สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชญาณี  ปิณฑะปราสาท
 
1. นางยุพาพร  นามการ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 1. เด็กหญิงณัชชา  ลินทอง
 
1. นางสาวปัทมาวดี  เลิศสันเทียะ
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงจิราภา  แสงแก้วพะเนา
 
1. นางจุฑามาศ  ฤทธิ์ทองกุล
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงญาณี  สนมะเริง
 
1. นางจุทามาศ  ฤทธิ์ทองกุล
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงแก้วพะเนา
 
1. นางวัลลภา  แผลงศร
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  งากิ่ง
 
1. นางสาวพิมลรัตน์  วังคะฮาต
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐมน  อุ่นศรี
 
1. นางพรทิพย์  แจ่มเดชะศักดิ์
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กหญิงสุจิรา  ดีชาญพะเนา
 
1. นางวัลลภา  แผลงศร
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปัญญภัสฐ์  ถิ่นสูงเนิน
 
1. นางธาริณี  คลังสมบัติ
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  ปลิงกระโทก
 
1. นางพจนี  นันทศักดิ์ศิริ
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กชายศุภากรณ์  คลื่นกลาง
 
1. นางวัลลภา  แผลงศร
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์  อภิพัฒนศิริกุล
2. เด็กหญิงศรัณย์ธรม์  อยู่ภักดี
 
1. นางพจนี  นันทศักดิ์ศิริ
2. นางเพียงศุภรักษ์  ลือสุขศรี
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  จูมะเริง
2. เด็กหญิงอรปรียา  รามมะเริง
 
1. นางจุฑามาศ  ฤทธิ์ทองกุล
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปวงภร  เอนกวิพุธกุล
2. เด็กหญิงลภัสรดา  จิรอัครยา
 
1. นางณิชชา  เงียวชัยภูมิ
2. นางสาวไพรรินทร์  จักรแก้ว
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงสุพัตรา  โสนรินทร์
2. เด็กหญิงอชิรญา  มงคลจักรวาฬ
 
1. นางจุฑามาศ  ฤทธิ์ทองกุล
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันละ
 
1. นางชะอ้อน  นาคใหม่
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายภัทรนนท์  อาจอินทร์
 
1. นางสิรนาฏ  ชักชวนดี
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายอภิชญา  ชุนเกาะ
 
1. นายเกษม  สุขสบาย
 
19 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายธนากร  ฉวยมะเริง
2. เด็กชายพลพล  นวลมะเริง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  วอสูงเนิน
 
1. นางศิริพร  สุขสบาย
2. นายเกษม  สุขสบาย
 
20 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  สุขสิงห์ทอง
 
1. นางสิรนาฏ  ชักชวนดี
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนวินท์  สุดใจ
 
1. นางอังคนา  สุดใจ
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายศตคุณ  ศุภเมธานนท์
 
1. นายสังคม  จันทร์ศรีรัตน์
 
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายวีระวัฒน์  วิชาผา
 
1. นายเกษม  สุขสบาย
 
24 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณัชนนท์  นิลเพชร
2. เด็กชายอชิตะ  สายเพ็ชร
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ศรันย์กิ่งทอง
2. นางสาวมณีวรรณ  รานอก
 
25 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  พาคำ
2. เด็กชายพีระพล  บุญมี
 
1. นายวรวุธ  อยู่มงคล
2. นายวรวุธ  อยู่มงคล
 
26 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายอินทัช  รัตติยา
 
1. นางรัตนาภรณ์  แจ้งกรณ์
 
27 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญมี
 
1. นายวรวุธ  อยู่มงคล
 
28 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงสิริกร  กลายกลาง
 
1. นางสาวนภัสวรรณ์  ทัศน์ไพร
 
29 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายภูดิท  อินสูงเนิน
 
1. นางสิรนาฏ  ชักชวนดี
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
30 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงรตินันท์ศิริ  ว่องนิยมเกษตร
2. เด็กชายเดชานนท์  ชมเดชดี
3. เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี
 
1. นางกฤษดา  ป้อมทอง
2. นางสมหมาย  กุศลวงษ์
 
31 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายชัชชัย  เจียนมะเริง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ไซมะเริง
3. เด็กหญิงอนุสรา  จากมะเริง
 
1. นางศิริพร  สุขสบาย
2. นายเกษม  สุขสบาย
 
32 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจิรายุ  เฟื่องวานิชตระกูล
2. เด็กชายอติราภ์  อัครพรชัย
 
1. นางพรพิมล  จ้อยอินทร์
2. นายพุทธา  สมสันเทียะ
 
33 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จาบทะเล
2. เด็กหญิงธนิดา  วรุณโรจน์
 
1. นายพุทธา  สมสันเทียะ
2. นางสาววรรณพร  ซองธูป
 
34 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปรมินทร์  ไลไธสง
2. เด็กชายสิปปกร  บ้วนกระโทก
 
1. นายพุทธา  สมสันเทียะ
2. นางสาววรรณพร  ซองธูป
 
35 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  รามมะเริง
2. เด็กหญิงปาริตา  จะวงษา
3. เด็กหญิงปูชิดา  ไกยสวน
 
1. นางศิริพร  สุขสบาย
2. นายเกษม  สุขสบาย
 
36 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงภัทรพร  ไปล่กระโทก
2. เด็กหญิงรัชยา  คานมะเริง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จูมศรีราช
 
1. นางศิริพร  สุขสบาย
2. นายเกษม  สุขสบาย
 
37 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนัฐกร  ศรีกระโทก
2. เด็กหญิงนาถินี  สุขทะเล
3. เด็กหญิงพิพรรณพร  ชูคำ
 
1. นางสาวณัฐชลีพร  จิรสินสุเมธา
2. นางสาววรวรรณ  เนคะมานุรักษ์
 
38 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กหญิงจุ๋มมะลี  เพ็ดโยธา
2. เด็กหญิงสิลานี  เพ็งศรี
3. เด็กชายสุกฤษ  ศรีชัยภูมิ
 
1. นางสาวพรกนก  พิลาศรี
2. นางสาวศันสนีย์  วิเศษพูน
 
39 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงพิทิญา  ศรีดาอุบล
2. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่เจ็ง
3. เด็กหญิงวาสนา  ดีอาษา
 
1. นางศิริพร  สุขสบาย
2. นายเกษม  สุขสบาย
 
40 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กชายธวัชชัย  แพงโคตร
2. เด็กหญิงสุภาวี  ดีชาญพะเนา
 
1. นายวรวุธ  อยู่มงคล
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เชาว์มะเริง
2. เด็กหญิงนภสร  สัตย์ธรรม
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บัวแก้ว
4. เด็กหญิงภริดา  สมพลกรัง
5. เด็กหญิงวนัชพร  พลเหี้ยมหาญ
 
1. นางทิพยวรรณ  บรรจงปรุ
2. นางยุพาพร  นามการ
 
42 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เพ็ชรพล
2. เด็กหญิงภาวิดา  ประจิมนอก
3. เด็กหญิงศุภศิริ  บัวพุด
4. เด็กหญิงอติวัณณ์  พาณิภัคมนต์ชัย
5. เด็กหญิงอรพรรณ  สุวรรณพันธ์
 
1. นางทิพยวรรณ  บรรจงปรุ
2. นางยุพาพร  นามการ
 
43 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอภิชญา  พาดกลาง
 
1. นางศุภชานันท์  สิรพัธน์โภคิน
 
44 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกันติชา  กอบสันเทียะ
 
1. นางจีรพรรณ  พระสุพรรณ์
 
45 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญทองหลาง
2. เด็กชายศุภกร  สมอฝาก
 
1. นางวชิราภรณ์  สุวรชัย
2. นางสุนันทา  วิเวก
 
46 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนโยธี
2. เด็กชายวรเมธ  กอแห้วกลาง
 
1. นางวชิราภรณ์  สุวรชัย
2. นายอนุวัฒิ  ศรีสระน้อย
 
47 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กหญิงชนาพร  จำรูญ
2. เด็กชายมินทร์ทาดา  จีนมะเริง
 
1. นางวัลลภา  แผลงศร
 
48 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกฤติยา  ดารุณฉิม
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฎฐ์ฏาพร  ดีอำมาตย์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูกระโทก
5. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  คุ้มกลาง
6. เด็กหญิงปุณยนุช  ครองเพชรนิล
7. เด็กหญิงพรรัมภา  ถอยกระโทก
8. เด็กหญิงพิชานันท์  จอเกาะ
9. เด็กหญิงสุธาศิณี  พรมจุ้ยพะเนา
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คงเมือง
 
1. นายกริชชัย  กิ่งกุ่มกลาง
2. นางณัฐพัชร์  อัครอริยฤทธิ์
3. นางทิพยวรรณ  บรรจงปรุ
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
49 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  พริ้งกระโทก
2. เด็กชายสมิทธ์  ธีรวัฒนไพบูลย์
 
1. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์  นิตะยะโส
2. นายพเชิญ  โพธิ์อิ่ม
 
50 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงภัทธินันท์  จงฤทธิ์
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  พิสันเทียะ
 
1. นายสาธิต  เพชรรามพะเนา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
51 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  กลิ่นบัวทอง
 
1. นางสาวพรพิมล  มงคลกุล
 
52 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงอ้อมดาว  ครึบกระโทก
 
1. นายมานพ  ชมกลาง
 
53 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงณิชา  ขำพะไล
 
1. นายวศิน  แสงหัวช้าง
 
54 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ไตรศร
 
1. นางสาวพรทิพย์  แซ่เฮง
 
55 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเปมิกา  บุษบุญ
 
1. นายอรรฆพล  โหนทองหลาง
 
56 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กหญิงณัฐกฤษตา  ห่วงเอี่ยม
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  มาดา
 
1. นางสาวดุจดาว  เกิดโมลี
2. นางสาวลิ้นจี่  บรรจบพุดซา
 
57 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 1. เด็กหญิงธนิสร  นาไพวัน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เทพอาษา
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  เปล่งศรีกุล
2. นางพิชญดา  เกษตรบดี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
58 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายพัสกร  วรรณโคตร
2. เด็กชายวินัย  จันทร์กลาง
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เรืองมะเริง
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  พิมลนอก
5. เด็กชายอนุสรณ์  ประจิตร
 
1. นายวศิน  แสงหัวช้าง
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กชายบัญญวิต  ชุดทะเล
 
1. นายพัชรพล  เดือนสันเทียะ
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายจักรี  ปรึกมะเริง
 
1. นายวศิน  แสงหัวช้าง
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกรดา  บรรจงใหม่
 
1. นางรัฐพร  พุฒิธนสมบัติ
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ไปล่กระโทก
 
1. นายวศิน  แสงหัวช้าง
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 1. เด็กชายวิทยา  เอียดแก้ว
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทศดร
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภรดา  เกิดศิลป์
 
1. นางปณิธาน  ทุมนาหาด
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงจารุจินดา  จรรยาศิริ
 
1. นายวศิน  แสงหัวช้าง
 
66 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สิทธิไทย
 
1. นางอ้อยทิพย์  จันทร์ลิ่ม
 
67 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เสนาะกลาง
 
1. นางลักษณาวดี  ถาวรวิไลฤกษ์
 
68 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
69 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
70 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
71 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
72 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงทักษวดี  อาญาเมือง
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
73 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงณัชชา  ม่วงมิตร
 
1. นายพัชรพล  เดือนสันเทียะ
 
75 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  แท่นพิทักษ์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สืบม่วงไทย
3. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
4. เด็กหญิงทักษวดี  อาญาเมือง
5. เด็กหญิงนภสร  ชูจอหอ
6. เด็กหญิงนวรัตน์  ตรีพัฒนรัตน์
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
8. เด็กชายปภาวิน  แบบบาง
9. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
10. เด็กชายสิรภพ  วนสันเทียะ
11. เด็กหญิงสุธาทิพย์  โชติประดิษฐ์
12. เด็กหญิงเขมิกาพร  ธีรวัฒนไพบูลย์
 
1. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์  นิตะยะโส
2. นายพัฒนพล  นาคดิลก
3. นางสมคิด  การถาง
4. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
76 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายรัชชานนท์  บุญวรสถิต
 
1. นายสมาน  ทบวอ
 
77 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอยเงิน
 
1. นางสาวพจนา  ศิริเจริญ
 
78 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพญาปราบ 1. เด็กหญิงชนกพร  โหมสันเทียะ
 
1. นางสาวศิลปพรรณ  ปานใหม่
 
79 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพญาปราบ 1. เด็กหญิงตรีชยา  วาดโคกสูง
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สุทะพินธุ
 
1. นางสาวศิลปพรรณ  ปานใหม่
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
80 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายญาณเสฏฐ์  พัฒนวิบูลย์
2. เด็กชายธนภูมิ  พูนรัตนบัณฑิต
3. เด็กชายธนาภพ  พูนรัตนบัณฑิต
4. เด็กชายธีรพงศ์  จันทร์ชู
5. เด็กชายพัชรพร  ชัยสุข
6. เด็กชายสุนทร  มารุธรรม
 
1. นางธาริณี  คลังสมบัติ
2. นายพศิน  ศรีสัตย์รสนา
3. นายสมาน  ทบวอ
 
81 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญปภัส  กองไธสง
2. เด็กหญิงพชรพลอย  พชรพรรณทัพพ์
3. เด็กหญิงไพริน  ชุนเกาะ
 
1. นางสาวพรพิมล  มงคลกุล
2. นางยุพลักษณ์  แสนฉลาด
 
82 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกวิสรา  ผมฉลวย
2. เด็กหญิงรุ้งณภัทร์  หน่ายครบุรี
3. เด็กหญิงสรัญรัตน์  สวัสดิรักษ์
 
1. นางสาวนภัสวรรณ์  ทัศน์ไพร
2. นางสาวพิมลรัตน์  วังคะฮาต
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
83 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  วรรณพงษ์
2. เด็กหญิงอมลภา  ประหยัดสิน
 
1. นางสาวพิชญ์ชาภัส  โพธิ์กรณ์สกุล
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทรพุทธศาสน์
 
84 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เลิศกิ่ง
2. เด็กหญิงสุทธิตา  ลือพงศ์พัฒนะ
 
1. นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์
2. นายสุรเชษฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
85 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สร้อยสวัสดิ์
2. เด็กชายกรธัช  กุลรพีภาส
 
1. นายสุจิตร  ชัยวงษ์
2. นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์
 
86 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูครองนา
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  พชรพรรณทัพพ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สุนทรพุทธศาสน์
2. นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
87 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณภัทร  เพ็ชรแก้ว
2. เด็กชายอชิรวัตติ์  เจริญชัยวณิช
3. เด็กชายเตชธรรม  ตู้พิมาย
 
1. นายสุจิตร  ชัยวงษ์
2. นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
88 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกายทิพย์  ชุดมะเริง
2. เด็กหญิงปรีญาภัทร  จันทร์ภิรมณ์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี   แก้วมาพะเนาว์
 
1. นางนวลตา  จันทุมา
2. นางเจษฎาพร  ภูประเสริฐ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
89 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงญาดา  โพธิ์นอก
2. เด็กชายธนวัฒน์  อยู่ดีพะเนา
3. เด็กหญิงธัญญาริน  เจียมสันเทียะ
 
1. นางคุณัญญา  ฉิมนอก
2. นางนุษรา  โกจินอก
 
90 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุลภรณ์พัชร  พีระรัตน์เสถียร
2. เด็กหญิงธัญกมล  ทำสะดวก
3. เด็กหญิงสุชัญญา  สังกัดทอง
 
1. นางนาตยา  อินดี
2. นางนิธินันท์  อนันต์ศักดิ์ชัย
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
91 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทานวัน
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  มาลัย
 
92 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายวีระภาพ  หวังในธรรม
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  มาลัย
 
93 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนชัย  มีศรี
 
1. นางสาวณิชชารีย์  จันทกล
 
94 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กหญิงดวงกมล  รักษาสุวรรณ
2. เด็กชายธนกร  นิศากรนันท์
3. เด็กหญิงสิรินภา  นรารัตน์
 
1. นางสาวพรกนก  พิลาศรี
2. นางสาวลิ้นจี่  บรรจบพุดซา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงกนกพร  เพ็งสันเทียะ
2. เด็กชายวิภพ  สืบสอน
 
1. นางกาญจนา  สนิทโกศัย
2. นางพิกุล  เทพทะเล
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
96 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขวาง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โฉมแดง
 
1. นางสาวฐิรนันท์  พันธุ์เพ็ง
 
97 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กชายอำพัน  ศิริรักษ์
 
1. นางสาวดุจดาว  เกิดโมลี
 
98 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายฐิติกรณ์  ธีระภาพพันธ์
 
1. นางศิริพร  สุขสบาย
 
99 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มะนะเสน
 
1. นางสาวณิชชารีย์  จันทกล
 
100 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายสกุล  จันทรศาลา
 
1. นางสาวณิชชารีย์  จันทกล
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
101 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพญาปราบ 1. เด็กหญิงมนนัทธ์  ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวชไมพร  ชุนเกาะ
2. นางภรนศร  กองแสงศรี
 
102 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพญาปราบ 1. เด็กหญิงมนนัทธิ์  ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวชไมพร  ชุนเกาะ
2. นางภรนศร  กองแสงสี
 
103 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กชายต้นตระการ  ปราบกระทุ่ม
2. เด็กชายศิวัฒน์  แมดคำ
3. เด็กชายหริญ  ทำทัน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เปรมกมล
2. นางสาวลิ้นจี่  บรรจบพุดซา
 
104 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทะเล 1. เด็กชายติณห์ภัทร  ศรีสรรค์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  อุทธิโท
3. เด็กชายศิลปกร  กิตติวรรณธาดา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เปรมกมล
2. นางสาวลิ้นจี่  บรรจบพุดซา
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
105 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนกร  จินดาอินทร์
 
1. นางนัฏชรี  ตั้งประเสริฐ
 
106 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายพิพัฒน์  คงกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  แซ่เฮง
 
107 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชนะภัทร  เนียมขุนทด
 
1. นายอานนท์  ปัญญาสิทธิ์
 
รวม 107 204 152