สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  รักสี
 
1. นางอรวรรณ  พระไตรยะ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีแก้ว
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  กวดวงศ์ษา
 
1. นางสาวสุขจิต  อุปสุข
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงนภัสราวดี  วรรณกิจ
 
1. นางสาวณัฏฐนิษฐา  ปีลาตรี
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาภา   ฤทธิ์วิชัย
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  จอดนอก
 
1. นางสาวไสว  แสงจันทร์
 
7 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายปรวิศร์  นาคา
 
1. นางสมมัก  เชียงเครือ
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวฐิตาภา  จงกลาง
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายชาตรี  พริกจำรูญ
 
1. นางสาวจินตนาพร  กล่ำพิมาย
 
10 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สีโพนดวน
2. เด็กหญิงเอวิตรา  ทองนอก
 
1. นางสมมัก  เชียงเครือ
2. นางอริสา  สิงห์บุตร
 
11 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  พิทักษ์เกียรติ
2. เด็กชายศิวกรณ์  สุกไธสง
 
1. นางสมจิตร  เจริญศิริ
2. นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณทา
 
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงพรม
2. เด็กหญิงสุภาพร  หาญกล้า
 
1. นางสาวจินตนาพร  กล่ำพิมาย
2. นางสาววีรญา  พรดอนก่อ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กชายทรงธรรม  ทองกลาง
 
1. นางจงกล  อาจหาญ
 
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กหญิงสิริวิมล  วรรณปะเข
 
1. นางสาวนันทพร  พูนหญ้าคา
 
15 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายณัฐฌากรณ์  ชัยรัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตันนอก
 
1. นายกำจัด  สุขประเสริฐ
2. นางสาวคนธรส  นิยันตัง
 
16 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายรพีภัทร์  กอบมาตร์
 
1. นายกำจัด  สุขประเสริฐ
 
17 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแมว 1. เด็กชายนเรนทร  กันทะเสน
 
1. นางสาวรวีวรรณ  สดกลาง
 
18 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  เลิศล้ำ
 
1. นางสาวสุขจิต  อุปสุข
 
19 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ปากเมย
2. เด็กชายธนกฤต  ทับกระโทก
 
1. นางพรมรินทร์  ชูกลิ่น
2. นายสุวพิชญ์  สาพิโต
 
20 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กชายอรรถพร  ลินไทร
2. เด็กชายเลิศมงคล  ศรีแก้ว
 
1. นายอรรถสฤษธ์  ทองดีนอก
2. นางสาวอุไรรัตน์  บุญเรือง
 
21 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพงศกร  ทิพย์กระโทก
 
1. นายสุวพิชญ์  สาพิโต
 
22 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายสิรภพ  บุบผา
 
1. นางสาววิชญา  สาพิโต
 
23 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายณฐพบ  สังข์เงิน
 
1. นางสาวคนธรส  นิยันตัง
 
24 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายอชิตะ  คุยสี
 
1. นางสาวคนธรส  นิยันตัง
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
25 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ทิศกระโทก
2. เด็กชายบรรจง   เย็นไธสง
3. เด็กชายวัชรากร  ประทุมสาย
 
1. นางวนิดา  ขมโคกกรวด
2. นางสาวสุกัญญา  พันธุจิตร
 
26 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายธนวิชญ์  อานัย
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  หวังผล
3. เด็กหญิงเบญญาภา  กอบมาตร์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  เทิ่งกระโทก
2. นางสาวเบญจมาศ  ใจตรง
 
27 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทรทอง 1. เด็กชายฉัตรพร  ศรีใสไพ
2. เด็กชายพีรพล  ยงไธสง
 
1. นางสาวปาจรีย์  เรืองมะเริง
2. นายวัชพล  พระไตรยะ
 
28 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายบัญชา  แสนเวียง
2. เด็กชายสืบพงษ์  แทนกระโทก
 
1. นายกำจัด  สุขประเสริฐ
2. นายอังคาร  ดาสงเคราะห์
 
29 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายมินธาดา  ลารคร
2. เด็กชายอภิชา  เที่ยงบุญ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ใจตรง
2. นางสาวไสว  แสงจันทร์
 
30 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ปิตาระเต
2. เด็กชายอนุภัทร  ภิญโญ
 
1. นางสาวปรียาพร  อึ้งวานิช
2. นางสาวเบญจมาศ  ใจตรง
 
31 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  โนนหมอ
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  พุทบุรี
3. เด็กหญิงวริษรดา  ทองวงศ์
 
1. นางวนิดา  ขมโคกกรวด
2. นางสาวสุกัญญา  พันธุจิตร
 
32 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  พุทธรักษ์
2. เด็กชายปิยะ  แพกกระโทก
3. เด็กชายพีรวัฒน์  มาตาชาติ
 
1. นางภักดี  สมบัติภูธร
2. นางสาวสุกัญญา  พันธุจิตร
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
33 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วานิช
2. เด็กหญิงนันทิชา  มะทิติไข
3. เด็กหญิงวรัญญา  ปัจจัย
4. เด็กหญิงวริศรา  ปัดตาตะพัง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุดมภ์
 
1. นางสาวฐิตาภา  จงกลาง
2. นางสาวสุมาลี  โชติชุม
 
34 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วันแก้ว
2. เด็กหญิงธนิสร  นาคา
3. เด็กหญิงปภาวี  รักษาพร
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ขำชัยภูมิ
5. เด็กหญิงศันสนีย์  มะลิเลิศ
 
1. นายคำรณ  เจริญศิริ
2. นายอารมณ์  นิตย์ด่านกลาง
 
35 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วางกลาง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุปถัมภ์
4. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นากระโทก
5. เด็กหญิงเกศกนก  วางกลาง
 
1. นางประภาพันธ์  จงกระโทก
2. นางสาววิชญา  สาพิโต
 
36 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงชญานิศ  แสงพรม
2. เด็กหญิงนฤวรรณ  ทับกระโทก
3. เด็กหญิงปรายฟ้า  คุ้มไพทูลย์
4. เด็กชายศิวกร  วันทะวงษ์
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ลุนระวงศ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ถอยกระโทก
2. นางสาววีรญา  พรดอนก่อ
 
37 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เลิศล้ำ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สมรูป
 
38 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1. เด็กหญิงอภิสรา  รวมพิมาย
 
1. นางสาวสายสุดา  รายพิมาย
 
39 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สายกระสุน
2. เด็กหญิงนันทิยา  บุญมี
 
1. นางสาวกิตติพร  ทิมกระโทก
2. นางสาวศิริพร  จุปะมัทถา
 
40 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กชายชูชัย  พยุหะ
2. เด็กหญิงปาณิศา  นิลดำ
 
1. นางสาวกิตติพร  ทิมกระโทก
2. นางสาวศิริพร  จุปะมัทถา
 
41 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงชวีวรรณ์  นันกระโทก
2. เด็กชายทีรพัฒน์  เที่ยงจันทึก
 
1. นางณัฏฐพร  พึ่งครบุรี
2. นางสาวสิริญาดา  เถื่อนกลาง
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
42 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ด่านกระโทก
2. เด็กชายธนกฤต  ชั่งเกวียน
3. เด็กชายธนพัฒน์  โฉมเฉลา
4. เด็กชายธนะเทพ  ประกอบนันท์
5. เด็กชายนันฑวุฒร์  เกตุศรี
6. เด็กชายปิยวัฒน์  ทัดวงค์
7. เด็กชายพันกร  ทรัพย์ประเสริฐ
8. เด็กชายพีรพันธ์  แก้วหนองแสง
9. เด็กชายพีระพล  อุทุมพร
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินตา
 
1. นายมงคล  โคตชัง
2. นางวนิดา  ขมโคกกรวด
3. นายวิทยา  คำดี
 
43 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แรงเขตรกิจ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ควรสมบัติ
 
1. นายจีรพงษ์  พลานไชย
2. นายอรรถสฤษธ์  ทองดีนอก
 
44 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงประภากร  สีนาค
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เวหน
 
1. นางสาวปรียาพร  อึ้งวานิช
2. นายสัญญา  เทพศรีดา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
45 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายกฤตภัทร  หินเงิน
 
1. นางสาวณัฏฐนิษฐา  ปีลาตรี
 
46 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สร้อยมะณี
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  แทนนำ
 
47 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  คำหงษา
 
1. นางสาวสาวิตตรี  พรหมบึงลำ
 
48 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ปรึกไธสง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สมรูป
 
49 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  หินเงิน
 
1. นางสาวสาวิตตรี  พรหมบึงลำ
 
50 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวสาวิตตรี  พรหมบึงลำ
 
51 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณนิษา  เสมพิมาย
2. เด็กหญิงวรัทยา  ปิ่นสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  เจริญชัยวัฒนโชติ
2. นางสาวสุพรรษา  โกสุม
 
52 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แก่นเมือง
2. เด็กหญิงสุวนัน  จันทรินทร์
 
1. นายจงรัก  ยิ้มผุ
2. นางเกษร  ยิ้มผุ
 
53 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพราวนภา  ขุนประเสริฐ
 
1. นางสาวสาวิตตรี  พรหมบึงลำ
 
54 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มุขพิมาย
2. เด็กชายวิโรจน์  คงพันธุ์
3. เด็กหญิงสิรีธร  ชัยชนะ
 
1. นางพรมรินทร์  ชูกลิ่น
2. นางสาวศรญา  ทุมนาหาด
 
55 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนาพร  คงศรี
2. เด็กหญิงผกาสินี  พริกจำรูญ
3. เด็กหญิงวาสนา  ทิศกระโทก
 
1. นางพรมรินทร์  ชูกลิ่น
2. นางสาวรุจิรัตน์  แทนนำ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 1. เด็กชายปิยะพนธ์  แพนไธสง
 
1. นางสมจิตร  เจริญศิริ
 
57 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายอิสระ  ศรีภา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ถอยกระโทก
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยพัชรา  ยอดพรม
 
1. นางสาวสุกัญญา  พันธุจิตร
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  นมภูเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  สวาสดิ์ญาติ
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายจุติพงศ์  แหลมทองหลาง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พันธุจิตร
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยพัชรา  ยอดพรม
 
1. นางสาวสุกัญญา  พันธุจิตร
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ไปนาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  สวาสดิ์ญาติ
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพีรภัทร  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พึ่งจันดา
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นันกระโทก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เนินกลาง
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพราวนภา  ขุนประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  สวาสดิ์ญาติ
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 1. เด็กชายกรณ์  อินทร
 
1. นางปิยะนุช  สุตยสรณาคม
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีจันทร์
 
1. นางภักดี  สมบัติภูธร
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
68 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 1. เด็กชายกรณ์  อินทร
2. เด็กหญิงจรัญญา  ม่วงคะลา
3. เด็กหญิงธีมาพร  คมขำ
4. เด็กหญิงนุชราภรณ์  เกษทองมา
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  วิ่งพิมาย
6. เด็กหญิงสุพิชญา  ชนะชัย
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิศกระโทก
8. เด็กชายเมธิชัย  พงหนองพอก
 
1. นางปิยะนุช  สุตยสรณาคม
2. นางสุนันทา  สุขขาวพงศ์
3. นายเฉลิมชัย  สาลีอาจ
 
69 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีจันทร์โสภากุล
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปริวันตัง
3. เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วโคกสูง
4. เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำกลาง
5. เด็กหญิงศศินิภา  แหลมทองหลาง
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  แมลงผึ้ง
7. เด็กหญิงอภิชญา  ถนอมศิลป์
 
1. นางภักดี  สมบัติภูธร
2. นายมงคล  โคตชัง
3. นางสมมัก  เชียงเครือ
4. นางสาวสุกัญญา  พันธุจิตร
 
70 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกานติศา  ประทุมวงค์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสริมนอก
3. เด็กหญิงภริดา  สาระรัตน์
4. นางสาววิภารัตน์  พลับพลาชัย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  มุขพิมาย
6. เด็กหญิงไพรินทร์  โคตรสุวรรณ์
 
1. นางบังอร  ทองวิไล
2. นางสาวปิยากร  เหลาประเสริฐ
3. นางสาวมัทนาชา  สายสุทธิ์
4. นายศักดิ์สิทธิ์  เมียดบำรุง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
71 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดพรม
 
1. นายมงคล  โคตชัง
 
72 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงธัญชนก  กันทะมา
 
1. นางสาวแอน  ภูมิไธสง
 
73 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายธนรัตน์  รัตนรักษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ถอยกระโทก
 
74 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแมว 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จงเทพ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  สดกลาง
 
75 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงปุณยนุช  จุติตรี
2. เด็กหญิงพรธีรา  บุญมี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ถอยกระโทก
2. นางสาววีรญา  พรดอนก่อ
 
76 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกุลวดี  วิเศษสัย
2. เด็กชายรพีภัทร์  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวขนิษฐา  ถอยกระโทก
2. นางสาววีรญา  พรดอนก่อ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
77 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  นันกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กิ่งจันกลาง
3. เด็กชายปิยพงษ์  มาประจวบ
4. เด็กหญิงปุณญาพร  แพทย์มด
5. เด็กชายวายุ  หนองพร้าว
6. เด็กชายวีรภัทร  จันทร์ขุน
 
1. นางจงกล  อาจหาญ
2. นายจีรพงษ์  พลานไชย
3. นายวระเดช  เสมอใจ
 
78 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  บุตรวิเศษ
2. เด็กหญิงรสนา  ชานนท์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุดนอก
 
1. นายมงคล  โคตชัง
2. นางอริสา  สิงห์บุตร
 
79 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเรือน
2. นางสาวธนาพร  คนองมาตย์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  คนองมาตย์
 
1. นางสาวจินตนาพร  กล่ำพิมาย
2. นางสาววีรญา  พรดอนก่อ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
80 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปุณณวิช  ประสาทนอก
2. เด็กชายมิ่งมงคล  ทับกระโทก
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พึ่งจันดา
2. นางพรมรินทร์  ชูกลิ่น
 
81 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกานติมา  ประทุมวงค์
2. เด็กชายเขมราช  คนองมาตย์
 
1. นางบังอร  ทองวิไล
2. นายภัทรพล  ไกรยา
 
82 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เนียมกลาง
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน  แก้วบุญพะเนา
 
1. นายคมกฤษ  จองกลาง
2. นางสาวสุกัญญา  แสนศรี
 
83 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กชายวรากร  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สารนอก
 
1. นายคมกฤษ  จองกลาง
2. นางสาวสุกัญญา  แสนศรี
 
84 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายกันทรากร  ลือบุญ
2. เด็กหญิงสุรนุช  ศึกนอก
 
1. นางสาวศศิธร  ทีอุทิศ
2. นายศิริวัฒน์  นาศรี
 
85 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรชานนท์
2. เด็กชายณัฐวุท  เถาสิงโต
 
1. นายสัญญา  เทพศรีดา
2. นางสาวสุรีรัตน์  เทิ่งกระโทก
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
86 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายกฤตเมธ  พันธ์ขาว
2. เด็กชายธนาศักดิ์  กอบมาตร์
3. เด็กชายโชคพิพัฒน์  วิชาศรี
 
1. นายกำจัด  สุขประเสริฐ
2. นางสาวคนธรส  นิยันตัง
 
87 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงบรรพต
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นวนกระโทก
3. เด็กหญิงธันชนกม์  แรงเขตรกิจ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ทิศกระโทก
5. เด็กชายวรรณนิวัฒน์  สิทธิราช
6. เด็กหญิงอริศลา  พรมลิ
 
1. นายกานต์ชนก  เฉียดกลาง
2. นางสาวสุกัญญา  แสนศรี
3. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
88 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขนอก
2. เด็กชายจิรายุ  มุมกลาง
3. เด็กชายธีรนันท์  ไชยนอก
 
1. นางอารมณ์  อินทพงษ์
2. นางสาวอุไรรัตน์  บุญเรือง
 
89 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารนอก
2. เด็กชายสิรภพ  ปัญญามงคล
3. เด็กชายเจษฎา  ลีลา
 
1. นายมงคล  โคตชัง
2. นางอริสา  สิงห์บุตร
 
90 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วรอาจ
2. นางสาวนรินธร  พวงผะกา
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ศรีสาพันธ์
 
1. นางบังอร  ทองวิไล
2. นางสาวมัทนาชา  สายสุทธิ์
 
91 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองดีนอก
2. เด็กหญิงพรพรรณวดี  สุขสุด
3. เด็กชายภานุพงศ์  ฮาดทะวงศ์
 
1. นางสาวนิตยา  พลทมิฬ
2. นางสาวสุกัญญา  แสนศรี
 
92 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงวาสนา  ทานกระโทก
2. เด็กชายอลงกรณ์  ไชยนอก
3. เด็กหญิงอุดมพร  สีคำเม
 
1. นายคมกฤษ  จองกลาง
2. นางสาวเพ็ญทิพย์  ศรีแก้ว
 
93 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  แพงไทสง
2. เด็กหญิงนันทิชา  คอนคำ
3. เด็กชายอนุภัทร  เสม็ดดี
 
1. นายวัชระ  โพธิ์ปานพะเนา
2. นางสาวสุดารัตน์  ดีทองหลาง
 
94 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนกระโทก
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินม่วงไทย
3. เด็กหญิงไอยดา  ยอดศรี
 
1. นายประไพร  กลิ่นหอม
2. นางมณีรัตน์  สายทอง
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
95 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อเมกอง
2. เด็กชายนนทกร  เสนะทิพย์
3. เด็กหญิงเมธาวี  สมพงษ์
 
1. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสมพร  เกิดแสงรัตน์
 
96 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บัวนาค
2. เด็กหญิงพิชามุญช์  พิทักษ์
3. เด็กชายภูตะวัน  หมั่นจิตร
 
1. นางสาวศิรินันท์  ปะวะโน
2. นางเบญจภรณ์  ราษี
 
รวม 96 210 157