หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนนิคมบ้านหัน 0 0 0
2 062 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 2 3 3
3 074 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 19 36 25
4 077 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 10 14 13
5 083 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 5 9 8
6 136 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 7 14 12
7 151 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 11 16 13
8 163 โรงเรียนบ้านหนองตื่น 25 39 35
9 162 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 2 4 3
10 182 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 9 14 13
11 184 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 29 59 45
12 031 โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 11 22 14
13 202 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 18 37 26
14 047 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 12 17 16
15 072 โรงเรียนบ้านโดท่างาม 14 19 18
รวม 174 303 244
547