หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 30 68 53
2 007 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 46 75 71
3 009 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 15 23 19
4 046 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 31 60 39
5 049 โรงเรียนบ้านดะแลง 11 16 15
6 063 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 7 8 8
7 087 โรงเรียนบ้านปอพราน 35 59 51
8 125 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 27 40 30
9 039 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 0 0 0
10 041 โรงเรียนบ้านโจด 23 41 30
11 074 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 13 16 16
12 077 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 12 16 16
รวม 250 422 348
770