สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองเหลืองสุข
 
1. นางสาววธูดา  นาน้ำเชี่ยว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายยุทธชัย  จีนทอง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เถื่อนคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรพร  เทพชะวงค์
 
1. นางสาววธูดา  นาน้ำเชี่ยว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรโชติ  ฉ่ำแสง
2. เด็กหญิงพาขวัญ  คำรักษา
 
1. นางนฤภร  รักษาทรัพย์
2. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงอาทิตยา  อำไพเกษตรวงศ์
 
1. นายสุขเกษม  พัวพานิช
2. นายสุเนตร  สร้างตนเอง