สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ รายการ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
หมวดหมู่ ภาษาไทย
1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง 1. เด็กหญิงพัชชานันท์  กฤษปิติ
 
1. นางสาวฐิติวรดา  สุขสมพืช
 
2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  มิตรเมือง
 
1. นางสาววรรณพา  พรมมี
 
3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์น้ำใส
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุพัทรา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  กลิ่นนวล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงวรัชญาณ์  คำมูล
 
1. นางสาวขวัญชัย  อ่อนละมัย
 
7 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 1. เด็กหญิงญาณภัทร  มังกรทอง
 
1. นางสาวอุบล  ศรีจันทร์
 
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงเทพินท์  จันทร
 
1. นางรัตน์มณี  ม่วงอ่ำ
 
9 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  บุญกระจ่าง
 
1. นางปราณี  ประเสริฐศรี
 
10 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรจนา  ฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
11 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. นางสาววาสนา  นิลละออ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
12 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  บุญคง
2. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ยั่งยืน
 
1. นางมยุรี  โตปราง
2. นางวรรณี  แก้วโมกุล
 
13 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ญาพร  สมสอาด
2. เด็กหญิงสาวิกา  มรดก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
2. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
14 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กหญิงจิตรภาณุ  จันทรมณฑล
2. เด็กชายอนุวิท  ทองแดง
 
1. นางกฤษณา  ขุนทิศ
 
15 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกานต์ศักดิ์  จำปาขาว
2. เด็กชายพรพรหม  ดิษฐโชติ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
2. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
หมวดหมู่ คณิตศาสตร์
16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กชายเมธพนธ์  สิงห์ไพศาล
 
1. นางสาวแคทรียา  ล้วนทอง
 
17 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กชายศิริพงศ์  โพธิ์ริดรัม
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
 
18 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. นางสาวพรทิพา  เกตุบุญลือ
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
19 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายศิวกร  สินธุสุวรรณ์
2. เด็กชายศุภกานท์  ตะโพธิ์
 
1. นางยุวดี  เส็งผล
2. นายวัลลภ  โพธิ์สุนทร
 
20 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จิตจำนงค์
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยินดี
 
1. นางยุวดี  เส็งผล
2. นายวัลลภ  โพธิ์สุนทร
 
21 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กชายวรดร  เนียมโสต
 
1. นางนัธดา  ไตรรัตน์
 
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กชายกิติพัฒน์  วงสุรินธนวัชร์
 
1. นางดลยา  คงทอง
 
23 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายวงศกร  คงเจริญ
 
1. นางสาววธูดา  นาน้ำเชี่ยว
 
24 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมั่นเพียร
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  วงศ์จอม
 
1. นางสาววิภาดา  ดีสันเทียะ
 
25 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายธีรชาติ  คุณโน
2. เด็กชายสัญชัย  ใสสะอาด
 
1. นางสาววิภาดา  ดีสันเทียะ
 
26 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  คำเสนาะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
27 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำเสียง
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
28 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงพรรธ์วิภา  โตสกุล
2. เด็กชายพศิน  กลิ่นธูปหอม
3. เด็กหญิงสุภัสสร  บัวศรี
 
1. นางสาวจิราพร  สาวเสม
2. นางสาวชลดา  ชมภู
 
29 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายประวีณ  จันทรมณฑล
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  หลิ่มน้อย
3. เด็กหญิงเทพินท์  จันทร
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  โลหะเวช
2. นางสาวอรณัญช์  คะเณย์
 
30 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สร้อยวัน
2. เด็กชายภัทรภูมิ  น้อยศรี
 
1. นายบำรุง  บุญพาสุข
2. นายสมศักดิ์  ยังรักษา
 
31 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 1. เด็กชายนพดล  ทานะจิตร
2. เด็กชายศิริวิกร  กองบุญ
 
1. นายธราธร  พรมมี
2. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง
 
32 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 1. เด็กชายณัฏฐวี  ดีพุ่ม
2. เด็กชายธีร์ธวัช  นรสิทธิ์
 
1. นายธราธร  พรมมี
2. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง
 
33 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายจารุกิตติ์  วงศ์จอม
2. เด็กชายพันธุ์ธวัช  วุฒิวงศ์
 
1. นายรณชัย  หว้ามา
 
34 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สังประเดิม
2. เด็กชายนภัทร  นาคมาลี
 
1. นายรณชัย  หว้ามา
 
35 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กอกัน
2. เด็กหญิงศนิสา  ใจเหี้ยม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญทศ
 
1. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
2. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
36 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. นายกฤตภาส  แทวกระโทก
2. นายนัทพงษ์  สุทธา
3. เด็กชายสุทิน  ศรีสมุทร
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
2. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
 
37 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทนะชาติ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ภักดี
3. เด็กชายธนวัฒน์  ภู่เสภา
 
1. นางสาวกฤติยาณี  ศรีมุงคุณ
2. นางสาวจินตนา  แสนสุข
 
38 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. นายเจษฎาภรณ์  ทรัพย์เจริญ
2. นายเมธี  ทองสุข
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
2. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
 
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
39 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงกรวิภา  พรมแดง
2. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ป้อมงาม
3. เด็กหญิงปิยพร  ลายภูคำ
4. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เขียนเจริญ
5. เด็กหญิงศิริพรรณ  มะกล่ำงาม
 
1. นางสาวกนกภรณ์  จันทนา
2. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
40 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงณัชชา  มีนารัตน์
2. เด็กหญิงธมนพัชร์  กล่ำสกุล
3. เด็กหญิงพาขวัญ  คำรักษา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหระยัง
5. เด็กหญิงอรอมล  ศรีนวล
 
1. นางสาวปริญญา  บุญเครือ
2. นางรัตน์มณี  ม่วงอ่ำ
 
41 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงนัณธิดา  เติมประโคน
2. เด็กหญิงมณธิยา  แสนตา
3. เด็กหญิงวริศรา  น้อยประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นลาภ
5. เด็กหญิงอินทิรา  ห้าวหาญ
 
1. นางสาวปริญญา  บุญเครือ
2. นางรัตน์มณี  ม่วงอ่ำ
 
42 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง    
43 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  เดชงู
2. เด็กชายก้องภพ  สอนดา
3. เด็กหญิงณภัทร  บุญพินิจ
4. เด็กชายศิริพงษ์  เพ็ชรดี
5. เด็กหญิงอรอมล  ตองอ่อน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เถื่อนคำ
2. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
 
44 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงณัฐมณี  นิเลปิยัง
2. เด็กหญิงณีรนุช  ร่มจำปา
3. เด็กหญิงศิริกานต์  ชิขุนทด
4. เด็กหญิงศิริพร  โอนอ่อน
5. เด็กหญิงสิริกร  บุญเกตุ
 
1. นายวิชัย  นามมุงคุณ
2. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
 
45 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุกซื่อ
2. เด็กหญิงประภัสสร   ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงภูณิษา   มณีนิน
4. เด็กชายสิริวัฒนา    ทับทิมแดง
5. เด็กหญิงอาภัสรา   นิลพันธุ์
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์
2. นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์
 
46 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง 1. เด็กชายธนัชชา  พระกลาง
 
1. นายชาคริษ  พูลเพิ่ม
 
47 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงนภัสสร   สระใส
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์
 
48 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงเรืองทิพย์  สุดโต
 
1. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
 
49 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงชนิภา  อยู่เอี่ยม
2. เด็กชายภัทรชนน  หงษ์ร่อน
 
1. นางสาวกนกภรณ์  จันทนา
2. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
50 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงรัตนกร  ม่วงเขียว
2. เด็กชายหัสนัย  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
51 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงดลพร  แซ่ว่าง
2. เด็กชายพชรพล  สว่างยอดฟ้าเจริญ
 
1. นางนฤภร  รักษาทรัพย์
2. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
 
หมวดหมู่ สุขศึกษา และพลศึกษา
52 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  เดชงู
2. เด็กหญิงณภัทร  บุญพินิจ
3. เด็กหญิงณัชชา  มีนารัตน์
4. เด็กหญิงธมนพัชร์  กล่ำสกุล
5. เด็กชายพงษ์พิษณุ  จันทร์อ่อน
6. เด็กหญิงพาขวัญ  คำรักษา
7. เด็กหญิงวรัชยา  มิตย์ชัยภูมิ
8. เด็กชายสุทธินันท์  อินทรชิต
9. เด็กหญิงสุทินา  มานัดสา
10. เด็กหญิงอรอมล  ตองอ่อน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เถื่อนคำ
2. นางสาววธูดา  นาน้ำเชี่ยว
 
53 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายกฤตกร  แซ่เฮอ
2. เด็กชายชิณวัตร  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงดลพร  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงตีรณา  แซ่ม้า
5. เด็กชายประวีณ  จันทรฆลฑล
6. เด็กชายพชรพล   สว่างยอดฟ้าเจริญ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  อำไพเกษตรวงศ์
8. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เจือเจริญกุล
9. เด็กชายเม่ง  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  โลหะเวช
2. นางสาวศันสนีย์  จีนเนียม
3. นางสาวอรณัญช์  คะเณย์
 
54 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  พวงเพ็ชร
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ลุงติ๊
 
1. นายยรรยง  ประเพชรา
2. นายวราวุธ  หว่างคำภา
 
55 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. นายตะวันฉาย  สินมา
2. เด็กหญิงทิพย์ญาพร  สมสอาด
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
2. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
56 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กชายณัฏฐภพ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
57 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  แซ่คำ
 
1. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
58 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ขำคำ
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
59 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงธิชากร  สระใส
 
1. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
60 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงจิตาภา  จิ๋วอยู่
 
1. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
61 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เนียมประเสริฐ
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
62 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงทัสนีย์  จิตจำนงค์
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
63 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงลัดดา  หมื่นลาภ
2. เด็กหญิงวริศรา  กอกัน
 
1. นางนารี  ศักดี
2. นางบัวสวรรค์  รักบุญ
 
64 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขศรี
2. เด็กหญิงธีราพร  สาลีผล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญท้วม
2. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
65 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตระวีร์  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สร้อยระย้า
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
2. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
66 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสายธาร  ปิ่นสุวรรณ์
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
67 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กชายธีรภัทร  นัยนานนท์
2. เด็กหญิงบุษกร  ม่วงเขียว
3. เด็กหญิงสุภัค  มหันตวนากุล
 
1. นางนภาพร  ช่องท้วม
2. นางศรีนวล  มีนา
 
68 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงกฤตติญากรณ์  ทองอ้วน
2. เด็กหญิงชลดา  กิ่งพุทธ
3. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญท้วม
2. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
หมวดหมู่ ศิลปะ-ดนตรี
69 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  เสนาพันธ์
 
1. นางสาวพรวิไล  มาลาม
 
70 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายวุฒิชัย  สังข์โต
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
71 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  จำเนียรผล
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
 
72 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. นางสาวสุพรรษา  เสือสาด
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
73 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กชายอชิตพล  จันทร์ศิลา
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
74 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายชินวัตร  แซ่ว่าง
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
75 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงบุษยา  เด่นดวง
 
1. นายสุทัศน์  ศรีโสภา
 
76 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงอินทิรา  สิงขร
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
77 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองคุ้ม
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
78 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เกตุนุช
 
1. นายสุทัศน์  ศรีโสภา
 
79 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงเทพินท์  จันทร
 
1. นางสาวศันสนีย์  จีนเนียม
 
80 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กชายเตชิด  กระชอนเงิน
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
81 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายธีระพงษ์  กระชอนเงิน
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
82 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรจนา  ฤทธิ์นอก
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
 
83 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  น้อยสกุล
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
84 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กชายณัฐภูมิ   สังข์ภิรมย์
 
1. นางสาวศรัญญา  พันธุ์ดี
 
85 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. นายธนวัฒน์  กันกรุง
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
 
86 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กชายกฤตนัย  คล่องใจ
 
1. นางมยุรี  โตปราง
 
87 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. นายนิทัศน์  พันหาญ
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
88 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงทอฝัน  ศรธรรม
 
1. นายสุทัศน์  ศรีโสภา
 
89 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ไวพจนาท
2. เด็กหญิงจิตรภาณุ  จันทรมณฑล
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดอกพุฒ
4. เด็กชายณัฐภูมิ   สังข์ภิรมย์
5. เด็กชายธนพนธ์  แซ่ม้า
6. เด็กชายนพรัตน์  เพ็ชรดี
7. เด็กชายนฤนาท  ยงยุทธ
8. เด็กหญิงนันทวรรณ  พูลศรี
9. เด็กชายบูรพา  เหระยัง
10. เด็กชายปารเมศ  เกิดมณีกุล
11. เด็กชายพงศกร  ชุ่มวะมล
12. เด็กหญิงพรนภา  สิงขร
13. เด็กหญิงพรวนัช  ฤกษ์กายี
14. เด็กหญิงภาวิณี  ภูผากัมปนาท
15. เด็กชายวีรพล  โพธิ์สาลี
16. เด็กหญิงสุวรา  แซ่ม้า
17. เด็กหญิงอดิภา  ปูทอง
18. เด็กชายอนุวัฒ  อาษา
19. เด็กชายอนุวิท  ทองแดง
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทรมณฑล
 
1. นางกฤษณา  ขุนทิศ
2. นางสาวประคอง  มีมั่งคั่ง
3. นางประนอม  เศรษฐี
4. นางมาลัย  เจียมเงิน
5. นางสาวศรัญญา  พันธุ์ดี
6. นายศรายุธ  ยศเรือง
 
90 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กอกัน
2. เด็กชายกานต์ศักดิ์  จำปาขาว
3. นายกิตติพงษ์  สระใส
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำเสียง
5. นางสาวตรีเพชร  กรอบจินดา
6. นางสาวทักษิณา  บัวทอง
7. เด็กหญิงทิพย์ญาพร  สมสอาด
8. นายธนวัฒน์  กันกรุง
9. นายธรนินทร์  พงศ์ศรี
10. นายนิทัศน์  พันหาญ
11. นายพีรภัทร์  เย็นใจ
12. เด็กชายวรพล  หล่อทอง
13. เด็กหญิงวรัญญา  ขำคำ
14. นางสาววาสนา  นิลละออ
15. เด็กหญิงศนิสา  ใจเหี้ยม
16. เด็กชายสุทิน  ศรีสมุทร
17. นางสาวสุพัตทรา  ดวงจันทร์
18. เด็กชายอนุชา  บัวสิงห์
19. นางสาวอัจฉราภรณ์  กลิ่นนวล
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปิยะวงษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
2. นางชนิดา  สุขเพราะนา
3. นางบัวสวรรค์  รักบุญ
4. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
5. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
6. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ
91 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหระยัง
 
1. นายวิชัย  นามมุงคุณ
 
92 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายปฐพี  บุญอยู่
 
1. นางสาวพิชาภรณ์  ทองบู่
 
93 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายสหรัฐ  เลิศไกร
 
1. นางสาวพิชาภรณ์  ทองบู่
 
94 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กชายสรวิชญ์  คล้อยนาค
 
1. นางภาณุรักษ์  จักรพล
 
95 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงศุภัทรชญา  ภูนาเชียง
 
1. นางสาวพิชาภรณ์  ทองบู่
 
96 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายพรปิยะ  มังวงษ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นลาภ
 
1. นางสาวปริญญา  บุญเครือ
2. นางสาวศันสนีย์  จีนเนียม
 
97 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายนพเกล้า  คล้อยนาค
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  หลิ่มน้อย
 
1. นางสาวปริญญา  บุญเครือ
2. นางสาวศันสนีย์  จีนเนียม
 
หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
98 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  เยาวเรศ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  วิลัย
3. เด็กชายณัฐนันท์  ใจพัฒนากุล
4. เด็กชายพฤตินันท์  จันทร์ทอง
5. เด็กชายวรพงษ์  สุขเสือ
6. เด็กชายอนิวัติ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  อัครเมธาวงศ์
2. นางสุธีรา  สวนสุข
3. นายอรรถพล  สวัสดิพงษ์
 
99 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนัทวรรณ  ใบกว้าง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ใจเย็น
3. เด็กหญิงสุพัชตรา  เชียงสิน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
2. นางสุนิสา  นิลบุตร
 
100 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กรอบจินดา
2. เด็กหญิงวิภาพร  ชูสาคร
3. เด็กหญิงสาวิกา  มรดก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
2. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์
101 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  ปลั่งพิมาย
2. เด็กชายปวีณ์  จำเนียรกุล
 
1. นางสาวพรสวรรค์  พวงทอง
2. นางสาวอาภาภรณ์  คงประเสริฐ
 
102 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มพวง
2. เด็กชายภูวดล  หงษ์ร่อน
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
103 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กชายรณกฤต  แสงสว่าง
2. เด็กชายศุภศิลป์  พิกุลขาว
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
104 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1. เด็กหญิงธนท์พิชญา  มิสภักดิ์
2. เด็กชายพันธ์พิทักษ์  พวงบานชื่น
 
1. นางสาวพรสวรรค์  พวงทอง
2. นางสาวอาภาภรณ์  คงประเสริฐ
 
หมวดหมู่ หุ่นยนต์
105 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายจีระกิตต์   ฮวบสกุล
2. เด็กชายธนภูมิ   มณีนิน
3. เด็กชายบรรณกร   หมื่นลาภ
 
1. นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์
2. นายสิทธิพันธ์  อ่อนรุ่งเรือง
 
หมวดหมู่ การงานอาชีพ
106 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง    
107 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  สัสดี
2. เด็กหญิงรสนันท์  กันพุมมา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ตะโพธิ์
 
1. นายทศพร  ศรีสกุล
 
108 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง    
109 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สมพงษ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพละ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  เนียมโสต
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
110 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสือเจริญ
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงวริสรา  สูตรสุข
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  โลหะเวช
2. นางสาวอรณัญช์  คะเณย์
 
111 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สินธุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  ช้างน้อย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สำแดงฤทธิ์
 
1. นายทศพร  ศรีสกุล
2. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
หมวดหมู่ ปฐมวัย
112 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง 1. เด็กชายกิจติศักดิ์  เงางาม
2. เด็กชายธนพัฒน์  กลิ่นซ้อน
3. เด็กชายวุฒิภัทร  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เปรมกมล
2. นางสาวจิรพรรณ  ยศนันท์
 
113 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายจิรวิทย์  ศรีสม
2. เด็กชายธนากร  นิลประดิษฐ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  หงษ์พรหม
2. นางดวงภร  สายทอง
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ภาษาไทย
114 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  อ่อนมา
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
115 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงภัทรพร  พระกลาง
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
 
116 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  พูลศรี
2. เด็กหญิงพรนภา  สิงขร
3. เด็กหญิงอดิภา  ปูทอง
 
1. นางสาวศรัญญา  พันธุ์ดี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
117 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ไทยพยัฆค์
2. เด็กชายพรรษกร  สายสุด
 
1. นางสาวกนกภรณ์  จันทนา
2. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - ศิลปะ
118 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทะวงศ์
 
1. นางพรชนก  ทองพิมพ์
 
119 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสือแก้ว
 
1. นางพรชนก  ทองพิมพ์
 
120 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กหญิงพรวนัช  ฤกษ์กายี
 
1. นายศรายุธ  ยศเรือง
 
121 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายสิทธิพร  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร
 
หมวดหมู่ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
122 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ม่วงเรือน
2. เด็กชายมนตรี  จันทร์พุ่ม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ราชโส
2. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร
 
123 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายวิจารณ์  นวลเมฆ
2. เด็กชายสุรโชติ  ผาสุข
3. เด็กชายอนาวิล  โชชัย
 
1. นางศรีสุดา  พงค์ถิ่น
2. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร
 
รวม 123 271 180