สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ทอดแสน
 
1. นางกัลยารัตน์  วิเศษสัตย์
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงปทิตตา  สมภาร
 
1. นางสุพรรณี  ร่มเย็น
 
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดวงศรี
 
1. นางสมจินต์  สุพรรณโรจน์
 
4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงกวินตรา  ศรีหนองโคตร
 
1. นางสาวภรดา  ทิพย์โกมล
 
5 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงวณิชย์ญาพา  ลุนตีบ
 
1. นายสนอง  ร่มเย็น
 
6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงนริศรา  แสงแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  ร่มเย็น
 
7 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงกรกนก  จิตไชย
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ร่มเย็น
 
1. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
2. นางอำพร  โพธิ์สุวรรณ
 
8 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายธนะพล   จากผา
2. เด็กหญิงวาเศรษฐี   พลซ้าย
 
1. นางรัจนา  คนคง
2. นางสงกรานต์  ชื่นจิต
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงอริสา   อนุพันธุ์
 
1. นางสาวดวงใจ   อาระหัง
 
10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงกฤษณา   หนองนา
 
1. นางสาวดวงใจ   อาระหัง
 
11 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงนิภาพร  เพชรฤาชา
2. เด็กชายพงษ์ชธรณ์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธีรา  นามห่อ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ตะติยรัตน์
2. นางสาวสลีวรรณ  แสนละคร
 
12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายภูมิภัช  แวงยางนอก
 
1. นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร
 
13 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมัยกลาง
 
1. นางสาวทัศนีย์  บุดดีสี
 
14 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายกันต์    กุดนอก
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา   แวงยางนอก
 
1. นางรัจนา  คนคง
2. นายศรายุทธ  ศรีกะกุล
 
15 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงปณิตา  จิตไชย
 
1. นางสาวสลีวรรณ  แสนละคร
 
16 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อารามวัด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ตะติยรัตน์
 
17 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงโชติมา  ร่มเย็น
 
1. นางสาวสลีวรรณ  แสนละคร
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กชายนภัทร  แย้มกมล
2. เด็กหญิงรัศมี  ดงภักดี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  แฝดสุระ
 
1. นายวีรพล  แย้มศรี
2. นางสมหมาย  ชุบสุวรรณ
 
19 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กชายธาวิน  มาอาสา
2. เด็กชายรัชพล  ทศทะศรี
 
1. นางกัลยารัตน์  วิเศษสัตย์
2. นางสาวนกแก้ว  ยี่รัมย์
 
20 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เทียมทัน
2. เด็กชายสิทธิชัย  อินธิแสน
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มอญขาม
2. นางสาวทัศนีย์  บุดดีสี
 
21 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กชายธนวรรน์  ศิริมนตรี
2. เด็กชายศุภณัฐ  ดงภักดี
 
1. นางสาวสายฝน  นุ่นนาแซง
2. นางสาวอุไร  วงศรี
 
22 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายชยังกูร  สุวรรณละ
2. เด็กชายปฐมพงษ์  นาเจริญ
3. เด็กชายสุพัฒน์  วิเศษดี
 
1. นางสาวสลีวรรณ  แสนละคร
2. นางสาวสุนิศา  บุญตาระวะ
 
23 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ทองเป๊ะ
2. เด็กหญิงนุศรินทร์    ดีจันทร์
3. เด็กชายภานุ   ขันคำ
 
1. นางสาวญาสุมินทร์   สาลาด
2. นางวาสนา   โพธิ์ศรี
 
24 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายธีรเดช  บุญเฮียง
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  สุขสุวรรณ
 
1. นายธัญวิชญ์  ศรีสุข
2. นางสาวพิศมัย  วงศ์สมศรี
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
25 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายธนดล   ศรีมาศเดชวัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ม่วงราช
3. เด็กหญิงมินชญา   มะเมียเมือง
4. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  วงษ์ศรี
5. เด็กชายอิศรางกูร  อินทร์นอก
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ตะติยรัตน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ตติยรัตน์
 
26 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ศรีหวัง
2. เด็กชายทัศพงษ์   เพชรฤาชา
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สืบสำราญ
4. เด็กหญิงพัดชา   รัตนพร
5. เด็กหญิงวนิดา   แสนโคตร
 
1. นางสาวสลีวรรณ  แสนละคร
2. นางสาวสุภาวดี   จันทร์ดิษฐ์
 
27 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กหญิงปฐมาวดี   นุ่นนาแซง
2. เด็กชายปิ่นนภา   ญานผุด
3. เด็กหญิงพรไพลิน   ท้าวจันทร์
4. เด็กหญิงรดามณี   หงษ์ศรี
5. เด็กหญิงเกวลิน   จรรยา
 
1. นางรำไพ   มะปะเต
2. นายเพียงนภา   สัตพันธุ์
 
28 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กหญิงฐิตาภา   ลารคร
2. เด็กหญิงพรพิมล   หงจันทา
3. เด็กหญิงภัคจิรา   มะปะเข
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สันโดษ
5. เด็กชายรุ่งนภา   ไสยรส
 
1. นางสาวนุจรี   จันบัวลา
2. นางอุไร   นากลาง
 
29 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงจริญญา  มหาชัย
 
1. นางสาวอมร  แสนโคตร
 
30 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรัทธาคลัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทชุม
 
31 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงพิชญาพร  พิจารณ์
2. เด็กชายรัชกฤช  เทพวงศ์
 
1. นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร
 
32 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายกนกพงศ์   สอสุทำ
2. เด็กหญิงสุวตรี  แสนวันดี
 
1. นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร
 
33 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กชายฆธากร  นนยะโส
2. เด็กหญิงณัฐฑิชา  แวงยางนอก
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันอัคคะ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ฤทธิ์
5. เด็กหญิงปรัชญากรณ์  ปิดตานะ
6. เด็กหญิงพรรัมภา  วงษ์สี
7. เด็กชายภาณุสรณ์  ก่านแก้ว
8. เด็กชายรพีภัทร  ฤทธิ์บุญ
9. เด็กหญิงอัญชลีพร  จันทร์งาม
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลีลา
 
1. นางนันทิภัคค์  โสภณเขต
2. นายเวียงสันต์  จันบัวลา
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
34 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลาลาด
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อุทัยดา
3. เด็กหญิงณัฐธิญา   แสงแก้วเขียว
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  ชาญศึก
5. เด็กหญิงนนทิชา  แทบทาม
6. เด็กหญิงรัชนีกร  โนนทอง
7. เด็กหญิงรัตยา  สารคำ
8. เด็กหญิงรุจิราภา  อันแสน
9. เด็กหญิงสุพัตรา  พันทอง
10. เด็กหญิงหทัยชนก  ชุมชน
 
1. นายบัณฑิต   อุ่นจิตร
2. นายสมศักดิ์   จันทร์ราช
3. นางสาวสุภาวดี  จันทร์ดิษฐ์
 
35 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วหานาม
3. เด็กชายธนายุต  ภักดีพล
4. เด็กชายนฤเทพ  โยเหลา
5. เด็กชายพัชรพล  บุญค้ำ
6. เด็กชายพิศุทธิ์  เพ็ญศรี
7. เด็กชายยุทธนา  ใจซื่อ
8. เด็กชายวสุพล  มะลี
9. เด็กชายวัชรสาร  จันทร์แจ่ม
 
1. นายมนูญ  อุตรินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  จันทชุม
3. นายเด่นชัย  วงษ์ช่าง
 
36 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุญจริง
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  พงพันนา
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์ราช
2. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
37 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงพชรพร  ดงอุทิศ
 
1. นางสาวสายฝน  นุ่นนาแซง
 
38 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงธาราศิริ  ปิดสายะตัง
 
1. นายบัณฑิต  อุ่นจิตร
 
39 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กชายภูมินทร์  อิศรวงศ์
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มอญขาม
 
40 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เชิดชู
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มอญขาม
 
41 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบแสน
2. เด็กหญิงพรกนก    ดวงพรม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ตะติยรัตน์
2. นางเบ็ญจพร  ศรีกะกุล
 
42 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงจิดาภา  โนนทอง
2. เด็กหญิงวรุณี   สมบูรณ์นอก
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ตะติยรัตน์
2. นางสาวสุภาวดี  จันทร์ดิษฐ์
 
43 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เพชรฤาชา
2. เด็กหญิงธภิญภรณ์  ลครศรี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   ศรัทธาคลัง
 
1. นางมาลัยลักษณ์  บุญชู
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ตติยรัตน์
 
44 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงนันท์ธนพร  ชุมกว้าง
2. เด็กชายมนพัทธ์  เพ็งยา
3. เด็กชายวรเชษฐ์  กาดกอง
 
1. นางสาววิยดา  ทิ้งโคตร
2. นางสาวเบญจมาศ  วรรณปะเข
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
45 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายมาฆวัฒน์   ปัดคำ
 
1. นางสงกรานต์  ชื่นจิต
 
46 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เหลือล้น
 
1. นายภาณุพงศ์  พิมพ์โพธิ์
 
47 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวมาศ 1. เด็กชายมาฆวัฒน์  ปัดคำ
 
1. นางสงกรานต์  ชื่นจิต
 
48 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงณัฐริภา   มาตย์นอก
 
1. นางสาววรดา  ภูสมมา
 
49 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  จากถิ่นขจรไกล
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทชุม
 
50 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงวรณิดา  วันแก้ว
 
1. นางสาวศุภวรรณ  วงศ์สิงห์ขัน
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
51 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กชายธนพัฒน์  แสนศิริ
 
1. นางสาวดารุณี  แสงอาคะ
 
52 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงอภิดา  จันทิพย์
 
1. นางสาวดารุณี  แสงอาคะ
 
53 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงพรมณี  สุวรรณบุตร
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทชุม
 
54 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรษร
2. เด็กชายอนุชิต  ช้างเผือก
 
1. นางยุพิน  คงอินทร์
2. นางสาวสุภาวดี  จันทร์ดิษฐ์
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
55 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายกวีนัท  มากะเต
2. เด็กชายธีรพงษ์  แสงเทพ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  สิงห์ทอง
4. เด็กชายภานุพงศ์  ทองภูธรณ์
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  รักษาชาติ
6. เด็กชายอธิวัฒน์  พิจารย์
 
1. นางสาวนฤมล  คลังพระศรี
2. นายเด่นชัย  วงษ์ช่าง
3. นางสาวเบญจมาศ  วรรณปะเข
 
56 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงประภัสสร  เทียบพา
2. เด็กหญิงวาสินี  ดวงพาเพ็ง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  พุทซามร
 
1. นางจูริก  ทักษิณ
2. นายวัลลภ  ทักษิณ
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
57 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   ซอยรัมย์
2. เด็กชายอาทิตย์   หอมดวง
 
1. นายพิทักษ์  แก้วภูมี
2. นายอดุลย์  นาจรูญ
 
58 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงนุชวรา  ช่างยา
2. เด็กหญิงสาริศา  ราชจันทร์
 
1. นายชนะ  ธนูศิลป์
2. นายพิทักษ์  แก้วภูมี
 
59 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กหญิงจิราพร   ภูศรี
2. เด็กหญิงปาลิตา    ร่มจันทร์
 
1. นายชาตรี   บุญทันเสน
2. นางสาวเพ็ญพักตร์   ภุมมาลา
 
60 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กชายวรากรณ์  สมพงษ์
 
1. นายเด่นชัย  วงษ์ช่าง
 
61 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกพร้าว 1. เด็กชายนิตยา   เหลาลา
2. เด็กหญิงปาลิตา   วรรณปะเข
 
1. นายชาตรี   บุญทันเสน
2. นางสาวเพ็ญพักตร์   ภุมมาลา
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
62 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เทพศรี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วิเศษดี
3. เด็กชายธนศาสตร์  สงคลัง
 
1. นายนิรันดร์  เพียโคตรแก้ว
2. นายภาณุพงศ์  พิมพ์โพธิ์
 
63 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฏฐนิกานต์  คำกอง
2. เด็กหญิงพิริยพร  บุบผาเทพ
3. เด็กหญิงรัศมี  ดงภักดี
4. เด็กหญิงสุชานันท์  แฝดสุระ
5. เด็กหญิงสุริวิภา  ชาดง
6. เด็กหญิงอนันตายา  สาดแล่น
 
1. นายวนิจ  แคนปา
2. นายวีรพล  แย้มศรี
3. นางสมหมาย  ชุบสุวรรณ
 
64 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 1. เด็กหญิงวรัชยา  จามะรี
2. เด็กหญิงสุพิชญา  แสนสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปัดตาเทสัง
 
1. นางสาวดารุณี  แสงอาคะ
2. นางสาวหทัยทิพย์  บุญศรี
 
65 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิงกวิตา  บุบผามาลา
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดอกไม้
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อาสาทำ
 
1. นางสาวนฤมล  คลังพระศรี
2. นางสาวอรอุทัย  ศรีมาศ
 
66 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงทอฝัน  เรืองแหล่
2. เด็กหญิงปริญดา  นาหนองขาม
3. เด็กหญิงภัทรกาน  ชาวศรี
 
1. นางสาวรัตติยา  อินธิแสน
2. นายสนอง  ร่มเย็น
 
67 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญศรี
2. เด็กชายสรวิชญ์  มะลี
3. เด็กชายอินทัช  ศรัทธาคลัง
 
1. นางสาวรัตติยา  อินธิแสน
2. นางสุรางค์พิมล  แก้วภูมี
 
68 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงวารุณี  ภูทองดี
2. เด็กชายเขมรินทร  หอมดวง
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หอมดวง
 
1. นางมยุรี  โยธาภักดี
2. นางไพฑูรย์   หาหอม
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
69 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 1. เด็กหญิงกัญญากร   ทีภูเวียง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   พรมพินิจ
3. เด็กหญิงวรรณพร  อุ่นบุญเรือง
 
1. นางนวลจันทร์  เชื้อกูล
2. นางสาวพิศมัย  วงศ์สมศรี
 
70 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กหญิงกชพรรณ  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ลครศรี
3. เด็กหญิงเทวิกา  สายใหม่
 
1. นางมาลัยลักษณ์  บุญชู
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ตติยรัตน์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
71 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  โยแก้ว
2. เด็กชายธนบดี  นิลาลาด
3. เด็กหญิงนิยากร  สมพิทักษ์
 
1. นางยุพิน  คงอินทร์
2. นางสุเมตตา  จันทร์ราช
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
72 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กชายจิรายุทธ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทานาม
 
1. นางจินตนา  แคนลา
2. นายปิยะนัฐ  ภูลับ
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
73 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กหญิงชยิสรา  แสงสุระ
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มอญขาม
 
74 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชาย.วัชระ  ชินเกตุ
2. เด็กชายณัฐกร  เฮียงไสนา
3. เด็กชายธนภัทร  แก้วรัตน์
4. เด็กชายธนาวุฒิ  บุดดี
5. เด็กชายธีรภัทร  สมาคม
6. เด็กชายนนทภัทร  แทบทาม
7. เด็กชายสิรวิชญ์  ปังสี
 
1. นางมาลัยลักษณ์  บุญชู
2. นายอดิเทพ  พงพันนา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ตติยรัตน์
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
75 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงัว 1. เด็กชายปฏิภาณ  จันวิเศษ
2. เด็กชายรพีภัทร  ทัดมาลา
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  มอญขาม
2. นายอรรคเดช  อ่อนจินดา
 
76 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงชลัญญา  บุญฮวด
2. เด็กหญิงปิยดา  ศรีมาศ
3. เด็กหญิงวันวิสา  อำมะลา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คลังพระศรี
2. นางสาวรัตติยา  อินธิแสน
 
77 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กหญิงปฐมพร  โลนะลุ
2. เด็กหญิงปิ่นนภา  พิมพ์ชัยภูมิ
3. เด็กหญิงวณิชยา  เทพคำราม
 
1. นางสาวรัตติยา  อินธิแสน
2. นางสาวสุรางค์พิมล  แก้วภูมี
 
78 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายทีปกร  ดวงมา
2. เด็กชายธีรพล  แก้วรัตน์
3. เด็กชายอภินพ  อ่วมน้อย
 
1. นางสาวสลีวรรณ  แสนละคร
2. นายอดิเทพ  พงพันนา
 
79 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1. เด็กชายกฤตเมธ  วันจงคำ
2. เด็กชายชญานนท์  แสงเทพ
3. เด็กชายรัชชานนท์  ด่านกระโทก
 
1. นายนิรันดร์  เพียโคตรแก้ว
2. นายพงษ์  เพียโคตรแก้ว
 
รวม 79 196 131