หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ ณ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2562   6 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 3 5 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 3 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 3 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง 3 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง อัจฉริยะ 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง อัจฉริยะ 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 2 ชั้น ล่าง ห้อง 3 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 3 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องภาษาไทย 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 5 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 1 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง บริเวณหน้าอาคาร 5 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 2 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5 (ห้องวิทยาศาสตร์) 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 5 (ห้องวิทยาศาสตร์) 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 (ห้อง ม.3/1) 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 6 (ห้อง ม.1) 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 6 (ห้อง ม.1) 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 6 (ห้อง ม.1) 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา -สนามฟุตซอล 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา -อาคาร 2 ชั้น บน ห้อง - 2 (ห้อง ป. 4) 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องสมุด 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องสมุด 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องสมุด 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 6 ชั้น ล่าง ห้อง ห้องสมุด 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคารเหลือเฟือ (อาคารม่วง) 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคารเหลือเฟือ (อาคารม่วง) 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคารเหลือเฟือ (อาคารม่วง) ชั้น ด้านหน้าอาคาร 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ศาลาตาวัน 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
14 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
15 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
16 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
17 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
18 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
19 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
20 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
21 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
22 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
23 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
24 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
26 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา หอประชุม 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 1 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคารการงาน (ด้านหลังข้างโรงอาหาร) 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องอนุบาล 5 ก.ย. 2562 09.00-12.00น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องอนุบาล 5 ก.ย. 2562 00.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา