หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2562   20 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเมธาพัฒน์ 19 ก.ย. 2562 08.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา