หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 057 โรงเรียนบ้านดงมัน 27 72 46
2 060 โรงเรียนบ้านดอนงัว 22 35 32
3 097 โรงเรียนบ้านบกพร้าว 10 24 16
4 101 โรงเรียนบ้านบัวมาศ 21 37 32
5 120 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 23 45 36
6 124 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 16 34 27
7 149 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 13 25 19
8 171 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ 31 63 44
9 071 โรงเรียนบ้านแดง 15 39 26
10 092 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 20 38 30
รวม 198 412 308
720