สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ม่วงเรือน
 
1. นายพรประเสริฐ  คำรักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุษรารัตน์   ขวัญอยู่
 
1. นายพรประเสริฐ  คำรักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา   นิลพันธุ์
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษวัตร   เขียวฉิม
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ม่วงเรือน
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์
2. นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงประภัสสร   ศรีจันทร์
2. เด็กชายสิริวัฒนา   ทับทิมแดง
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์
2. นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์