หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนชาติวิทยา 18 48 31
2 045 โรงเรียนบ้านดงพลอง 9 16 14
3 059 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 3 11 5
4 088 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 20 26 25
5 111 โรงเรียนบ้านหนองขาม 13 34 24
6 110 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 3 5 5
7 134 โรงเรียนบ้านหนองแมว 2 2 2
8 073 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 2 9 4
9 076 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 2 2 2
10 160 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 7 13 11
11 166 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 12 35 25
12 168 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 3 5 5
13 174 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 2 2
14 021 โรงเรียนไทรทอง 1 2 2
รวม 96 210 157
367