สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ ณ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช  พฤกชาติ
 
1. นางปราณี  พาโส
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงภคนันท์  จันทร์ดี
 
1. นางปราณี  พาโส
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงปณิชญา  สายไธสง
 
1. นางบังอร  ว.ศิริ
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ประครองสุข
 
1. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงพิยะดา  ทองมี
 
1. นางพัชรัตน์  พลศรี
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วสมสี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวิเศษ
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พงษ์สระพัง
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  สักขวา
 
1. นางนุศรา  ธานัง
2. นางสาวสุดารัตน์  สีโคตร
 
8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กชายปฐมพร  พิมพันธ์
2. เด็กหญิงพิยะดา  เหล่าทอง
 
1. นางพิสมัย  กองธรรม
2. นางสาวรักษ์สุดา  บุญอินทร์
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงดลนภัส  ภูมิพัฒน์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พวงทวี
 
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ภร  สุริยะเย็น
 
1. นางสาวนุชิดา  สาระดี
 
11 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกานธีรา  ทองห่อ
2. เด็กชายณัฐนนท์  ราชาเดช
 
1. นางสาวมลฤดี  วันศิริ
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทรงเย็น
 
12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กชายภคพล  หล่าเพีย
 
1. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
 
13 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กหญิงมธุรดา  หล่าเพีย
 
1. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
 
14 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กชายชินวุฒิ  โยธาคุณ
2. เด็กชายรพีภัทร  แสวงพันธ์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พิมพ์พันธ์
2. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
 
15 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงหาภาพ
 
1. นางทัศนีย์  โยคณิตย์
 
16 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงพชญาภา  คนคล่อง
 
1. นางนิชาภัทร  ประทุมมาตย์
 
17 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายธนา  กางบุญเรือง
 
1. นางสาวสุวรรณา  เวียงอินทร์
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ศิริมาตย์
2. เด็กหญิงวณัชพร  ผันผ่อน
3. เด็กหญิงวรัทยา  คำผุยกา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พวงทวี
2. นางสาวลำดวน  สุทธิประภา
 
19 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1. เด็กชายทีปกร  วงษ์ศรี
2. เด็กชายรวินทร์   ปรางรัตน์
 
1. นายวชิระ  คำสิงห์
2. นายสังคม  ลีลาศ
 
20 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายภัทรกร  โคตุธา
2. เด็กชายอนันยช  ยิ่งเลิศ
 
1. นายบัญชา  หอมทอง
2. นายเทพพร  สรรพทรัพย์
 
21 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรเทพ  นาดี
2. เด็กชายอิศวะ  ทองสวรรค์
 
1. นายพิชิตชัย  เบ้าสาทร
2. นายวรรธภณ  ประทุมธีป
 
22 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายกฤติรธี  อันลูกท้าว
2. เด็กชายธนกร  นันทะมิตร
3. เด็กหญิงศิรินภา  สุขสร้อย
 
1. นางสาวชฎากร  ชัยเดช
2. นางสาวพิชามญชุ์  ปาปะโข
 
23 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนาศรี
2. เด็กชายตรัยศิริ  รัติภัย
3. เด็กชายอนันต์  หงษ์คำ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  ปาปะโข
2. นายเสกสันต์  ธุระธรรม
 
24 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายจักรภัทร์  วงษาสืบ
2. เด็กชายณัฐภพ  นาครัตน์
 
1. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
2. นางอุไรวรรณ  คำปัญญา
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงรัตนา  ทุมชาลี
2. เด็กหญิงวรรณิษา  พิศเพ็ง
3. เด็กหญิงวันดี  สีหะวงษ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยธงรัตน์
5. เด็กหญิงสุภิตตรา  ประทุมทอง
 
1. นางสาวพัชรานุช  บ้งชมโพธิ์
 
26 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   ภักดี
2. เด็กหญิงปิยนุช   แก้วเกิดมี
3. เด็กหญิงพัชรพร   บุญยัง
4. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   พิพัศน์วรานันท์
5. เด็กหญิงเปรมธิดา   พิลาสมบัติ
 
1. นางสาวพรลภัส  ภูมิลา
2. นางสาวมิรัญตรี  ทำนิล
 
27 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงชลธิชา   สีโนย
2. เด็กชายปิยวัฒน์  หลงสวนจิต
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไม้หนองกอย
4. เด็กหญิงวริศรา  บรรดิษฐ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  กำเนิดศรี
 
1. นางสาวนุชิดา  สาระดี
2. นางอุไรวรรณ  คำปัญญา
 
28 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพีรภัทร  ประทุมสาย
2. เด็กชายภูชิต  แก้วลอดหล้า
3. เด็กชายภูตะวัน   พันจะโป
4. เด็กหญิงวนิดา   กิดนาม
5. เด็กชายแทนพงษ์   ทองเฟี้ยง
 
1. นางสาวปิยนุช  ภูมาศ
2. นายวิทยา  นาศฤงคาร
 
29 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงโสภิตตา  เขมะชิต
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  วงค์กันยา
 
30 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  หลงสวนจิตร
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  วงค์กันยา
 
31 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายศุภกฤต  ป้องสีดา
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  สุทธิวรรณา
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางพัชรัตน์  พลศรี
 
32 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เสียงสูงเนิน
2. เด็กชายไววิทย์  แก่นวงศ์
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางพัชรัตน์  พลศรี
 
33 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงทิพญาภรณ์  พันธะสา
2. เด็กหญิงนิธิดา  โคตรชนะ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ทบแก้ว
4. เด็กหญิงพรทิพา  อามาตมนตรี
5. เด็กหญิงพรรณธิภา  ศรีชาลี
6. เด็กหญิงพัศรา  แตงสีนวล
7. เด็กหญิงภัทรดา  ยิ้มแต้
8. เด็กหญิงภัทรพร  จิตมาตย์
9. เด็กหญิงสาวิตรี  สมศรี
10. เด็กหญิงอรัญญา  ภูบุญมี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
2. นางปราณี  พาโส
3. นางพรพิมล  แก้วมงคล
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
34 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 1. เด็กชายกรวิชญ์  โพนทัน
2. เด็กชายธีระวัฒน์  มูลมานัส
3. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  โสดา
4. เด็กชายปิติชัย  มดเจริญ
5. เด็กชายรัตติชัย  กล้าหาญ
6. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  แก้วใส
7. เด็กชายสรวิชญ์  นามหิงษ์
8. เด็กชายสุชีวา  กุลชัย
9. เด็กชายองอาจ  ฆ้องกระโทก
10. เด็กชายอนุชิต  ขอสุข
 
1. นายศรายุทธ  วินทวุฒิ
2. นายสิทธิชัย  บุญมาก
 
35 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายนฤเบศ  ปัตถา
2. เด็กชายนลภัทร  อุ่นคำ
 
1. นายณัฐพล  ดังวันเลิศมงคล
2. นางสาวปริชญา  ชัยนาม
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
36 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  วงษ์คำช้าง
 
1. นางเพชรา  หากันได้
 
37 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสาริศา  ประเชิญเชื้อ
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
 
38 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงลภัสรดา  สุทธิประภา
 
1. นางนุศรา  ธานัง
 
39 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายธนโชติ  ลุละสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
 
40 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  น้อยหว้า
2. เด็กหญิงปิยนุช  ภูเพชร
 
1. นางณิชาภัทร  ดงงาม
2. นายนิวัฒน์  สุนทร
 
41 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นาทันลิ
2. เด็กหญิงหฤทัย  เกษหอม
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
2. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
42 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายณัฐวัตร  ราตรี
2. เด็กชายมหาชัย  หาสุนโม
3. เด็กชายอดิศร  หาสุนโม
 
1. นางสาวสุมาลี  นามพรม
2. นางสุรีพรรณ   เหรียญทอง
 
43 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปุรเชษฐ์   เขียมสันเทียะ
2. เด็กชายภูวฤทธิ์  บัวภา
3. เด็กชายวีรภัทร  อินทะ
 
1. นางสิรินาถ  ทองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
44 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงราชสีห์
 
1. นางสาวปรีดานันท์  จันทร์จอม
 
45 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงไปญากรณ์  สุวรรณราช
 
1. นางภัสส์กุญช์  เอื้อราษฎร์
 
46 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเสฎฐวุติ  ชนะพันธ์
 
1. นางสาวปรีดานันท์  จันทร์จอม
 
47 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 1. เด็กหญิงลิลดา  อินโน
 
1. นายกุล  ดินโคกสูง
 
48 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 1. เด็กชายคณิต  วินัยวัฒน์
 
1. นายอภิชัย  นิระปะกะ
 
49 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 1. เด็กหญิงปาริตา  สิ้วนัด
 
1. นายอภิชัย  นิระปะกะ
 
50 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 1. เด็กชายวิทวัส  วรรณพัฒน์
 
1. นายกุล  ดินโคกสูง
 
51 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงวัฒนา  สมานมิตร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปัดถาทุม
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
52 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงชญาภา  โมกศักดิ์
 
1. นางเพชรา  หากันได้
 
53 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ตะโหนด
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ประเสริฐสังข์
 
54 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายณัฐกานต์  พิมพ์พันธ์
 
1. นายโกศล  วรรณวัตร
 
55 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กชายนทีกานต์  ชนชนะกุล
2. เด็กชายปฏิภัทร์  คุณุ
 
1. นางพิสมัย  กองธรรม
2. นางมุณภา  หล่าเพีย
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
56 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงณัชณิชา  เมาแสง
2. เด็กหญิงวลัยพร  สวัสดิ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงศศิริญญา  บุญกว้าง
 
1. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
2. นางสาวสงวน  เรียงพรม
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
57 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดวงพิลา
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สุภักดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พวงทวี
2. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
 
58 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  เรียงพรม
2. เด็กหญิงอุรัสยา  มาลาวาด
 
1. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
2. นางสาวสงวน  เรียงพรม
 
59 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงณัชชา  ศิริชัย
2. เด็กชายศิวกร  หงษ์ภูมี
 
1. นางนิชาภัทร  ประทุมมาตย์
2. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
 
60 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงปริญาพร  ฉายจรุง
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บุญกว้าง
 
1. นางนุศรา  ธานัง
2. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
 
61 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงปวิชญา  ธานัง
2. เด็กหญิงสาวิกา  เสาร์แก้ว
 
1. นางนุศรา  ธานัง
2. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
62 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1. เด็กชายกิตติคุณ  อุดมโภชน์
2. เด็กชายพงศกร  บัวผัน
3. เด็กชายวรากร  จันขาว
 
1. นายคำศรี  สุขประเสริฐ
2. นายวชิระ  คำสิงห์
 
63 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1. เด็กชายชวัลกร  ชื่นผล
2. เด็กชายทศพร  อนนท์
3. เด็กชายธนากร  ลีทัพไทย
 
1. นายคำศรี  สุขประเสริฐ
2. นายวชิระ  คำสิงห์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
64 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสุมิตร  เกษสิมมา
2. เด็กชายสุริยา  คณะวงษ์
3. เด็กชายอภิเดช   สิทธิจันทร์
 
1. นางสิรินาถ  ทองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
 
65 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ยางนอก
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปะสีระเก
3. เด็กหญิงหฤทัย  ผิวทอง
 
1. นางสาวอุลัยพร  หงษ์ภูมี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
 
66 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงธนพร   ศรีสถาน
2. เด็กหญิงวริศรา  บรรดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กำเนิดศรี
 
1. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
2. นางสาวนุชิดา  สาระดี
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
67 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  พึ่งสุข
2. เด็กหญิงณปภัช  เลพล
3. เด็กชายสรศักดิ์  โคตะนนท์
 
1. นางสุธิดา  มาตรา
2. นางสาวอินทิรา  ศักดาพิทักษ์
 
68 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงบุญญิสา  จำปาใหญ่
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  สำโรงแสง
3. เด็กหญิงสรันยา  ผาสีราช
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชินชะโน
2. นางสาวอริสชญา  คำแพงไพร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
69 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ทองบ่อ
2. เด็กชายยุธยา  ทับแก้ว
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นายสุทธินันท์  โนนแก้ว
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
70 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พงสุขา
 
1. นางอุไรวรรณ  คำปัญญา
 
รวม 70 150 109