สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยโสกเชือก
 
1. นางสาวนิสาชล  แสงศรีเมือง
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 1. เด็กหญิงอริสรา  สมบัติหอม
 
1. ดร.มาลินี  ระถี
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ทราวุธ
 
1. นางอรอนงค์  ประวันนา
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  อยู่เย็น
 
1. นางธาดา  ชัยศร
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงนัดนิยา  ละครไชย
 
1. นางมยุรี  ทุมทุมา
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กหญิงกวิสรา  พลเรือง
 
1. นางสุวลี  พูนผล
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงพิราพร  สองสี
2. เด็กหญิงอมลธิลา  พุทธโค
 
1. นางธาดา  ชัยศร
2. นางสาวอรยา  ศรีคงเพ็ชร
 
8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายนราวิชญ์  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงพิมพิกา  พลโรม
 
1. นางสาวกาญจนา  วิชาฮาต
2. นางธาดา  ชัยศร
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยคำภา
 
1. นางขวัญใจ  ทับชา
 
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฤทธิ์มหา
 
1. นายพายัพ  มังกร
 
11 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำหาญพล
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ด้วงคำจันทร์
 
1. นายวัชระ  ลามัฌฉิมา
2. นางเอมอร  อุปเทห์
 
12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บริหาร
 
1. นางสาวเทพบวร  อินแสงแวง
 
13 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงจรัสแสง  คงแสนคำ
 
1. นางพัชราพันธ์  โพธิ์ชารี
 
14 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายพงศธร  พลขันธ์
2. เด็กชายวุฒิพันธ์  รัตนพลแสน
 
1. นางละมุล  ผังดี
2. นางสาวอรยา  ศรีคงเพ็ชร
 
15 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กชายปรมินทร์  คำใสอินทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  นามวาส
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  จันทมนตรี
2. เด็กหญิงปวริศา  ทัพธานี
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสนจันทร์
 
1. นางอรัญ  สรวงชัยภูมิ
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ถานอาจนา
 
17 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กชายปัญญพัฒน์  พลลาภ
2. เด็กชายรัชชานนท์  รักษาภักดี
 
1. นายปรเมศร์  ศรีรักษา
2. นางสาวสุวนันท์  รัตนพลแสน
 
18 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงสัมฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบุญเกิด
 
1. นายจิรเดช  อาจลออ
2. Dr.มาลินี  ระถี
 
19 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กชายกฤษฎา  ทับธมาตย์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  สุดชะเนย์
 
1. นางสาวบุษบา  สุวรรณชะรา
2. นายสมพร  ปัตถะเมฆ
 
20 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กชายนนทกานต์  กังวลงาน
2. เด็กชายปิยมินทร์  ราชภูมิ
3. เด็กชายพิทักษ์พงษ์   นามสะเกษ
 
1. นางสาวณัชชานันท์  รัตนศรี
2. นางราตรี  นาสินธุ์พร้อม
 
21 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กหญิงกมลชนก  รักษาภักดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีอุ่นดี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สงคราม
 
1. นางสาวณัชชานันท์  รัตนศรี
2. นางปภาพินท์  สว่าง
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
22 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กหญิงปราชญา  ขัตติยะวงศ์
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  รักษาภักดี
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  กองสิงห์
4. เด็กหญิงสุพัตรา  กงกาหน
5. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ลุนนากัน
 
1. นางสาวปภาพนท์  สว่าง
2. นางสาวสุวนันท์  รัตนพลแสน
 
23 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงพัชรพร  รัตนพลแสน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทะเขต
3. เด็กหญิงยอดขวัญ  ชัยศร
4. เด็กหญิงสิริกร  จันทจร
5. เด็กหญิงเบญญาพร  ไชยหงษา
 
1. นางธาดา  ชัยศร
2. จ.ส.อ.วิษณุปกรณ์   นามษร
 
24 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายภานุพัฒน์  โยธะการี
2. เด็กหญิงวรัญญา  คำวันสา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โสกชาตรี
2. นางเกศณี  วรกำพล
 
25 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายผลิตโชค  เชิงรัมย์
2. เด็กหญิงวิชราภรณ์  อุทัยศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  วิชาฮาต
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โสกชาตรี
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
26 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงณัชชา  รัตนพลแสน
2. เด็กหญิงธัญญาพร  เกตุษา
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  โสกชาตรี
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  สายยศ
5. เด็กหญิงวณิดา  พลลาภ
6. เด็กหญิงวรัญญา  อุราแก้ว
7. เด็กหญิงวีนัส  นนมุลตรี
8. เด็กหญิงสุทิญา  อุดรเขต
9. เด็กหญิงสุนารีรัตน์  ดวงพรม
10. เด็กหญิงอมลวรรณ  สังขเลิศ
 
1. นางบุญล้ำ  มาตเลิง
2. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
3. นางอำไพ  สระกาง
 
27 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กหญิงชนิดา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงภาคินี  ตรีเหลา
 
1. นางนิภาพร  สังสมานันท์
2. นางพัชราพันธ์   โพธิ์ชารี
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
28 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กหญิงนริศรา  ขำเอี่ยม
 
1. นางสาวสุปราณี  นามวาส
 
29 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตื่น 1. เด็กหญิงชลิตา  มังกร
 
1. นางสาวไอลดา   สมพิทักษ์
 
30 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทองชุม
 
1. นางประทานพร  จุลชีพ
 
31 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   จันทา
 
1. นางนวรัตน์  อาจศิริ
 
32 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 1. เด็กหญิงกลิสรา  เกษมสุข
2. เด็กหญิงธณัฐศินีย์  อุดชุมนารี
 
1. นางจารุวรรณ  ทิพยชาติ
2. นางสาวดวงเดือน  คำบุญเกิด
 
33 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1. เด็กชายทินณพัฒน์   ชุ่มโสภณ
2. เด็กหญิงสุจิณณา  มณีจักร
3. เด็กชายอรรภพร  สีสงเมือง
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
2. นายอชิตพล  ด้วงคำจันทร์
 
34 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1. เด็กหญิงชุตินันท์  คำยอด
2. เด็กหญิงชุติมา  คำทอง
3. เด็กหญิงธันยา  หมั่นกิจ
 
1. นางวิลาวัลย์  อาจวงษา
2. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
35 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กชายอัคพล  ชัยโพลง
 
1. นางพัชราพันธ์  โพธิ์ชารี
 
36 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จำปาสี
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
37 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายนราวิชญ์  พลเสน
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
38 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงเบญจพร  รัตนพลเเสน
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
39 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดท่างาม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำแสนเดช
 
1. นางพัชราพันธ์  โพธิ์ชารี
 
40 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงวีนัส  นนมุลตรี
 
1. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
 
41 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายจิรายุทธ  อุดรเขต
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
42 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงอรวรา  รักษาภักดี
 
1. นางอำไพ  สระกาง
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
43 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หินดำ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุพร
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนทวีสุข
4. เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ประเทศ
5. เด็กชายธีรภัทร  ทำแนบ
6. เด็กชายนฤเบศ  สุริโย
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยโคตร
8. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีสมบัติ
9. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บริหาร
10. เด็กชายไชยวัฒน์  อักษร
 
1. นางสาวสุธิตา  สืบสำราญ
2. นางสาวอาทิยา  โคทาสี
3. นางสาวเทพบวร  อินแสงแวง
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
44 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงพิมรดา  ไชยพาพิมพ์
 
1. นางสาวอาทิยา  โคทาสี
 
45 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงขวัญปภัสร์  จันทร์เพิ้ง
 
1. นางสาวอาทิยา  โคทาสี
 
46 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายธิติพัทธ์  อุปนันท์
2. เด็กหญิงไอลดา  ใจเร็ว
 
1. นางสาวปราณี  พลเรืองทอง
2. นางสมบัติ  แฝงสมศรี
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
47 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กหญิงชนิดา  สายทะเล
2. เด็กชายฐานันดร์  มหาวงษ์
3. เด็กชายณัฐพร  โพธ์ศรี
4. เด็กชายภาคภูมิ  รัตนพลแสน
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสารคาม
6. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงห์ทอง
 
1. นางนวพรรณ  ภูโสภา
2. นางละมุล  ผังดี
3. นางเกศณี  วรกำพล
 
48 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงปทุมวดี  ภูลำลัตย์
2. เด็กหญิงศศิลดา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วิชัยคำ
 
1. นางขวัญใจ  ทับชา
2. นายเทวินทร์  อัสโย
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
49 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1. เด็กหญิงกัญยากร  ศาสตร์วัฒนโรจน์
2. เด็กหญิงธิชาดา  เนียมศรี
 
1. นายนิรวิทย์  พลลาภ
2. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
 
50 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 1. เด็กหญิงภัสฎาภรณ์  คำทอง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสารคาม
 
1. นายนิรวิทย์  พลลาภ
2. นางสาวสุจิตรา  พลลาภ
 
51 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กชายณัฐนันท์  พิมพ์เรือง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  จันทจร
 
1. นายปรเมศร์  ศรีรักษา
 
52 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีสารคาม
2. เด็กชายอดิศร  แสนแก้ว
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โสกชาตรี
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
53 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อัศพันธ์
2. เด็กชายธนากร  นามมุลตรี
3. เด็กชายพีรวัฒ  โยธะคล
 
1. นายปริญญา  สุทธิรักษา
2. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
54 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1. เด็กชายชนาธิป  สร้อยพราย
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  โยธะการี
3. เด็กหญิงสุวิชญา  วุฒิสาร
 
1. นางวันทา  สมบูรณ์
2. นายสนั่น  สมบูรณ์
 
55 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงกนกกร  อะโนวรรณ์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สารไชย
3. เด็กหญิงนริสรา  ประทุมไชย
 
1. นางนวรัตน์  อาจศิริ
2. นายเทวินทร์  อัสโย
 
56 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 1. เด็กหญิงฐิติชญา   คำวิลัย
2. เด็กหญิงสุนิษา  พลมณี
3. เด็กหญิงไอริษา  สุขเต็มดี
 
1. นางขวัญใจ  ทัพชา
2. นางประไพ  พหลทัพ
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
57 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  เพชรดำดี
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เหมือนแตง
3. เด็กชายศรายุทธ  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางภัทรพร  นามษร
2. นางเพ็ญศรี  พลโรม
 
58 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงจิราภา  สุจันทร์
2. เด็กหญิงทองประกาย  เมืองขำ
3. เด็กหญิงธัญชนก  วงพิเดช
 
1. นางสาวนุจรี  ชมภู
2. นางสาวพนมพร  ทองพรม
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
59 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 1. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีสมบัติ
 
1. นางพัสดี  อุทาทิพย์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
60 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายธีมนต์  เรืองสมบัติ
2. เด็กหญิงนัทธพร  อัคเนตร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โสกชาตรี
2. นางสาวอรยา  ศรีคงเพ็ชร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
61 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กชายอัครพล  บุญมี
 
1. นางสาววรัญญา  มาตรา
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 1. เด็กชายธนากร  แก้วใส
2. เด็กชายไชยวัฒน์  พลเสนา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โสกชาตรี
2. นายวงศกร  เลิศสุบินรักษ์
 
รวม 62 135 99