สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมชัย   คงทวี
 
1. นางสาวบุณยานุช   อ่างแก้ว
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านติง 1. เด็กหญิงยลดา  ดอกจันกลาง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  นาคจังหรีด
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ใกล้กลาง
 
1. นางช่อทิพย์  เลอยุกต์
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาวดี   ศรีอุดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา   เกษมสุขศิริ
 
5 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านติง 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ชมดอน
 
1. นายสุพจน์  ดอกจันกลาง
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิ์ปรุ
 
1. นายบุญชอบ  นิลบุตร
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงชลิตา  ปานสันเทียะ
 
1. นางช่อทิพย์  เลอยุกต์
 
8 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐชา  ซึมกลาง
 
1. นางสุภาพ  มั่นกลาง
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 1. เด็กชายวีรวัฒน์  โฉมจงโก
 
1. นายบุญชอบ  นิลบุตร
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงณัฐพร  บุญศรีรัมย์
 
1. นางช่อทิพย์  เลอยุกต์
 
11 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ฝีมือสาน
2. เด็กหญิงเมธาวี  ใจอารี
 
1. นายบุญชอบ  นิลบุตร
 
12 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกลอนแก้ว    เกษฉัตร
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เกตุแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา   เกษมสุขศิริ
 
13 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายสมศักดิ์  คำล้าน
2. เด็กชายสราวุฒิ  แก้วจันอัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา   เกษมสุขศิริ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  ซึมกลาง
 
1. นางอรุณี  จันทร์ด่านกลาง
 
15 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จรัญจอหอ
 
1. นายบุญชอบ  นิลบุตร
 
16 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  โพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงสุชานารถ  น้อยกลาง
3. เด็กหญิงอรปรียา  จงจอหอ
 
1. นางจรีรัตน์  คิดก่อนทำ
2. นายเดชะ  คิดก่อนทำ
 
17 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉายรมย์
2. เด็กชายสรวิศ  ตั้งประดิษฐ์
 
1. นางสาววนิดา  ประดิษฐจา
2. นางสาวอันทิกาญจน์  ซ้ายขวา
 
18 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายวันฉัตร   ลิสันเทียะ
2. เด็กชายเขษมศักดิ์   ประเสริฐ
 
1. นายวิเชษฐ    ขอกลาง
 
19 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงหฤทัย  กระชั้นกลาง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเขื่อง
 
20 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กชายธนดล   กองหินกลาง
 
1. นางอินทิรา  ศรีสรรพ์
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กชายพีรดนย์   ตลอดแก้ว
 
1. นายศุภรัตน์  ศรีสรรพ์
 
22 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงกานดา   ชนะภักดิ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  สุขประเสริฐ
 
1. นายศุภรัตน์  ศรีสรรพ์
2. นางอินทิรา  ศรีสรรพ์
 
23 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  โมกขา
2. เด็กหญิงนิรุชา   แสงพงษ์
 
1. นายศุภรัตน์  ศรีสรรพ์
2. นางอินทิรา  ศรีสรรพ์
 
24 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเพรา 1. เด็กหญิงกนกพร  รื่นรวย
 
1. นางอินทิรา  ศรีสรรพ์
 
25 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงจามรี   ค่ำจุน
 
1. นางอินทิรา  ศรีสรรพ์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
26 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิง นันทิยา  ดู่หมื่นไวย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  มากด่านกลาง
3. เด็กชายธนเทพ  ฤทธิ์ด่านกลาง
 
1. นางชนิษฎา  ไหวดี
 
27 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   พันธ์ทอง
2. เด็กชายนคร   ศรีอำไพ
3. เด็กหญิงเขมวิกา   ดอกรักกลาง
 
1. นางสมปอง  มุ่งจองกลาง
 
28 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 1. เด็กชายธันวา  การระวิง
2. เด็กชายพงศกร  เกมกลาง
 
1. นายจงรักษ์  ปัจจัยโก
2. นายประยงค์  พรมเกตุ
 
29 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงชนิสรา  ศรีด่านกลาง
2. เด็กชายศิริมงคล  ขวัญด่านกลาง
 
1. นางพัฒนาภรณ์  ปลั่งกลาง
 
30 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กชายพีรณัฐ  เกษกลาง
2. เด็กชายวีระพล  ขอด่านกลาง
 
1. นางพัฒนาภรณ์  ปลั่งกลาง
 
31 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกิตติกา  มากกลาง
2. เด็กหญิงมนภร  มั่นกลาง
3. เด็กหญิงศิริชล  ชาวไธสง
 
1. นางชนิษฎา  ไหวดี
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
32 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แสงพงษ์
2. เด็กหญิงดวงกมล   สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  หวังรวยกลาง
4. เด็กหญิงอธิติยาพร   จงจัดกลาง
5. เด็กหญิงเปรนิภา  กองพูนกลาง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเขื่อง
2. นางสาวเกศราภรณ์   ชุมหิรัญ
 
33 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันอัด 1. เด็กชายวิทย์สณุพร  บุญจำนงค์
2. เด็กหญิงศศิประภา  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงสิริวิชชา  บุญประสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุนิสา   จันทร์ช่วงโชติ
5. เด็กหญิงเนตรชนก  กบกลาง
 
1. นางสาวปานดาว  วาดโคกสูง
2. นางสาววิรัศมิ์ชนก  จิรสาโรช
 
34 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันอัด 1. เด็กหญิงบงกช  งามจันอัด
2. เด็กหญิงรัฐนันท์  เกาะกลาง
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  กอเงินกลาง
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  พืมขุนทด
5. เด็กหญิงอรพิม  กอคานกลาง
 
1. นางสาวปานดาว  วาดโคกสูง
2. นางสาววิรัศมิ์ชนก  จิรสาโรช
 
35 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองที 1. เด็กหญิงปณิดา  พูนแก้ว
 
1. นางอุดม  ชาติวีรัตนไตร
 
36 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนน้อย 1. เด็กหญิงวารุณี  กล้าครบ
 
1. นายบุุญธรรม  เชยปั่นกลาง
 
37 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงนลินี  ปาละวงค์
2. เด็กชายวีรศักดิ์  กอคูณกลาง
 
1. นางบัวลอย  จอมไธสง
 
38 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒกลาง
2. เด็กหญิงเกวลิน  หุ้นกลาง
 
1. นายบุญธรรม  เชยปั่นกลาง
2. นางสาวพิมพิไล  ง้าวกลาง
 
39 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงประดับดวง   กองโตกลาง
2. เด็กชายยุทธภูมิ   จงสงวนกลาง
 
1. นางถนอมจิตร   โชติกลาง
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
40 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 1. เด็กชายจิรเมธ  วัฒนวิชัย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีด่านกลาง
 
1. นายบุญชอบ  นิลบุตร
 
41 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ปิตุทิพย์
2. เด็กชายสุภัฒน์ศร   เสมสุวรรณ์
 
1. นายบัณฑิต   ฉัตรจอหอ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
42 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันอัด 1. เด็กชายทัตเทพ  กกกลาง
 
1. นางสาววิรัศมิ์ชนก  จิรสาโรช
 
43 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันอัด 1. เด็กหญิงวรรณิชา  ทิมกลาง
 
1. นางสาววิรัศมิ์ชนก  จิรสาโรช
 
44 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองที 1. เด็กชายจิรายุ  ช่างโคกสูง
 
1. นายศรายุทธ์  ทองกลาง
 
45 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  คันตะลี
 
1. นายประสิทธิ์  พึ่งหิรัญ
 
46 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  กกสูงเนิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ชุมศรี
 
47 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายศุภกร  เติมทรัพย์
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
 
48 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายสรยุทธ  โพธิ์งามพุ่ม
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
 
49 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พาณิชย์
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
 
50 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายธาวิน  เกตุใหม่
2. เด็กหญิงศตพร  สารทา
3. เด็กหญิงเบญจพร  ดวนสันเทียะ
 
1. นายประสิทธิ์  พึ่งหิรัญ
2. นางสาวยุพวรรณ  จันทรวิวัฒน์
 
51 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงมลิวรรณ  เหมือนโลวงษ์
2. เด็กชายวรสรณ์  กองทองหลาง
3. เด็กหญิงอุษณีย์  ชาญประโคน
 
1. นายประสิทธิ์  พึ่งหิรัญ
2. นางสาวยุพวรรณ  จันทรวิวัฒน์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
52 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปวีร์กร  เจียกงูเหลือม
2. เด็กชายพงศกร  นกกลาง
3. เด็กหญิงวทันยา  เลากลาง
4. เด็กชายศิวกร  แหนกลาง
5. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีพึ่ง
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
 
53 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนันท์  กองเพ็ชร
2. เด็กหญิงจันทร์ทิวา  กกกลาง
3. เด็กชายธนกฤต  กกกลาง
4. เด็กชายธนภัทร  จงท่องกลาง
5. เด็กหญิงธนัชชา  ทำนาสุข
6. เด็กหญิงธัญพร  ทำนาสุข
7. เด็กหญิงธีนิดา  หอมคุณ
8. เด็กชายธีรพล  ขอสินกลาง
9. เด็กหญิงบุญฑริก  นิจจอหอ
10. เด็กหญิงบุญรวย  กองทรายกลาง
11. เด็กหญิงพรชนก  ศาลากลาง
12. เด็กหญิงพรทิพา  ทินกระโทก
13. เด็กหญิงพรสิริ  รอดกลาง
14. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทะยะ
15. เด็กหญิงพัชรี  ศรีอภัย
16. เด็กหญิงพันทิลา  รักขุขันธ์
17. เด็กหญิงพิชญธิดา  ยุดสูงเนิน
18. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เก่าจอหอ
19. เด็กหญิงรัตนาวดี  ชิดโคกสูง
20. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนชาติ
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลเกษม
22. เด็กหญิงสุพัชตา  กลมกลาง
23. เด็กชายสุรธัช  ปลั่งกลาง
24. เด็กชายหาญณรงค์  ตะสันเทียะ
25. เด็กชายอภิรักษ์  กิ่มกมล
26. เด็กหญิงอัมพาพันธ์  ปลั่งกลาง
27. เด็กหญิงเศารยา  ถมจอหอ
28. เด็กหญิงไพลิน  คุมจันอัด
 
1. นางสาวปรียาภัทร์  พัฒนจันทรารักษ์
2. นายสมพงษ์  วัฒนากลาง
3. นางสุวิชญา  รุมาคม
 
54 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  เข็มบริบูรณ์
 
1. นางสาวรัตนา  สำราญ
 
55 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กชายนันพิพัฒน์  ชอบด่านกลาง
 
1. นายฉัตรชัย  ปลั่งกลาง
 
56 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนน้อย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วนาเหนือ
 
1. นางจิดาภา  อมรไชย
 
57 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงนุ่น  เผนโคกสูง
 
1. นายฉัตรชัย  ปลั่งกลาง
 
58 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายวิศาล  ซื่อสัตย์
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
 
59 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายณภัทรพงศ์  วรรณประภา
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
 
60 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ปลั่งกลาง
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
 
61 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงอมลมณี  ศรีอุดร
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
 
62 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงนุ่น  เผนโคกสูง
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  จันทะสอน
 
63 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายภาคภูมิ  กุ้งกลางดอน
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
 
64 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนน้อย 1. เด็กหญิงปริญญาดา  เกินกลาง
 
1. นางจิดาภา  อมรไชย
 
65 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงเพชรดา  ปลั่งกลาง
 
1. นายวันวลิต  หนูทอง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
66 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกันย์  กาศไธสงค์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  แก่นสาร
 
67 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  สามสี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยศกลาง
 
68 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  สมบุญพล
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  จันทะสอน
 
69 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองที 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วกันเนตร
 
1. นางสาวจิรปรียา  พึ่งสำโรง
 
70 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  พันธ์ทอง
 
1. นางจิตรวรรณ  โชติกลาง
 
71 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านติง 1. เด็กชายชนะชัย  ประจันทะศรี
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวนขุนทด
 
1. นายมงคล  เอมโคกสูง
2. นางศิรินทร์  ชัยศัตรา
 
72 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กชายธนาดณ  ปั่นกลาง
2. เด็กชายสุวัจน์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  จันทะสอน
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
73 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันอัด 1. เด็กชายกิตติ  พลงาม
2. เด็กชายกิตติภพ  ก้างกลาง
3. เด็กชายชัชวาล  งามจันอัด
4. เด็กหญิงณัฐกฤตธิดา  โชติฉิม
5. เด็กหญิงวรินทร  ปลั่งกลาง
6. เด็กชายอิศวจักร  สุขแก้ว
 
1. นายธนากร  แชจอหอ
2. นางสาววิรัศมิ์ชนก  จิรสาโรช
3. นายสนั่น  แท่่นนอก
 
74 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันอัด 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปรางค์นอก
2. เด็กชายกฤตาภรณ์  สิ่วกลาง
3. เด็กชายนพกฤต  ชิดโคกสูง
4. เด็กชายปวริศ  เกาะกลาง
5. เด็กชายวัทธิกร  แฝงจันอัด
6. เด็กชายวัลลภ  มาลัยกุล
 
1. นายธนากร  แชจอหอ
2. นางสาวศิรินภา  โชคชัยสิริพัฒน
3. นายสนั่น  แท่นนอก
 
75 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงชนันท์ญา  กาบนันทา
2. เด็กหญิงพิชาพร  สิทธิ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวศศิธร  พิมานสกุลวัฒน์
2. นางสาวเนริน  กรสันเทียะ
 
76 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงชุติมา  บัวบาน
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  กกสูงเนิน
3. เด็กหญิงภรภัทร  สุวรรณรินทร์
 
1. นางช่อทิพย์  เลอยุกต์
2. นางสาวสกาวรัตน์  จันทะสอน
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
77 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กชายกัณฑพล   ชำนาญกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใกล้กลาง
 
1. นายฉัตรชัย  ปลั่งกลาง
2. นางสาวศศิธร  พิมานสกุลวัฒน์
 
78 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กชายปฐวีกรณ์  แฝงด่านกลาง
2. เด็กชายพีรวัฒน์  สมบุญพล
 
1. นางสาวศศิธร  พิมานสกุลวัฒน์
2. นางสาวสกาวรัตน์  จันทะสอน
 
79 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใกล้กลาง
2. เด็กหญิงศิวารักษ์  ซึมกลาง
 
1. นางสาวปทุมมา  ปลั่งกลาง
2. นางสาวศศิธร  พิมานสกุลวัฒน์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
80 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันอัด 1. เด็กหญิงญาณิศา  เงินเก่า
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เงินเก่า
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ครุทธะสาร
 
1. นายธนากร  แชจอหอ
2. นายสนั่น  แท่นนอก
 
81 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนน้อย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เลากลาง
2. เด็กหญิงสโรชา  ดุนกลาง
3. เด็กหญิงหฤทชนัน  พัฒนราม
 
1. นางสาววนิดา  ประดิษฐจา
2. นางสาวอันทิกาญจน์  ซ้ายขวา
 
82 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีริต
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พุธพ้นภัย
3. เด็กหญิงอารยา  สอพิมาย
 
1. นางจรีรัตน์  คิดก่อนทำ
2. นายเดชะ  คิดก่อนทำ
 
83 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนน้อย 1. เด็กชายทีปกร  วิลัยล้วน
2. เด็กชายนรรถวัต  สติใหม่
3. เด็กหญิงปรายฟ้า  พัฒนราม
 
1. นางสาวพิมพิไล  ง้าวกลาง
2. นางสาวสุจารี  หอมหนองจะบก
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
84 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กชายธนัญชัย  มุ่งจีมกลาง
2. เด็กหญิงวริษา  วังพิมูล
3. เด็กชายสิทธินนท์  วรรณโก
 
1. นางนิภาภัทร  สุววรณกลาง
2. นางวัชยา  ประสพบัว
 
85 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเพรา 1. เด็กหญิงชวัลกร  หนึ่งด่านจาก
2. เด็กชายพงศ์พัศ  หวังสุขกลาง
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ชัยมงคลไพศาล
 
1. นางอารี  บุณยานุเคราะห์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
86 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฤทธิ์กลาง
 
1. นางสาวเกศราภรณ์  ชุมหิรัญ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
87 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กชายประวันวิทย์  กองพูนกลาง
2. เด็กหญิงพนิดา  โยสุยะ
 
1. นางสาวเพชรมณี  กุดกลาง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
88 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กชายสรวิทย์  เพียรชอบ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญเขื่อง
 
89 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงอรดี  ธัญญานนท์
 
1. นางสาวเพชรมณี  กุดกลาง
 
90 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองที 1. เด็กหญิงสุธิรดา  ช่างโคกสูง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปัจจัยโก
 
91 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดาพร  แช่มพุธทรา
 
1. นางสาวธนัชพร  สุขเหลือ
 
รวม 91 193 119