สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงกิตยาภรณ์    ไชยชนะ
 
1. นางรัตติยา    เดชบุรัมย์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงธิญาดา   นาคเหนือ
 
1. นางสติ  เรืองสุวรรณ
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงกรกมล   นนทะคำจันทร์
 
1. นางสาวพิกุลทอง   ต่างใจเย็น
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงณัชรญา   คงแสนคำ
 
1. นางอนงค์   สิทธิสาร
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์    พุทธวงษ์
 
1. นางสาวพิกุลทอง   ต่างใจเย็น
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงปทิดา   อินทะสร้อย
 
1. นางสาวน้ำฝน   โสสีสุข
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กชายภูตะวัน   ชื่นช้อย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   แวงวรรณ
 
1. นางสติ  เรืองสุวรรณ
 
8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แวงวรรณ
2. เด็กหญิงอนัญญา   นาหนองขาม
 
1. นางสติ  เรืองสุวรรณ
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1. เด็กหญิงพรอาภา   บุญทันเสน
 
1. นางลัดดาวัลย์   แทนรินทร์
 
10 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กหญิงปารมี  เทียมเทศแก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา   ปานน้ำผึ้ง
 
11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายณภัทร   เดชบุรัมย์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตันศิริ
 
12 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1. เด็กชายทัตเทพ   อุทัยเลี้ยง
2. เด็กชายพีรพนธ์    สันโดษ
 
1. นางกัญวัฒน์   กาสังข์
2. นางสาวมิ่งขวัญ   หาสอน
 
13 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 1. เด็กหญิงวริศรา   นนทะคำจันทร์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ   หาสอน
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
14 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปราณี
2. เด็กหญิงวิยดา   ปฏิทานาโต
3. เด็กหญิงสุชาดา   ฤทธิสิงห์
 
1. นางอรนิจ   ภูฉายา
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
15 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายจักรภัทร   สุโพธิ์
2. เด็กหญิงมินทิรา   จันทร์สุราช
 
1. นางนภัสภรณ์   ภูถูกเงิน
2. นางสุวรัตน์  ศรีวัฒนานุศาสตร์
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
16 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์   บุญทันเสน
2. เด็กหญิงสุภาวดี   โอษะคลัง
 
1. นางนภัสภรณ์   ภูถูกเงิน
2. นายพงษ์ศักดิ์   เคนสุโพธิ์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
17 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายศุรธีร์   บุญศรี
 
1. นายมนตรี   แก้วสาธร
 
18 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงวิชญานันท์   เดชบุรัมย์
 
1. นายโชคชัย   พิริยะวิไล
 
19 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายเจษฎาพร   อันธิรส
 
1. นายมนตรี   แก้วสาธร
 
20 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายชัยยา   ใหญ่แก่นทราย
 
1. นายมนตรี   หลาบผุ
 
21 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงภรัณยา   ตุ้มไธสง
2. เด็กหญิงโศภิษฐา   สุพรรณ์
 
1. นางรัตติยา   เดชบุรัมย์
 
22 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงนิพาดา  อ่างทอง
2. เด็กหญิงปัทมา   ขอพรกลาง
 
1. นางรัตติยา   เดชบุรัมย์
 
23 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงกัญญาพร   นนยะโส
2. เด็กหญิงพรพิมล   ตรีเศียร
3. เด็กชายพัฒนจักร   คงแสนคำ
 
1. นางสิรพัชร   เดชบุรัมย์
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
24 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  คงแสนคำ
 
1. นางบรรจบ  ยศกำธร
 
25 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงอาริตา   ปริสุทธิกุล
 
1. นางฤดี   บุตชา
 
26 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงธนัชญา   คงแสนคำ
 
1. นางฤดี   บุตชา
 
27 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงชาลิสา   ศรีบุญเรือง
 
1. นางฤดี   บุตชา
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-นาฏศิลป์
28 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายชณชัย   จันทะกล
2. เด็กหญิงตรีสรา    ปัจจาเณย์
3. เด็กหญิงธนพร   ไชยสรรพ์
4. เด็กหญิงธัญสิริ    นิยม
5. เด็กชายพงศกร   เกตุดี
6. เด็กชายพรพิพัฒน์   เกตุมาลา
7. เด็กชายรณกร   เกตุดี
8. เด็กชายวรินทร   ไชยสรรพ์
9. เด็กหญิงอรลดา   อุทัยดา
10. เด็กหญิงโศธิดา   นครไชย
 
1. นางสาวพรรณวิษา   ทิพสีลาด
2. นางวนิดา  ม่วงรอด
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กหญิงจรรยพร   หอมดวง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   มนขุนทด
3. เด็กหญิงธัญญกร   อุทัยบาล
 
1. นางนภัสภรณ์   ภูถูกเงิน
2. นางอนงค์   สิทธิสาร
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
30 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายชยังกูร   เดชบุรัมย์
2. เด็กชายอิทธิพล  แสนประเสริฐ
 
1. นายจักราทิตย์   แดงงาม
 
31 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายธนวัฒน์   โพธิละเดา
2. เด็กชายศุภณัฐ   วงสกุล
 
1. นายจักราทิตย์  แดงงาม
 
32 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กชายปฏิภาน   ชัชวาล
2. เด็กชายพลพิภัคดิ์    สีใจคำ
 
1. นายจักราทิตย์  แดงงาม
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
33 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายธนพัฒน์   วังหอม
2. เด็กชายวงศกร   มะโนราช
3. เด็กชายวีรวงศ์   เดชบุรัมย์
 
1. นางเครือวัลย์   วงค์นากลาง
2. นายโพธิ์ทอง   เกตุมาลา
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
34 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 1. เด็กหญิงจิรชยา   ลือจันทร์ดา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   คงแสนคำ
3. เด็กหญิงมนธิรา  ประภาวะนัง
 
1. นางสาวพิมล   วิเศษ
2. นางภัทราณี    มะโรงรัตน์
 
35 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงณิชารีย์   รัตนกัลยาณชัย
2. เด็กชายพิตรพิบูร  จันทะกล
3. เด็กชายเตชินท์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวคนึงนิจ   บุญน้อย
2. นางเครือวัลย์   วงค์นากลาง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
36 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายภูวไนย   จวงสันทัด
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   เคนสุโพธิ์
 
37 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายธันวา   นนตะสี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   เคนสุโพธิ์
 
หมวดหมู่ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
38 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 1. เด็กชายจิรายุ    นนยะโส
 
1. นายมนตรี   หลาบผุ
 
รวม 38 69 46