หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขัน

สพป. มหาสารคาม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 26 92.86% 1 3.57% 1 3.57% 0 0% 28
2 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 20 80% 4 16% 0 0% 1 4% 25
3 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
4 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 15 83.33% 1 5.56% 2 11.11% 0 0% 18
5 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 13 92.86% 0 0% 1 7.14% 0 0% 14
6 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
7 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
9 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
10 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
11 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
12 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
13 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง