สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจีรณา  เป้าตะลุมปุ๊ก
 
1. นางสาวพิมพ์ศิริ   แก้วตะพาน
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1. เด็กชายวิศรุต  เทียนกระโทก
 
1. นางสาวนริศราภรณ์  สมหวัง
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  แตงกระโทก
 
1. นางสาวอุบล  อุทิศสาร
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วมน
 
1. นางสาวอุบล  อุทิศสาร
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ฝอยจันทร์
 
1. นางสาวอุบล  อุทิศสาร
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กหญิงเมธาวี  แท่งกระโทก
 
1. นางสาวลดาวัลย์  หมื่นชยุดา
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แตะกระโทก
 
1. นางสาวลดาวัลย์  หมื่นชยุดา
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทิศกระโทก
 
1. นางกัญญลักษณ์  ศิริฐาภัทรวงศ์
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุญสันเทียะ
 
1. นางสาวทัศนียา  ทิพย์แสง
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  จันลิ้มมะดัน
 
1. นางสาวปาริชาติ  แตงกระโทก
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงปวริศา  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ถังกระโทก
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
2. นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ตาดกระโทก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ด้วงช้าง
 
1. นางกัญญลักษณ์  ศิริฐาภัทรวงศ์
2. นางสาวธีระดา  ทับกระโทก
 
13 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงญาณกิตต์  รอดพันดุง
2. เด็กหญิงอารยา  ภู่มะเริง
 
1. นางกรจิรา  ทินกระโทก
2. นางน้ำฝน  ภู่มะเริง
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตวยกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐพร  สีคำเม
 
1. นางสาวอุบล  อุทิศสาร
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรปภา  ธูปพุดซา
 
1. นายสถิตย์  ศรีนวล
 
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายปัณณธร  อยู่รักษาสิทธิ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ตวยกระโทก
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงณัฐฐมล  มะลิทอง
 
1. นางสาวศิริพร  จัตตุกูล
 
18 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นามสันเทียะ
2. เด็กชายชัชวาล  พยัคฤทธิ์
3. เด็กหญิงวราพร  พุ่มใหม่
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางสาวศิริพร  จัตตุกูล
 
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายกิจชอบ  กิลี
 
1. นางสาวอรอนงค์  ตวยกระโทก
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  ด้วงพะเนา
 
1. นายสถิตย์  ศรีนวล
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงบงกช  แต้มสันเทียะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญครอบ
 
22 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงธณัญชนก  ด่านศิริโชคชัย
2. เด็กหญิงวรกานต์  อ้มทองหลาง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญครอบ
2. นายสถิตย์  ศรีนวล
 
23 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เพลินบุญ
2. เด็กชายภัทรชัย  กลิ่นชัย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญครอบ
2. นายสถิตย์  ศรีนวล
 
24 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงวริศรา  ตั้งอำพรทิพย์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ตวยกระโทก
 
25 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  ป้ายงูเหลือม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญครอบ
 
26 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  นานกระโทก
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญครอบ
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
27 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองพระพักตร์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทินกระโทก
3. เด็กหญิงมณีมุก  ประทุมจิตร์
 
1. นางสาวปาริชาติ  แตงกระโทก
2. นางสาวสุภักตร์  ปลิงกระโทก
 
28 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. นางสาวจันทรัสม์  เจริญเศรษ
2. นางสาวชลธิชา  จ่ามมาตย์
3. นายศุภกร  ต้นกระโทก
 
1. นางอัญชัญ  พูนศรี
2. นายอำนาจ  พูนศรี
 
29 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายธันวา  ชาบำเหน็จ
2. เด็กชายสรรชัย  ลูกจันทร์
 
1. นางสาวพลอย  แทวกระโทก
 
30 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ทิศกระโทก
2. เด็กชายวิษณุพงษ์  เจือหนองคล้า
 
1. นายธานินทร์  ฐานกระโทก
2. นายสำรวม  แตงกระโทก
 
31 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายณภัทร  ทิศกระโทก
2. เด็กชายวัชระพงษ์  ตมกลาง
 
1. นางน้ำฝน  ภู่มะเริง
2. นายบุญเลิศ  ภู่มะเริง
 
32 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายจิตริน  ตวยกระโทก
2. เด็กชายพศวีร์  จุฑาณรงค์กุล
 
1. นายบรรเจิด  ทานกระโทก
2. นางอัญชัญ  พูนศรี
 
33 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. นายธนกร  นักผูก
2. นายพัสกร  พิอุบล
 
1. นายบรรเจิด  ทานกระโทก
2. นางอัญชัญ  พูนศรี
 
34 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กชายกฤษดา  ภักตร์เพียงจันทร์
2. เด็กชายณัฐนพล  เกียรติโพธิ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นกพรมพะเนา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  หมื่นชยุดา
2. นางสาวหทัยชนก  ต้นกระโทก
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
35 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เงินยวด
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงญาดา  อบทองหลาง
4. เด็กหญิงณัฐกัญญา   คงศิลา
5. เด็กหญิงวรรณปภา  ช่างจันทึก
 
1. นางสาวธีระดา  ทับกระโทก
2. นางภัทรา  แสงพรหม
 
36 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 1. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมศิลา
2. เด็กหญิงนัฐนิชา  บุตรพรม
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ทับกระโทก
4. เด็กหญิงรัตนากร  แทนกลาง
5. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ทันสมตน
 
1. นางจารุนิภา  ชลธารฤทธา
2. นางสาวนิษรา  แจ่มจำรัส
 
37 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงกัณณิกา  อินณรงค์
2. เด็กหญิงตติญาพร  คมพิมาย
3. เด็กหญิงนิพาดา  พูนกระโทก
4. เด็กหญิงประกายดาว  สนมะเริง
5. เด็กหญิงสินีนาฎ  มาบโพร้ง
 
1. นางสาวปวีณา  หนึ่งกระโทก
 
38 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1. เด็กหญิงกัลย์กมล  ต่วนกระโทก
 
1. นางสาวทวิพร  นิยมไร่
 
39 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทนกระโทก
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
 
40 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ตวยกระโทก
 
1. นางสาวปวีณา  หนึ่งกระโทก
 
41 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายศิริภัทร  ตังกิตติพงศ์
2. เด็กหญิงสรัญชินดา  แตงอยู่
 
1. นางชุติกาญจน์  น้อมสำโรง
2. นางสาวเกษร  แต้วกระโทก
 
42 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จัตตุกูล
2. เด็กชายพสธร  ตวยกระโทก
 
1. นางทัศนีย์  ทองนำ
2. นางสาวสำเนา  แตงอยู่
 
43 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายชานน  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ชัยชนะ
 
1. นางวาสนา  ทิศกระโทก
2. นายอุดม  ลีลาน้อย
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
44 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงจารุมน  ท่วมกระโทก
2. เด็กหญิงจิรนุช  มูลกลาง
3. เด็กหญิงณัฐชยา  เชื้อคำฮด
4. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่เซียว
5. เด็กหญิงนิติยา  ถองกระโทก
6. เด็กหญิงปริศรา  แทวกระโทก
7. เด็กหญิงปุญญารัสมิ์  แหวนจะโป๊ะ
8. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สร้างดี
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แตงกระโทก
10. เด็กหญิงเกษณี  ทรายฉิมพลี
 
1. นางสาวกรกนก  ทรวงโพธิ์
2. นางอัญชัญ  พูนศรี
3. นายอำนาจ  พูนศรี
 
45 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทมกระโทก
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จอมมะเริง
 
1. นางสาวปาริชาติ  แตงกระโทก
2. นางสาวสุภักตร์  ปลิงกระโทก
 
46 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  แบนกระโทก
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  อินทร์โพธิ์กลาง
 
1. นางอัญชัญ  พูนศรี
2. นายอำนาจ  พูนศรี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
47 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิลัย
 
1. นางสาวกรกนก  ทรวงโพธิ์
 
48 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงธณัฐตา  ทนกระโทก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฝอดสูงเนิน
 
49 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เหล่ามงคลกุล
 
1. นางสาวอรอุมา  ทุ่มกระโทก
 
50 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กชายวีระพงษ์  ประทุมสิทธิ์
 
1. นางรุ่งระพี  เสนาคลัง
 
51 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กหญิงปุณยานุช  ไทยกระโทก
 
1. นางสาวนภัสกรณ์  แจ้งหมื่นไวย
 
52 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายนันทภัทร  เวียนนอก
 
1. นางสาวอรอุมา  ทุ่มกระโทก
 
53 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  พยัคฆมะเริง
2. เด็กหญิงวาสนา  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวภัทร์พิชชา  ศรีเทพ
2. นางวิจิตร  เหล่าชุมพล
 
54 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงจรัญพร  มะเริงสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  โถมกระโทก
 
1. นางสาวภัทร์พิชชา  ศรีเทพ
2. นางวิจิตร  เหล่าชุมพล
 
55 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายธนภูมิ  ทัดกระโทก
2. เด็กชายธนวัฒน์  เรือกลาง
3. เด็กชายภาคิน  สุไลมาน
 
1. นางสาวพัชราภา  กุณพรม
2. นางสาวเขมมิกา  ปักนอก
 
56 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องโค 1. เด็กชายทิวา  อุ่นวิเชียร
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  นนกระโทก
3. เด็กชายอดิเทพ  มากสะรุด
 
1. นางทิพรัตน์  จอกงูเหลือม
2. นายรณชัย  ธูปพุดซา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
57 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นิสสัยหมั่น
 
1. นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายจารุวิทย์  เผ่าเงินงาม
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 1. เด็กหญิงชนากานต์   ด่านกระโทก
 
1. นางสวรส  จันทร์แทน
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงรัญชิดา  แตงกระโทก
 
1. นางสาววรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายอชิต  ละครพล
 
1. นายชัยเชฎฐ์  ปานพรมมา
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงภทรวรรณ  โทงกระโทก
 
1. นางสาวชนนิกานต์  สกุลสวัสดิพันธ์
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศราสินี  ธิมาชัย
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายอ้ครา  สาสันเทียะ
 
1. นางสาวธีระดา  ทับกระโทก
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายจักรพงษ์  มลกลาง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทุ่มกระโทก
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงไข่มุก  เขม้นเขตรกิจ
 
1. นางสาวธีระดา  ทับกระโทก
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาดกระโทก
 
1. นางสาวอรอุมา  ทุ่มกระโทก
 
68 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายธนธรณ์  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวสำเนาว์  แตงอยู่
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพย์กระโทก
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงเพชรรัชดา  แทวกระโทก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฝอดสูงเนิน
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  ถองกระโทก
 
1. นางวรรณศิริ  กิ่งโพธิ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
72 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พลเสน
2. เด็กหญิงชนาภา  ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ด่านกระโทก
4. เด็กหญิงภคพร  วงษ์ชมพู
5. เด็กหญิงสาวิณี  เติมกระโทก
6. เด็กหญิงอภิชญา  ชิตกระโทก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฝอดสูงเนิน
2. นางสาวชนนิกานต์  สกุลสวัสดิพันธ์
3. นางสาวสุวนันท์  หนุนกระโทก
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
73 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายอาทิวราฆ์  เตชาสุขสกุล
 
1. นางสาวกรกนก  ทรวงโพธิ์
 
74 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงนภัทสรา  แท่งกระโทก
 
1. นางสาวกรกนก  ทรวงโพธิ์
 
75 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวดี  ชำนิประโคน
 
1. นางสาวกรกนก  ทรวงโพธิ์
 
76 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงภทรวรรณ  โทงกระโทก
 
1. นางสาวชนนิกานต์  สกุลสวัสดิพันธ์
 
77 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กระจ่างโพธิ์
 
1. นางสาวอรอุมา  ทุ่มกระโทก
 
78 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายอติญ์วิชญ์  ดวดกระโทก
2. เด็กหญิงอริสา  แก้วเกิด
 
1. นางสาวพัชราภา  กุณพรม
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
79 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายคณิศร  นะรมรัมย์
2. เด็กชายจิรภัทร  สุกันทา
3. เด็กชายธนพัฒน์  ทุ่มวิเศษ
4. เด็กชายธนาธิป  ธงกระโทก
5. เด็กชายนพลักษณ์  โสภาฉัตร์
6. เด็กชายพีรพัส  ชำนิประโคน
 
1. นายชัยเชฎฐ์  ปานพรมมา
2. นางละเอียด  เรืองมะเริง
 
80 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นะรมรัมย์
2. เด็กหญิงจิรวดี  ดีทองหลาง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แตงกระโทก
4. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ซื่อดี
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ลำกระโทก
6. เด็กหญิงอรอุรินทร์  มะเริงสิทธิ์
 
1. นายชัยเชฎฐ์  ปานพรมมา
2. นายสถิตย์  ศรีนวล
 
81 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันธ์นิล
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงกุลภรณ์  จี๋คำ
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  นนกระโทก
5. เด็กหญิงสุภาพร  ทิศกระโทก
 
1. นางวาสนา  ทิศกระโทก
2. นายอุดม  ลีลาน้อย
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
82 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงดาราวีร์  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงศุภรดา  บาตรโพธิ์
 
1. นางสาวภัทร์พิชชา  ศรีเทพ
2. นายสถิตย์  ศรีนวล
 
83 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายนนทไชย  ใยขันธ์
2. เด็กหญิงนภัสรา  มาชุมแสง
 
1. นางสาวกรกนก  ทรวงโพธิ์
2. นางสาวภัทร์พิชชา  ศรีเทพ
 
84 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงจันทร์
2. เด็กชายวิษณุ  โพธิ์ศรี
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางสาวศิริพร  จัตตุกูล
 
85 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  สว่างจิต
2. เด็กชายสุจินต์  เกตุสุวรรณ
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางสาวศิริพร  จัตตุกูล
 
86 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงนราธิป  ดำกระโทก
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ลาดกระโทก
 
1. นางสาวประภาพร  ถัดกระโทก
 
87 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายธนิษฐ์  ทิศกระโทก
2. เด็กชายวีรศักดิ์  แต้มสี
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางสาวศิริพร  จัตตุกูล
 
88 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนขามสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุภคินี  นอกกระโทก
2. เด็กหญิงอริยา  เทียมกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  พรมสู
 
89 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เนียดกระโทก
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ไชยโสดา
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางสาวศิริพร  จัตตุกูล
 
90 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กชายธราเทพ  ดาสงเคราะห์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยอดสิงห์
 
1. นายรติ  คุ้มสง่า
2. นางสาวศิริพร  จัตตุกูล
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
91 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1. เด็กชายกวินภพ  ต่วนกระโทก
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภูลับ
3. เด็กชายสุปัญญา  ดำกลาง
 
1. นายอุกฤษฏ์  แฝงด่านกลาง
2. นายเฉลียว  ดาทอง
 
92 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โฆรัษเฐียร
2. เด็กหญิงปิยพร  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สมบูรณ์
 
1. นางกัญญลักษณ์  ศิริฐาภัทรวงศ์
2. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
 
93 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ชิตกระโทก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พูนหลัก
3. เด็กหญิงภัทราวดี  แตงอยู่
4. เด็กหญิงวัลค์วดี  รักษาไพร
5. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ทิศกระโทก
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาทรัพย์
 
1. นางกัญญลักษณ์  ศิริฐาภัทรวงศ์
2. นางสาวธีระดา  ทับกระโทก
3. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
 
94 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  อุตสาหการ
2. เด็กหญิงวรนันท์  เส็งนา
3. เด็กหญิงศุภทัย  กลิ่นเมือง
 
1. นางกัญญลักษณ์  ศิริฐาภัทรวงศ์
2. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
 
95 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  แตงกระโทก
2. เด็กชายวีระวัฒน์  ยะมะเริง
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ทุ่งกระโทก
 
1. นายอุกฤษฏ์  แฝงด่านกลาง
2. นายเฉลียว  ดาทอง
 
96 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงธีราพร  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงวิรัชนี  วรรณประดิษฐ์
3. เด็กหญิงเปี่ยมลักษณ์  ฝ่ายฉิมพลี
 
1. นางกัญญลักษณ์  ศิริฐาภัทรวงศ์
2. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
 
97 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงพรธิชา  ทนกระโทก
3. เด็กหญิงมาลิตา  ทิศกระโทก
 
1. นางกัญญลักษณ์  ศิริฐาภัทรวงศ์
2. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
 
98 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงณัฐกร  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงภัควดี  ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงสัณห์สินี  ฟูกโคกสูง
 
1. นางกัญญลักษณ์  ศิริฐาภัทรวงศ์
2. นางอรณี  กระจ่างโพธิ์
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
99 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายบวรวิชญ์  ถอยกระโทก
2. เด็กหญิงปุณยวีย์  รักจังหวัด
3. เด็กชายมนัส  มูลประภา
 
1. นางสาวกุลลดา  เทียนมงคล
2. นางสาวศุภมาศ  พลานชัย
 
100 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อาจศึก
2. เด็กชายณัฐชนน  แสงคง
3. เด็กหญิงณิชกานต์  สารีบุตร
 
1. นางสาวกุลลดา  เทียนมงคล
2. นางสาวศุภมาศ  พลานชัย
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
101 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงภัทรภา  มีศิริ
 
1. นายอุดม  ลีลาน้อย
 
รวม 101 204 150