สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงนฤมล   คุ้มครอง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สาพิมาย
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงพัชญา  พุ่มทอง
 
1. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  แนวทองหลาง
 
1. นางกนิษฐา  พันธ์สวัสดิ์
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจุ้ยพะเนา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชำนาญมะเริง
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  เอกตาแสง
 
1. นางอุไร  วัชรินทร์รัตน์
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสุชินันท์  กุยราพะเนา
 
1. นางนิตยา  ออมไธสง
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงน้ำอิง  ดามะดัน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ป้องทองหลาง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชำนาญมะเริง
 
8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แก้วมะดัน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  โวหาร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชำนาญมะเริง
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงภัสสร  พาดกลาง
 
1. นายไพโรจน์  บรรจงรอด
 
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงศุภสิกา  จ่างโพธิ์
 
1. นางโชติภา  บรรจงรอด
 
11 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ปานพระเนา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  แจ้งขำ
 
1. นางนภสินธุ์  อินมะดัน
2. นางวัลวิสา  ภูยาดาว
 
12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  มาทองหลาง
 
1. นายไพโรจน์  บรรจงรอด
 
13 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แมงกลาง
 
1. นายไพโรจน์  บรรจงรอด
 
14 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กหญิงศศิรัศมี  กลิ่นหอม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เมฆวัน
 
1. นายภูมิศักดิ์  ชาติธนวัฒน์
2. นางเบญจมาศ  พิษฉลู
 
15 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สวาทโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวจิราพร  การเพียร
 
16 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงปณัดดา  มานะ
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
17 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายเมธานันท์  ป้องทองหลาง
 
1. นางโชติภา  บรรจงรอด
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  จงฟุ้งกลาง
2. เด็กหญิงปาลิตา  ไหวดี
3. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ดีดวงแก้ว
 
1. นางสาวฐิติพร  บุญสุวรรณ
 
19 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายธนกฤต  เที่ยงกระโทก
2. เด็กชายสมเกียรติ  อ่อนคำ
 
1. นางนภสินธุ์  อินมะดัน
2. นางวัลวิสา  ภูยาดาว
 
20 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายภัทรชัย  พรหมโสภา
2. เด็กชายอชิรภัทร  แบนกระโทก
 
1. นางนภสินธุ์  อินมะดัน
2. นางวัลวิสา  ภูยาดาว
 
21 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กชายอนวัช  ทานุมา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เมฆวัน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เร่งเหิม
 
1. นางสาวสุภาวดี  หม่องกระโทก
2. นางสาวอังคณา  โคตรชมพู
 
22 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พรมจุ้ยพะเนา
2. เด็กชายศักรินทร์  ชิ้นงูเหลือม
 
1. นางสาวอัญรินทร์  ไกรคุ้ม
2. นางเยาวลักษณ์  แก้วโกมุท
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
23 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กหญิงชญานิศ   จำพิมาย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   กลางแก้ว
3. เด็กหญิงภรภัทร  มัดทองหลาง
4. เด็กหญิงมณภัฎ  หมั่นทองหลาง
5. เด็กหญิงวรางคณา  ไทยทองหลาง
 
1. นางวรรณิภา  เรียงกลาง
2. นางสาวสุภาวดี  หม่องกระโทก
 
24 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ปัทมสุวรรณ
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  เนียดกระโทก
3. เด็กหญิงพิชญาพร  มะลิ
4. เด็กหญิงศศิธร  แก้วด่านจาก
5. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ธารณะกลาง
 
1. นางเยาวลักษณ์  แก้วโกมุท
2. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
25 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1. เด็กหญิงจีราพร  นึกกระโทก
2. เด็กชายปรเมศวร์  ทองธานี
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พลศักดิ์
4. เด็กหญิงศยาพร  ดอดกระโทก
5. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ดีดวงแก้ว
 
1. นายธนัช  พัธนภาคินทร์
2. นางอรทัย  พรมวัง
 
26 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายครรชิต  สนิทจันทร์
2. เด็กชายธนกร  ด่านกระโทก
3. เด็กชายรัฐชนน  ช่างสอน
4. เด็กหญิงวริศรา  ไทยเพชร
5. เด็กหญิงสุธินันท์  กุยราพะเนา
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  มะลิใหม่
2. นางนิตยา  ออมไธสง
 
27 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  สบาย
 
1. นางสาวอัญรินทร์  ไกรคุ้ม
 
28 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวอัญรินทร์  ไกรคุ้ม
 
29 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  เพ็งพะเนา
2. เด็กหญิงพลอยขวัญ  เสมอศิลป์
 
1. นางพนิดา  ภูสิทธิอัคคโชติ
2. นางอรทัย  พรมวัง
 
30 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ  อ่อนโคกสูง
2. เด็กชายทวารัติ  รัตนสิงห์
 
1. นางอลงญา  มองเพ็ชร์
2. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
31 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  อยู่หนูพะเนา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชูคงพะเนา
3. เด็กหญิงนฐิฐา  ดุมใหม่
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สนิทจันทร์
5. เด็กหญิงปฐมพร  เพ็ชรกระโทก
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มประโคน
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  นิดกระโทก
8. เด็กหญิงวริศรา  ปักการะเน
9. เด็กหญิงวิลาสินี  คชช้าง
10. เด็กหญิงศรัณยา  คงพะเนา
 
1. นางประทุม  คำกายปรง
2. นางสุดใจ  รัตนประภาวรรณ
3. นางอรทัย  พรมวัง
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
32 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายกิตติธนา  ดีงูเหลือม
2. เด็กชายชาญณรงค์  ฉันงูเหลือม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล่องงูเหลือม
4. เด็กชายธีรพัฒน์  คุ้ยมอญ
5. เด็กชายธีรภัทร  ดาษพินิจ
6. เด็กชายปกป้อง  วงศ์ศิลป์
7. เด็กชายประสบโชค  ดวดกระโทก
8. เด็กชายปรเมทร์  อาจอินทร์
9. เด็กชายพงษ์เดช  แมงเกษม
10. เด็กชายอานุภาพ  กุยแก้ว
 
1. นายประสงค์  อิงชัยภูมิ
2. นางวิพาห์วัน  พรหมมีชัย
 
33 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  ซาร้อยเอ็ด
2. เด็กหญิงอิงธุอร  นามมูลตรี
 
1. นายไพโรจน์  บรรจงรอด
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
34 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงเกษมณี  จัดนอก
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
35 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ม่วงพะเนา
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
36 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายดนุสรณ์  เนือนกระโทก
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
37 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสุดามาตย์  ชอบสว่าง
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
38 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงกวินตรา  ขุนชำนิ
2. เด็กชายพิชิตชัย  ด้วงช้าง
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
39 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์พะเนา
2. เด็กหญิงสลิดทิพย์  รูปขันธ์
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
40 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงชุติมา  หนุนกระโทก
2. เด็กหญิงตรีนภา  เสนคราม
3. เด็กหญิงวนิดา  นนกระโทก
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
41 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 1. เด็กชายศิวัช  เจือจันทร์
 
1. นายต่วน  ข้องนอก
 
42 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  สมกลาง
 
1. นายประกิจ  กระจ่างโพธิ์
 
43 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายอติกันต์  มูลจังหรีด
 
1. นางสาวศุภิสรา  ฉิมนอก
 
44 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์ปลัด
 
1. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
45 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายอติกันต์  มูลจังหรีด
 
1. นางศุภิสรา  ฉิมนอก
 
46 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงวริศรา  ไทยเพชร
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  มะลิใหม่
 
47 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ป้อมกลาง
 
1. นางสาวศุภิสรา   ฉิมนอก
 
48 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กหญิงรัชนีกร   ชาวกลาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  หม่องกระโทก
 
49 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายธนะชัย  กรีกลาง
 
1. นายพุฒิเกียรติ  ก่อศรีจันทร์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
50 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตาวิทย์ 1. เด็กหญิงลลิตา  จริงโพธิ์
2. เด็กหญิงศุภกฤต  พันพลู
3. เด็กชายอนุชิต  กระจายพะเนาว์
4. เด็กชายอาชิตพล  ชมกุล
5. เด็กชายเกริกชัย  ทิศกระโทก
 
1. นางนาถติยา  เชาว์มะเริง
2. นางสาวสุภาภรณ์  ตีบจันทร์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
51 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายรภิพัทธ  รัดใหม่
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  มะลิใหม่
 
52 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วเพชร
 
1. นางสาวสาวิตรี  สินธศักดิ์สิริ
 
53 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายธาดาณุวัฒน์  เดชศิริ
 
1. นางสาวสาวิตรี  สินธศักดิ์สิริ
 
54 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายธนโชติ  ปานเกิด
2. เด็กหญิงสุภนิดา  แงะเกาะ
 
1. นายประสงค์  อิงชัยภูมิ
2. นางวิพาห์วัน  พรหมมีชัย
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
55 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตาวิทย์ 1. เด็กหญิงกชกร  แอบทองหลาง
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทับน้อย
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชะวางกลาง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินมะดัน
5. เด็กชายอัครเดช  ศิริปรุ
6. เด็กหญิงไอรดา  ศรีธาราบุบผา
 
1. นางสาวทองมี  อินทร์ช้าง
2. นางศิริลักษณ์  กำจัดภัย
3. นางสาวสุภาภรณ์  ตีบจันทร์
 
56 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโนนตาวิทย์ 1. เด็กหญิงนิภาวัลย์  โพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงวรนุช  ธารณกลาง
3. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วมน
4. เด็กหญิงวาสนา  ซาตัน
5. เด็กชายศิรภัทร  จากงูเหลือม
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทองภู
 
1. นายดำรงชัย  ทองพันธ์
2. นางนาถติยา  เชาว์มะเริง
3. นายบรรพต  สังเกตุ
 
57 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจิราภา  ภักดีพุดซา
2. เด็กหญิงณัฐนรี  คงเอียด
3. เด็กหญิงธันยชนก  ป่าเกลือ
 
1. นางสาวเมวิกา  ลุนหล้า
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
58 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล   ไชยรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เจริญสุข
 
1. นายธนัช  พัธนภาคินทร์
2. นางอรทัย  พรมวัง
 
59 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1. เด็กหญิงปาริดา  จีนมะเริง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หนูกระโทก
 
1. นายธนัช  พัธนภาคินทร์
2. นายประกิจ  กระจ่างโพธิ์
 
60 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงวาสนา  จิตเงิน
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ทวีรัมย์
 
1. นายพรเทพ  กิ่งนอก
2. นางสาวอัญรินทร์  ไกรคุ้ม
 
61 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกิตติมา  มาลาศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเริง
 
1. นายพรเทพ  กิ่งนอก
2. นางสาวอัญรินทร์  ไกรคุ้ม
 
62 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  จันทร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ดีดวงแก้ว
 
1. นายธนัช  พัธนภาคินทร์
2. นายประกิจ  กระจ่างโพธิ์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
63 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ภู่มะดัน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  นาคประสาท
3. เด็กหญิงแก้วประกาย  เทินทองหลาง
 
1. นางจันทราวรรณ  แอบทองหลาง
 
64 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทร์ขุน
2. เด็กหญิงนันทนา  ตามสระน้อย
3. เด็กหญิงพัชริดา   โพธิ์นอก
 
1. นางสาวกนุชล  แทวกระโทก
2. นางทองม้วน  ยิ้มทองหลาง
 
65 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กหญิงประภาสรณ์   เพ็งพะเนา
2. เด็กหญิงมณฑิชา   สายเนตรงาม
3. เด็กหญิงสิริญญา  จันทสูน
 
1. นางวรรณิภา  เรียงกลาง
2. นางเบญจมาศ  พิษฉลู
 
66 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรูด 1. เด็กหญิงบงกชกร  หนูตะกั่วนอก
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  สีสันงาม
3. เด็กหญิงรวิภา   พิมพ์ทองหลาง
 
1. นางสาวกนุชล  แทวกระโทก
2. นางทองม้วน  ยิ้มทองหลาง
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
67 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงณัฐประภา  บุญเริง
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  เสริมใหม่
3. เด็กหญิงปณิสรา  โต้งกระโทก
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ถุงจันทร์แก้ว
 
68 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เซียงหนู
2. เด็กหญิงปันชญา  อ้อกลาง
3. เด็กหญิงสุพิชา  พูนศรี
 
1. นางสาวสุภาพร  พินศิริ
2. นางสุภาวดี  พรมมา
 
รวม 68 154 98