สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุกซื่อ
2. เด็กหญิงประภัสสร   ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงภูณิษา   มณีนิน
4. เด็กชายสิริวัฒนา    ทับทิมแดง
5. เด็กหญิงอาภัสรา   นิลพันธุ์
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์
2. นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร   สระใส
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   ชะนะ
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันวา   โสมาสา
2. เด็กหญิงภูณิษา   มณีนิน
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์
2. นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   พุกซื่อ
2. เด็กชายชนิน   กอพงษ์
 
1. นางสาวกฤษณา  กลั่นพจน์
2. นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระกิตต์   ฮวบสกุล
2. เด็กชายธนภูมิ   มณีนิน
3. เด็กชายบรรณกร   หมื่นลาภ
 
1. นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์
2. นายสิทธิพันธ์  อ่อนรุ่งเรือง
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชกุล   ดีเอม
2. เด็กหญิงรดาพร   มณีศรี
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์   รอดศรีสมุทร
 
1. นางสาวจำเรียง  ฮวบสกุล
2. นางสาวธัชกร  เพชรฤทธิ์