร
 
104 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุลนันท์  วรรณพฤกษ์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  พนมใหญ่
3. เด็กชายพงศกร  ชาติดี
 
1. นายพันธุ์ธัช  ยอดสังวาลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา  คำสิงห์นอก
 
105 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้ว 1. เด็กชายกฤษฎา  ถึงดี
2. เด็กชายกันต์พร  ถึงดี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภักดีตุละ
 
1. นางสาวศศิวิมล  ปานาสา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  บุญซำ
 
106 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เก็งวิเชียรไชย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดอมไธสง
3. เด็กหญิงอภิสรา  บัวจ้อย
 
1. นางจิตราภรณ์  วาดไธสง
2. นางธิดาพรรณ  สายรัมย์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
107 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกกระโทก
2. เด็กหญิงปิ่นณดา  พูนเพ็ชร์
3. เด็กหญิงอัฐฉรา  ติมไธสง
 
1. นางสาวณัชกาญธ์  แสงพรม
2. นางสาวอภิญญา  อิทธิพัทธ์เมธี
 
108 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หัสดี
2. เด็กหญิงณัฐดนัย  พันธ์พิมาย
3. เด็กหญิงภรณ์นภา  เยี่ยงไธสง
 
1. นางสาวอาริยา  กิ่งพุดซา
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
109 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  สังเกตุกิจ
 
1. นางราตรี  ลวกไธสง
 
110 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายกวี  นำพา
 
1. นายสุรวิทย์  ตาไธสง
 
111 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายเศรษฐพล  บรรณศรี
 
1. นายจตุพล  ดุลชาติ
 
112 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายธนภัทร  ทองหล่อ
 
1. นายจตุพล  ดุลชาติ
 
113 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นิมิตรรัมย์
2. เด็กชายกวี  นำพา
3. เด็กหญิงกัลยา  มาเหลาหนาด
4. เด็กชายกิตติพัทธ์  สังเกตุกิจ
5. เด็กชายก้องภพ  โคตรล่ามแขก
6. เด็กหญิงชญาดา  เหลือสืบพันธุ์
7. เด็กชายธนภัทร  ทองหล่อ
8. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พลหาร
9. เด็กชายธันยพงษ์  ชินพร
10. เด็กหญิงปพิชญา  เพิ่มพูน
11. เด็กหญิงพัชรพร  เครือนิล
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  แลไธสง
13. เด็กชายภูริช  ดาวดา
14. เด็กชายภูเบศร์  ปัตตาเทสัง
15. เด็กชายยศพนธ์  อินสามรัตน์
16. เด็กหญิงรินรดา  โนตไธสง
17. เด็กหญิงวริญทร  มอญกลาง
18. เด็กชายวิศรุต  พูนเพ็ชร
19. เด็กหญิงศศินา  เพ็ชรพูน
20. เด็กหญิงศศิมล  ทบสินธิ์
21. เด็กหญิงศิริวราภรณ์  มุ่งหมาย
22. เด็กหญิงศิริวิมล  เตชะโคบุตร
23. เด็กชายศุภกิตติ์  ปินะถา
24. เด็กชายสุวพัชร  ปิติถาโน
25. เด็กหญิงอรณิชา  เหลือสืบพันธุ์
26. เด็กหญิงอรอุมา  หมอสุด
27. เด็กหญิงอริสา  แลไธสง
28. เด็กชายอัญชัน  ชนะ
29. เด็กหญิงอาทิตยา  กลางสวัสดิ์
30. เด็กชายเศรษฐพล  บรรณศรี
 
1. นางสาวกรรณิกา  โอนไธสง
2. นายจตุพล  ดุลชาติ
3. นายณภัทระ  ฤาชา
4. นางสาวนันท์นภัส  วรรณวงศ์
5. นางราตรี  ลวกไธสง
6. นางสาวสลินทิพย์  ปานาสา
7. นายสุรวิทย์  ตาไธสง
 
รวม 113 309 184