สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวดี  จันทรมณฑล
 
1. นางรัตน์มณี  ม่วงอ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงมณธิยา  แสนตา
 
1. นางรัตน์มณี  ม่วงอ่ำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมนพัชร์  กล่ำสกุล
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เถื่อนคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุทินา  มานัดสา
 
1. นายวิชัย  นามมุงคุณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ผุสดี
 
1. นายสุขเกษม  พัวพานิช
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอินทิรา  สิงขร
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทปภา  สูตรสุข
 
1. นางพรชนก  ทองพิมพ์