สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนผวา 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สุวรรณีย์
 
1. นางสาวดุสิต  เกยจอหอ
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงจิตสุชา   บุญช่วยชู
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงรุ่งศิริ   อินทรารัตน์
 
1. นางรานี  เปรี่ยมสูงเนิน
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วตะพาน
 
1. นางสมเวียง  มุ่งอิงกลาง
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กชายสถาพร  มุ่งอิงกลาง
 
1. นางสมเวียง  มุ่งอิงกลาง
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนผวา 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  วงศ์ฝุง
 
1. นางสาวอรอนงค์  ไพรเขียว
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงวิภาพร  บรรจุงาม
 
1. นางสาวกนกรัตน์  เศษกลาง
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เชาววันกลาง
 
1. นางสมเวียง  มุ่งอิงกลาง
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายพัชรพล   มีโพธิ์นิล
 
1. นายอโณทัย  หวังแววกลาง
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงสายสุดา  หวังรายกลาง
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงรุจิรา   โพธิ์งาม
 
1. นางรานี  เปรี่ยมสูงเนิน
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กชายรัชตะ  พิรุณ
2. เด็กชายวสุพล  เรืองเดช
 
1. นางสมเวียง  มุ่งอิงกลาง
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
13 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายพิชชากร   ดรุณศิลป์
 
1. นายภิรมย์   เจริญสุข
 
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 1. เด็กหญิงมนัญญา  ช่วยงาน
 
1. นางสมทรง  แนบกลาง
 
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. นายสหรัฐ  พลเดช
 
1. นางรจนา  ตับกลาง
 
16 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 1. เด็กหญิงสาริษา  สีวะ
 
1. นางสมทรง  แนบกลาง
 
17 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. นางสาวสาริณี   สังข์กลาง
 
1. นางสาวศรีทอง   เจียกกลาง
 
18 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 1. เด็กชายกสิวัฒน์  แจ่มวรรณนา
2. เด็กชายศิวายุ  มุ่งย่อมกลาง
 
1. นายปิยทัศน์  ภักดีกลาง
2. นางสาวมัลลิกา  เขียนภาพ
 
19 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กชายภัทรพล  แมขุนทด
 
1. นางรจนา  ตับกลาง
 
20 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. นางสาวกนกวรรณ  หมายครอบกลาง
 
1. นางรจนา  ตับกลาง
 
21 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กชายจีรพัฒน์  คงสันเทียะ
 
1. นางรจนา  ตับกลาง
 
22 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงสโรชา  มุ่งฝอยกลาง
 
1. นางรจนา  ตับกลาง
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
23 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงสิริประภา  กัลยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  มุ่งพันธ์กลาง
 
1. นายสุธีระ  ฤทธิเดช
2. นางสาวสุวิมล  ด่านเสลา
 
24 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพ 1. เด็กชายนฤสรณ์   พรหมทอง
2. เด็กชายพีรดนย์   ปักกลาง
 
1. นายณัฐสิทธิ์   จิตต์มานะ
2. นางสาวอรอนงค์   มุ่งฝอยกลาง
 
25 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 1. เด็กชายศิวายุ  มุ่งย่อมกลาง
2. เด็กชายอธิชาติ   วาดโคกสูง
 
1. นายจรัล  มุ่งเขตร์กลาง
2. นางสาวแก้วตา  สังข์กลาง
 
26 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพ 1. เด็กชายจักรี   บนไม้กลาง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   จี่พิมาย
 
1. นายธนพงษ์   ทวยศิริ
2. นายปฐมยศ   แยกโคกสูง
 
27 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายคชรัตน์   มุ่งพันกลาง
2. เด็กชายภาษิตศิลป์   ธรรมคุณ
 
1. นางมาลัย   บุณยานุเคราะห์
2. นางสาวเนาวรัตน์   จันทรวิวัฒน์
 
28 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายอังกฤษ   มุ่งภู่กลาง
2. เด็กชายไกรวิชญ์   แต้มโคกสูง
 
1. นางสาวศิรินภา  ดีจันทึก
2. นางสาวเนาวรัตน์   จันทรวิวัฒน์
 
29 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กชายชนสรณ์  พรมเสนา
2. เด็กชายศราวุฒิ  รังโครต
3. เด็กชายสิรวัสส์  ปาระมีกาศ
 
1. นายทรงกรด  ฟอกสันเทียะ
2. นางนิภาวรรณ  ดวงดีแก้ว
 
30 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงนาตาลี  หวังรวมกลาง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  รัตนกุล
3. เด็กชายสิทธิพล  ตรีศักดิ์
 
1. นายทรงกรด  ฟอกสันเทียะ
2. นางนิภาวรรณ  ดวงดีแก้ว
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
31 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 1. เด็กหญิงกฤติยา  บุญทัน
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มุ่งสวนกลาง
3. เด็กหญิงสุธิดา  แหลมกลาง
4. เด็กหญิงสใบทิพย์  มุ่งพังกลาง
5. เด็กหญิงเขมิกา  เสาะหายิ่ง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เผยฤทัย
2. นายจรัล  มุ่งเขตร์กลาง
 
32 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับโคกสูง
2. เด็กหญิงญาดา  ชวัชกลาง
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขอคตสำโรง
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขอคตสำโรง
5. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ไผ่โคกสูง
 
1. นางสาวพิมพวรรณ  ปรุสันเทียะ
2. นางสาววีนัส  สิงห์กลาง
 
33 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 1. เด็กหญิงจันทิมา  แทนจอหอ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เผยฤทัย
 
34 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงกรชนก  โจสันเทียะ
 
1. นายอนันต์  ดาวเรรัมย์
 
35 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มุ่งห้องกลาง
 
1. นางรัตนาภรณ์  เสลากลาง
 
36 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ปมกลาง
2. เด็กชายทัศนัย  ชัยชนะ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เสลากลาง
2. นายสมโภช  แสนลำ
 
37 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   หวังรวมกลาง
2. เด็กชายภานุพงศ์   อินทรารัตน์
 
1. นางสาวณภาภรณ์   บุตรไทย
2. นางสาวศิรินภา  ดีจันทึก
 
38 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายณัฐพล   มุ่งย่อมกลาง
2. เด็กหญิงเขมจิรา   กระแสเทศน์
 
1. นางสาวณภาภรณ์   บุตรไทย
2. นางสุวะลี  เจริญสุข
 
39 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงกิตติกา  กิจกลาง
2. เด็กหญิงชวกร  พรมเสนา
3. เด็กหญิงฐิตารรีย์  จันทรวาด
4. เด็กหญิงณัฐทิดา  กลิ่นด่านกลาง
5. เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  อินทร์จอหอ
6. เด็กหญิงพัชรี  หวังกุลกลาง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หวังกำกลาง
8. เด็กหญิงภัณฑิรา  หวังรายกลาง
9. เด็กหญิงวิดาพร  พูนกลาง
10. เด็กหญิงสุพนิดา  ปัจจัยโก
 
1. นางนฤมล  โพธิ์กลาง
2. นายประวิทย์  โพธิ์กลาง
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
40 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขนานกลาง
2. เด็กหญิงณิรดา  ไตรคุ้ม
3. เด็กชายธีรวุตน์  กลีบกลาง
4. เด็กหญิงพันมายา  ชำนิ
5. เด็กชายพีรดนย์  ดีนา
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชาวสวน
7. เด็กหญิงภัทราพร  คำกัด
8. เด็กชายภูรินทร์  อ้อพิมาย
9. เด็กชายอดิเทพ  ปะถาระกัง
10. เด็กหญิงอริสา  เวียนวงศ์
 
1. นางสาววีนัส  สิงห์กลาง
2. นายสุธีระ  ฤทธิเดช
3. นางสาวสุวิมล  ด่านเสลา
 
41 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กาญจนพิบูล
2. เด็กหญิงพิชาลักษ์  ศรีไกรภักดิ์
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  บุญชำนาญ
 
42 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงชาลิสา   หงษ์สำโรง
2. เด็กหญิงนัฐทิชา   กิจกลาง
 
1. นางสาวณภาภรณ์  บุตรไทย
2. นางสุวะลี  เจริญสุข
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
43 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  น้อยกลาง
 
1. นายอนันต์  ดาวเรรัมย์
 
44 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงสุชาวรี  น้อยลา
 
1. นายอนันต์  ดาวเรรัมย์
 
45 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงพีรดา  บรรจุงาม
 
1. นางสาววชิรญาณ์  บุญธรรม
 
46 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กชายวิชรุจน์  หว้ากลาง
 
1. นายอนันต์  ดาวเรรัมย์
 
47 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนผวา 1. เด็กหญิงสุจิรา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางชยกร  จงกลนีย์
 
48 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กชายไพศาล  อาจจอหอ
 
1. นางสาววชิรญาณ์  บุญธรรม
 
49 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   พิทักษ์พูน
 
1. นายปรีชา  มีเกาะ
 
50 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายธนธรณ์   ขอร่มกลาง
 
1. นายปรีชา  มีเกาะ
 
51 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  มุ่งเมืองกลาง
2. เด็กหญิงสุชาดา   บุญกลาง
 
1. นายธนพงษ์   ทวยศิริ
2. นายปฐมยศ   แยกโคกสูง
 
52 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กชายวิชชากร  ขอมอบกลาง
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีรักษา
 
1. นายอนันต์  ดาวเรรัมย์
 
53 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  เขียนพุดซา
 
1. นางสาววชิรญาณ์  บุญธรรม
 
54 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายธนกร   พันธ์คง
2. เด็กชายยศภัทร   พูนศิริ
3. เด็กชายวรายุทธ   เรียบจันทึก
 
1. นายปรีชา  มีเกาะ
2. นายเฉลิมวัชร์  จอกจอหอ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
55 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กชายพัชรพล  เจียนสันเทียะ
 
1. นายอนันต์  ดาวเรรัมย์
 
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงสุมิตรา   กาสำโรง
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
57 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงนภาเกต   บูรพา
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายรพีภัทร   ทองโนนไทย
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงสายสุดา   หวังรายกลาง
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงกฤติยา   บัวแก้ว
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงบัณทิตา  เสริมใหม่
 
1. นางสาวอมรวรรณ  เกตุจูม
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายรพีภัทร   ทองโนนไทย
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงภัทราพร  คำกัด
 
1. นายสมศักดิ์  ตุ่นไธสง
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงกฤติยา   บัวแก้ว
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
65 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กชายพงศธร  ภารดรเจริญ
2. เด็กชายภูวดล  มุ่งปั่นกลาง
3. เด็กชายรัชชานนท์  ไผ่โคกสูง
4. เด็กชายศิริศักดิ์  อุ่นทรัพย์
5. เด็กชายอชิรวัฒน์  พ่วงกลาง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เหล็กคงสันเทียะ
2. นายสุธีระ  ฤทธิเดช
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
66 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสนลำ
 
1. นายจันทร์เพ็ญ  ศรีสุวงค์
 
67 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงภาวิดา  เศาภายน
 
1. นางดวงตา  มุ่งเขตกลาง
 
68 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุ่งรวยกลาง
 
1. นางดวงตา  มุ่งเขตกลาง
 
69 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรวาด
 
1. นางเสาวนีย์  แสนลำ
 
70 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อ่ำกลาง
2. เด็กชายสุกฤต    ภูมิกลาง
 
1. นางสาวจีรนันท์  มุ่งเมืองกลาง
2. นางสาววิริยา   ทองเรือง
 
71 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงปลิดา  การรักเรียน
2. เด็กชายสมัชญ์  ปัตตาโพธิ์
 
1. นางสาวอมรวรรณ  เกตุจูม
2. นางเสาวนีย์  แสนลำ
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
72 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   มุ่งเขื่องกลาง
2. เด็กชายธนดล   บนไม้กลาง
3. เด็กชายธันวา    แจ่มมณี
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พิมพ์กลาง
5. เด็กชายภูมิภากร   มุ่งเครือกลาง
6. เด็กหญิงเกตนิกา   ประจวบกลาง
 
1. นายธนะ  สายศรีบัณฑิต
2. นายปฐมยศ   แยกโคกสูง
3. นางสาวพัชรินทร์   นรเพชร
 
73 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพ 1. เด็กชายกฤชณภัทร    รอดโฉม
2. เด็กชายจิรภัทร   บนไม้กลาง
3. เด็กชายณัฐธกรณ์    เรืองไพศาล
4. เด็กชายณัฐพร   พีเกาะ
5. เด็กชายธันวา   ใยคำ
6. เด็กชายปิติภัทร   น้ำแก้ว
 
1. นายธนพงษ์   ทวยศิริ
2. นายธนะ   สายศรีบัณฑิต
3. นางสาวอรอนงค์   มุ่งฝอยกลาง
 
74 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  หมายถมกลาง
2. เด็กหญิงปวีณา  ประเสริฐสงคราม
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แก่นงาม
 
1. นายปิยทัศน์  ภักดีกลาง
2. นางสาวแก้วตา  สังข์กลาง
 
75 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ลอยนอก
2. นางสาวนิภาภรณ์   บุญกระจ่าง
3. เด็กหญิงอภิรดี   ขอหน่วงกลาง
 
1. นางรานี  เปรี่ยมสูงเนิน
2. นายอโณทัย  หวังแววกลาง
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
76 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กชายนิติภูมิ  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงแองเจรินา  โรส ฟูดส์
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  บุญชำนาญ
2. นางสาวปัทมา  มุ่งรวยกลาง
 
77 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กชายวรัญญา  ศรีอุดม
2. เด็กชายสกายวัน  กลอนกลาง
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  บุญชำนาญ
2. นางสาวปัทมา  มุ่งรวยกลาง
 
78 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพ 1. เด็กชายณัฐภาส   รอดกลาง
2. เด็กชายธนันท์รัฐ   เดิมสันเทียะ
 
1. นางสาวจีรนันท์   มุ่งเมืองกลาง
2. นายณัฐสิทธิ์   จิตต์มานะ
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
79 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กชายจตุรพร  สุวรรณกลาง
2. เด็กชายนพพร  มุ่งเมืองกลาง
3. เด็กชายอดุลวิทย์  จงเพ็งกลาง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจ้ยทอง
2. นายนิพนธ์  มุ่งรวยกลาง
 
80 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กชายธีรภัทร  นราพันธ์
2. เด็กชายสุธาศิน  สายเทียน
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีมา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจ้ยทอง
2. นายนิพนธ์  มุ่งรวยกลาง
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
81 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กชายกายสิทธิ์  ช่วยกลาง
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เอี่ยมโนนหมัน
3. เด็กหญิงเกณิกา  จงเหนี่ยวกลาง
 
1. นางบังอร  ช่างแก้ว
2. นายสมโภช  แสนลำ
 
82 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงปิยนุช  ทรัพย์โคกสูง
2. เด็กหญิงปิยนุช  เรียงจอหอ
3. เด็กหญิงสายธาร  ชูจอหอ
 
1. นางบังอร  ช่างแก้ว
2. นายสมโภช  แสนลำ
 
83 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ขอหวลกลาง
2. เด็กหญิงพิชญธิดา   หงษ์สำโรง
3. เด็กหญิงมารตี   นัคราภิบาล
 
1. นายปรีชา  มีเกาะ
2. นางสุวะลี  เจริญสุข
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
84 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายณัฐวัธน์   อุ่นใจดี
2. เด็กชายปรเมทษ์   แต้มด่านกลาง
3. เด็กหญิงลักษิกา   ปานคง
 
1. นางน้ำทิพย์  หวังข้อกลาง
2. นางสาวรัตนาภรณ์   พิมพ์โคกสูง
 
85 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงกานดามณี  เหลาสา
2. เด็กหญิงชนิดาภา  กลมกลาง
3. เด็กหญิงอนันตญา  มุ่งรวยกลาง
 
1. นางสาวปัทมา  มุ่งรวยกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  พร้อมพิพัฒนพร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
86 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญญา  วาทโยธา
 
1. นางเยาวลักษณ์  พร้อมพิพัฒนพร
 
87 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  บุญฤทธิ์
 
1. นางดวงตา  มุ่งเขตกลาง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนผวา 1. เด็กหญิงวิริฒิพา  เกรัมย์
2. เด็กชายสิทธินันท์  ภักดีกลาง
 
1. นางชยกร  จงกลนีย์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
89 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนผวา 1. เด็กชายภูวดล  มุ่งกลาง
 
1. นางชยกร  จงกลนีย์
 
90 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงภัทราพร   เครือดี
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
 
91 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่ฮ้อ
 
1. นางรุจิเรศ  ใหม่โพธิ์กลาง
 
92 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงพรนรินทร์  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองสงฆ์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดี
4. เด็กหญิงรุ่งเพชร  คิดถูก
5. เด็กหญิงอนัญญา  นันกลาง
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  บุญชำนาญ
2. นางสาวปัทมา  มุ่งรวยกลาง
3. นายอนันต์  ดาวเรรัมย์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
93 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กชายธันวา  เสียมกลาง
2. เด็กชายธาวิน  สนิทกลาง
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  บุญชำนาญ
2. นางสาวปัทมา  มุ่งรวยกลาง
 
รวม 93 184 135