สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองเกษม
 
1. นางอุทัยวัลย์  แขดอน
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   น่วมเมืองปัก
 
1. นางสาวประกาย   หลอมประโคน
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงอภิสุตา   กองกระโทก
 
1. นางสาวนงนุช   ฤทธิ์จอหอ
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงจิรภัทร  บัวบาน
 
1. นายนนทนันท์  จันทกุล
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงนันทกานต์  มุ่งกลาง
 
1. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงกุลธรา   ภูมิพัฒน์
 
1. นางอรอนงค์  สุรารักษ์
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงนราทิพย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสมฤทัย  พวงกระโทก
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงกันยาพร   มิคขุนทด
 
1. นางสาวนงนุช   ฤทธิ์จอหอ
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเพชร 1. เด็กหญิงชนิสรา  พันดูรย์
 
1. นางสาวหทัยชนก  ปานพิมพ์
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเพชร 1. เด็กหญิงณัฐรดา  เทพน้อย
 
1. นางสาวการะเกด  แตงกระโทก
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. นางสาวสุกัญญา  มูลกระโทก
 
1. นายนนทนันท์  จันทกุล
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงสุชาดา  พลจังหรีด
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เคนจันทึก
 
1. นายดิลก  หลงละลวด
2. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธุ์กระโทก
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชูคะรัมย์
 
1. นายดิลก  หลงละลวด
2. นายนนทนันท์  จันทกุล
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชากระโทก
2. เด็กชายรพีภัทร  ฉันกระโทก
 
1. นางสาวณิชาดา  ดิษยบุญสุวรรณ
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงวนิดา  ชิดกระโทก
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเมือง
 
1. นายนนทนันท์  จันทกุล
2. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เรืองสูงเนิน
 
1. นางสุธรรมา  สืบอนันต์
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขสถิตย์
 
1. นางสาวกนกเกศวร์  บุญเสริม
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงนรมน   นวลกระโทก
 
1. นางยุพิน   ฟานกระโทก
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กหญิงวรรณณิสา  เยี่ยงกลาง
2. เด็กหญิงวรินทร  พึ่งสุภกิตติ
3. เด็กชายอลงกรณ์   ซอมกระโทก
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ตั้งสัตยาวิรุฬห์
2. นางสาวเนตรนภา  นามเกษม
 
20 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงชาลิสา  ตุมครบุรี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แคลนกระโทก
3. เด็กหญิงอริสา   ชิงกระโทก
 
1. นายนนทนันท์  จันทกุล
2. นางสาวปริตรา  วอนกระโทก
 
21 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายณัฐพล  ผันครบุรี
2. เด็กชายนพดล  แก้วบัวดี
3. เด็กหญิงสุนิสา  โกนกระโทก
 
1. นางสาวปริตรา  วอนกระโทก
2. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
22 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายสุเมธ  จาบกระโทก
2. เด็กชายอภินันท์  แป้นน้อย
 
1. นางสาวประนอม  ฉาลี
2. นางสาวสาวิตรี  หอมหวล
 
23 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงมัลลิกา   หล่าสำราญ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   ชู้กระโทก
 
1. นางสาวนงนุช   ฤทธิ์จอหอ
2. นางยุพิน   ฟานกระโทก
 
24 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กชายพรหมพรรณ  เพิ่มจิตร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ตั้งสัตยาวิรุฬห์
 
25 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายสุมิธ  จาบกระโทก
 
1. นางสาวสาวิตรี  หอมหวล
 
26 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายดนุสรณ์  เพ็งกระโทก
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โมรัษเฐียร
 
27 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงนิตยา  ผลกิ่งสะแกราช
2. เด็กหญิงปิยะดา  เงินครบุรี
 
1. นางสาวปริตรา  วอนกระโทก
2. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
28 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายชนะศักดิ์  เชือกกระโทก
2. เด็กชายเตชินท์  มุงกระโทก
 
1. นางสาวสาวิตรี  หอมหวล
2. นางอัมพร  สุนทรรัตน์
 
29 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กชายสราวุธ  เวสารัชกร
 
1. นางสาววีรักษ์  เอิบผักแว่น
 
30 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่วมกระโทก
 
1. นางสาวปริตรา  วอนกระโทก
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายประกาศิต  วิเศษ
2. เด็กหญิงพัชราวดี   ทองดีนอก
3. เด็กหญิงภัทรมน   โสดา
 
1. นางจิราภรณ์  ประภาสโนบล
2. นางสาวประนอม  ฉาลี
 
32 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เช้ากระโทก
2. เด็กหญิงวรรณธิวานันท์  ทุมฉิมพาลี
3. เด็กหญิงศิริญญา  เหลืองแสงทอง
 
1. นางจิราภรณ์  ประภาสโนบล
2. นางสาวประนอม  ฉาลี
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดะแลง 1. เด็กชายกฤตนัย  แก้วลอย
2. เด็กหญิงวิตา  นง
 
1. นางจันทนา  ใหม่จันดี
2. นายมนัส  นงสันเทียะ
 
34 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดะแลง 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พลอยงาม
2. เด็กหญิงอริษรา  จิ้มกระโทก
 
1. นางจันทนา  ใหม่จันดี
2. นายมนัส  นงค์สันเทียะ
 
35 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดะแลง 1. เด็กชายชนากานต์  หาสุข
2. เด็กชายวิทยา  อุนาวรรณ์
 
1. นางจันทนา  ใหม่จันดี
2. นายมนัส  นงค์สันเทียะ
 
36 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายภัควัฒน์  ทมตะขบ
2. นายภาคภูมิ  โสพะเนาว์
 
1. นายดิลก  หลงละลวด
2. นางสาวลำพันธ์  ลาภทวี
 
37 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. นายธีระพัฒน์  แบนกระโทก
2. เด็กชายศรายุทธ  ดีสม
 
1. นายดิลก  หลงละลวด
2. นางสาวลำพันธ์  ลาภทวี
 
38 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กชายดนุเดช  บุญเพิ่ม
2. เด็กชายภูวดล  โอกระโทก
 
1. นายวีรชน  เสมสูงเนิน
 
39 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายจักรธร  หมั่นครบุรี
2. เด็กชายสรยุทธ  พงษ์สา
 
1. นางจิราภรณ์  ประภาสโนบล
2. นายสำราญ  เพียพยัคฆ์
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงกชกร  มณีโชคชัย
2. เด็กหญิงตะวัน  ทองแหลม
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกิดกระโทก
4. เด็กหญิงพิชญาภา   พลยุทธภูมิ
5. เด็กหญิงพิชญาภา   การกระโทก
 
1. นางวันเพ็ญ  แจ้งไพร
2. นางสาวเกรียงจิตร  ฝ่ายกระโทก
 
41 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญเอี่ยม
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  วันสูงเนิน
3. เด็กชายพงศกร  ขุนชนะสระน้อย
4. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  อุกฤษ
5. เด็กหญิงอารดา  ทุมฉิมพาลี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ตั้งสัตยาวิรุฬห์
2. นางสาวเนตรนภา  นามเกษม
 
42 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงจิราพร   จริงกระโทก
2. เด็กหญิงตวงรัตน์   ชู้กระโทก
3. เด็กชายรพีภัทร  พูนทองหลาง
4. เด็กหญิงสุชาดา   บุตรกระโทก
5. เด็กชายอนุพงษ์   ชุบกระโทก
 
1. นางพัฒน์ณารา   สร้อยสวัสดิ์
2. นายอุดม   รั่งกระโทก
 
43 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดะแลง 1. เด็กหญิงสุภาวินี  จูกระโทก
 
1. นางจันทนา  ใหม่จันดี
 
44 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ผลุนกระโทก
 
1. นางสาวเกรียงจิตร  ฝ่ายกระโทก
 
45 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงณัฐมล  ฝ่ายครบุรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  รวมผักแว่น
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
2. นางอ้อยทิพย์  อินทรักษ์
 
46 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายธนากร  สืบกระโทก
2. เด็กหญิงพรณัชชา  ชดผักแว่น
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
2. นางอ้อยทิพย์  อินทรักษ์
 
47 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชินวงษ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เขลิ๊กกระโทก
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
2. นางอ้อยทิพย์  อินทรักษ์
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
48 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงกชกร  ใหญ่กระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็ชรดอน
3. เด็กหญิงณัฐวดี  กลางกระโทก
4. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงนริศรา  เป็นกระโทก
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  คืบกระโทก
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ต้อยกระโทก
8. เด็กหญิงสุดารักษ์  เค็มกระโทก
9. เด็กหญิงสุธีมา  ดาราธรรม
10. เด็กหญิงแพรวา  หลิ่งทอง
 
1. นางสาวประภา  กุลกระโทก
2. นางสาวลัดดามาศ  เนนเลิศ
3. นางสาวเกรียงจิตร  ฝ่ายกระโทก
 
49 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กชายจันทรกานต์  โอกระโทก
2. เด็กชายจิระพัช  อ้อนกระโทก
3. เด็กชายณัฐพล  งามกระโทก
4. เด็กชายธีรภัทร  ชุ่มกระโทก
5. เด็กชายปภังกร  แผลกระโทก
6. เด็กชายพรพิพัฒน์  โปร่งกระโทก
7. เด็กชายอดิศร  เขลิ๊กกระโทก
8. เด็กชายอนวัช  เอิบผักแว่น
9. เด็กหญิงอัครมณี  ชวนกระโทก
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลาภกระโทก
 
1. นางสาวพัชรมัย  คัตพันธ์
2. นายวีรชน  เสมสูงเนิน
3. นางสุธรรมา  สืบอนันต์
 
50 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงภัทรียา  ศรีไชโย
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เรืองรส
 
1. นายรัฐพงศ์  เกษมสุข
2. นายสมศักดิ์  ชุมประไพ
 
51 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงกานต์สรณ์สิริ  โฉมศรี
2. เด็กชายเรวัติ  ชุมกระโทก
 
1. นายรัฐพงศ์  เกษมสุข
2. นายสมศักดิ์  ชุมประไพ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
52 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กชายธนชัย  เจียกกระโทก
 
1. นางสาวศิริพร  เทพสุรินทร์
 
53 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แหววกระโทก
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
 
54 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายศิวกร  ปรุ๋ยกระโทก
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
 
55 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กหญิงบัญญวัต  ซ้อนผักแว่น
 
1. นางสาวศิริพร  เทพสุรินทร์
 
56 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  ชุ่มกระโทก
 
1. นางสาวศิริพร  เทพสุรินทร์
 
57 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายธนวัฒน์  สอนครบุรี
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
 
58 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุขกระโทก
2. เด็กหญิงไตรทิพย์สุดา  ศรีสำโรง
 
1. นายธวัชชัย  ฤาชา
2. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
 
59 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เจริญศรี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บ่ายเจริญ
 
1. นายธวัชชัย  ฤาชา
2. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
 
60 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์   พูนทองหลาง
 
1. นายอุดม   รั่งกระโทก
 
61 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กชายกฤตินณพงศ์  ฝ่ายกระโทก
2. เด็กชายภูตะวัน  ปัญญา
3. เด็กชายศุภณัฐ  ภูมิกระโทก
 
1. นางนิตยา  เฉียบกระโทก
2. นางมณี  ยังสุขเกษม
 
62 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายชัยยานันท์  สีสุพระ
2. เด็กชายวรากร  ทิมพรมราช
3. เด็กชายศุภากร  ทองเพิ่ม
 
1. นายธวัชชัย  ฤาชา
2. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
 
63 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายจักกฤษณ์  โจ้กระโทก
2. เด็กชายจิรวัฒน์  จรครบุรี
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฝ้ายครบุรี
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นายสุทธิลักษ์  หยิบหยก
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
64 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กชายอชิรวัฒน์  เอิบผักแว่น
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ตั้งสัตยาวิรุฬห์
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายปภินวิทย์  ตุ้มเมืองโดน
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  งามเลิศ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ตั้งสัตยาวิรุฬห์
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงศิริณธา  ฉวยกระโทก
 
1. นายรัฐพงศ์  เกษมสุข
 
68 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดะแลง 1. เด็กชายธนธรณ์  ใหม่จันดี
 
1. นางสาวนลินี  ปัสตัน
 
69 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายธีรพงษ์  อดุลสวัสดิ์
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดะแลง 1. เด็กหญิงนันทิยา  สีทา
 
1. นางสาวนลินี  ปัสตัน
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุญเลิศ
 
1. นายรัฐพงศ์  เกษมสุข
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายจารุกิตติ์  กรูกระโทก
 
1. นางสาวรมิดา  จรูญทองแถม
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายสุทัศน์  เจริญรัตนะครบุรี
 
1. นางสาวอารยา  ปุ้มกระโทก
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กหญิงวิภาดา  ญานพันธ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  มุ่งเฝ้ากลาง
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงประภัสสร  โกสีย์ภิบาล
 
1. นางสาวรมิดา  จรูญทองแถม
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายภาสกร  กกกระโทก
 
1. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายปภินวิทย์  ตุ้มเมืองโดน
 
1. นายพิพัฒน์  ชาติกระโทก
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงอภิญญา  แบงกระโทก
 
1. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กหญิงเจนจิรา  มีสง่า
 
1. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
80 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กหญิงนงนภัส  กูบกระโทก
 
1. นางสาวสุธาสินี  มุ่งเฝ้ากลาง
 
81 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กหญิงวิภาวี  กริดกระโทก
 
1. นางสาวกานติศา  ปัดเกษม
 
82 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงนัชชานัณฑ์   เการัมย์
 
1. นางสาวพัดชา   รัตนชาติวิเชียร
 
83 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายจารุกิตติ์  กรูกระโทก
 
1. นางสาวรมิดา  จรูญทองแถม
 
84 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงปราถนา  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวพัดชา  รัตนชาติวิเชียร
 
85 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดอนไพล 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สุขบงกช
2. เด็กหญิงณัฐิดา  คงกระโทก
 
1. นางสาวนงเยาว์  แก่นกระโทก
2. นางสาวสุธาสินี  มุ่งเฝ้ากลาง
 
86 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงจันจิรา  ชาติกระโทก
2. เด็กหญิงอรอนงค์  อัมภรัตน์
 
1. นางสาวจันทิรา  แปรนุ่น
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
87 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงปราช
2. เด็กหญิงพรฑิตา  จ้อกระโทก
3. เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  สนกระโทก
4. เด็กชายภาวัต   คูณสันเทียะ
5. เด็กชายรัตนากร  เบ้าเกษม
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  จรัญ
 
1. นายพยัคฆ์  เชื้อกล้า
2. นายสุขสมชัย  โสมาบุตร
3. นางสุนิสา  จิ๋ววิเศษ
 
88 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กชายธนากร  จันทา
2. เด็กหญิงบุษยกรณ์  แผนผักแว่น
3. เด็กหญิงอภิชญา  แก่นกระโทก
 
1. นางสาวกานติศา  ปัดเกษม
2. นางสาวพัชรมัย  คัตพันธ์
 
89 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงณัฐชฎาพร  ถนอมวงศ์
2. เด็กหญิงปราณปริยา  อดทน
3. เด็กหญิงปัทมา  ตีบกระโทก
 
1. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
2. นายสถิตย์  อดทน
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
90 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายฉัตรมงคล  หุบกระโทก
2. เด็กชายภาวัต  คูณสันเทียะ
 
1. นายสุขสมชัย  โสมาบุตร
2. นางสุนิสา  จิ๋ววิเศษ
 
91 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงธนัญญา  จิสกุล
2. เด็กหญิงสุมินตรา  สวยครบุรี
 
1. นางสาวกนกเกศวร์  บุญเสริม
2. นายสุขสมชัย  โสมาบุตร
 
92 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงชนิกา  ลากระโทก
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  นิลเผือก
 
1. นายสุขสมชัย  โสมาบุตร
2. นางสาวอารยา  ปุ้มกระโทก
 
93 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายภูวดล  ชิงกระโทก
2. เด็กชายอำพล  น้อมกระโทก
 
1. นายดิลก  หลงละลวด
2. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
94 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายณัฐชนน  โฉมกระโทก
2. เด็กชายธนพัฒน์  ผันสำโรง
 
1. นายนิคม  บัตรจัตุรัส
2. นางพรรษา  ชวนสุข
 
95 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เลือดกระโทก
2. เด็กชายไกราช  แก้วคำภา
 
1. นายนพรัตน์  ชัยนฤเวทย์
2. นายไกวัล  ประภาสโนบล
 
96 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายอรรถพล  หวีสูงเนิน
2. เด็กหญิงอังคณา  สอนครบุรี
 
1. นางสาวกนกเกศวร์  บุญเสริม
2. นายสุขสมชัย  โสมาบุตร
 
97 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายพงษ์ภาคิน  ชัยครบุรี
2. เด็กชายวรากรณ์  ขำกระโทก
 
1. นายสุขสมชัย  โสมาบุตร
2. นางสาวอารยา  ปุ้มกระโทก
 
98 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายณรงค์เดช  บุญพิคำ
2. เด็กหญิงนัทธนันท์  ปุริตัง
 
1. นายดิลก  หลงละลวด
2. นางสาวปริตรา  วอนกระโทก
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
99 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายนำพล  โชติกระโทก
2. เด็กชายภูวเดช  อธิภัทรบวร
3. เด็กชายศุภโชค  กริดกระโทก
 
1. นางสาวสาวิตรี  หอมหวล
2. นางอัมพร  สุนทรรัตน์
 
100 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงชลกานต์  ลากระโทก
2. เด็กชายนาณิช  เอไธสง
3. เด็กหญิงอิสราพร  งาเกษม
 
1. นายธวัชชัย  ฤาชา
2. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
 
101 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หุบกระโทก
2. เด็กหญิงนริศรา  หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีจันพิทักษ์
4. เด็กหญิงวันชนต  ขุนครบุรี
5. เด็กหญิงศุภกาญจน์   ศรีเมือง
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พิมพาชาติ
 
1. นางณรัฐนันทน์  วงศ์สุทธิรัตน์
2. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
3. นายสถิตย์  อดทน
 
102 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชุบกระโทก
2. เด็กหญิงพิมรภัทร์   ไชยหมก
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  ใจหาญ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  แฝงกระโทก
2. นางแจ่ม  สุดกระโทก
 
103 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กชายคณิศร  จันทร์สระน้อย
2. เด็กชายธีรภัทร  ผันครบุรี
3. เด็กชายสรยุทธิ์  ปัถวี
 
1. นายธวัชชัย  ฤาชา
2. นางนงนภัสกันย์  บุญคุณยังพงษ์
 
104 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงณีรนุช  ทวยมา
2. เด็กหญิงวัลณิชกานต์  ขุนครบุรี
3. เด็กหญิงอริสรา  ราชกระโทก
 
1. นางสุนิสา  จิ๋ววิเศษ
2. นางสาวอารยา  ปุ้มกระโทก
 
105 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงญาณิษา  ชุดกระโทก
2. เด็กหญิงนราพร  เพ็งกระโทก
3. เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  อ่ำบำรุง
 
1. นายรัฐพงศ์  เกษมสุข
2. นายสุเมธ  ผินกระโทก
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
106 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายชัยยากร  แซดกระโทก
2. เด็กชายณัฐกฤต  วงษาพัด
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สายสิน
 
1. นางจิตราภรณ์  สุขบงกช
2. นางสาววนิดา  สังคะบุตร
 
107 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กหญิงกันต์สุดา  เฉิบครบุรี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  แผ่วครบุรี
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  แซดกระโทก
 
1. นางสาวนีรชร  เผือกฟัก
2. นางสาวศิริพร  จงดี
 
รวม 107 216 166