สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นลาภ
 
1. นางรัตน์มณี  ม่วงอ่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเทพินท์  จันทร
 
1. นางรัตน์มณี  ม่วงอ่ำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศกร  คงเจริญ
 
1. นางสาววธูดา  นาน้ำเชี่ยว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีนวล
2. เด็กชายศิริพงษ์  เพ็ชรดี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นลาภ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  โลหะเวช
2. นางสาวอรณัญช์  คะเณย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประวีณ  จันทรมณฑล
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  หลิ่มน้อย
3. เด็กหญิงเทพินท์  จันทร
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  โลหะเวช
2. นางสาวอรณัญช์  คะเณย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  มีนารัตน์
2. เด็กหญิงธมนพัชร์  กล่ำสกุล
3. เด็กหญิงพาขวัญ  คำรักษา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหระยัง
5. เด็กหญิงอรอมล  ศรีนวล
 
1. นางสาวปริญญา  บุญเครือ
2. นางรัตน์มณี  ม่วงอ่ำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัณธิดา  เติมประโคน
2. เด็กหญิงมณธิยา  แสนตา
3. เด็กหญิงวริศรา  น้อยประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นลาภ
5. เด็กหญิงอินทิรา  ห้าวหาญ
 
1. นางสาวปริญญา  บุญเครือ
2. นางรัตน์มณี  ม่วงอ่ำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐมณี  นิเลปิยัง
2. นางสาวณีรนุช  ร่มจำปา
3. เด็กหญิงบุษบง  คงชัย
4. เด็กหญิงสิริกร  บุญเกตุ
5. เด็กหญิงสุชิราภรณ์  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
2. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  เดชงู
2. เด็กชายก้องภพ  สอนดา
3. เด็กหญิงณภัทร  บุญพินิจ
4. เด็กชายศิริพงษ์  เพ็ชรดี
5. เด็กหญิงอรอมล  ตองอ่อน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เถื่อนคำ
2. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐมณี  นิเลปิยัง
2. เด็กหญิงณีรนุช  ร่มจำปา
3. เด็กหญิงศิริกานต์  ชิขุนทด
4. เด็กหญิงศิริพร  โอนอ่อน
5. เด็กหญิงสิริกร  บุญเกตุ
 
1. นายวิชัย  นามมุงคุณ
2. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเรืองทิพย์  สุดโต
 
1. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนภกร  อ่อนน้อย
2. เด็กหญิงอรอมล  ตองอ่อน
 
1. นางนฤภร  รักษาทรัพย์
2. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลพร  แซ่ว่าง
2. เด็กชายพชรพล  สว่างยอดฟ้าเจริญ
 
1. นางนฤภร  รักษาทรัพย์
2. นางสาวสมพร  เกตุพรหม
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนาวดี  เดชงู
2. เด็กหญิงณภัทร  บุญพินิจ
3. เด็กหญิงณัชชา  มีนารัตน์
4. เด็กหญิงธมนพัชร์  กล่ำสกุล
5. เด็กชายพงษ์พิษณุ  จันทร์อ่อน
6. เด็กหญิงพาขวัญ  คำรักษา
7. เด็กหญิงวรัชยา  มิตย์ชัยภูมิ
8. เด็กชายสุทธินันท์  อินทรชิต
9. เด็กหญิงสุทินา  มานัดสา
10. เด็กหญิงอรอมล  ตองอ่อน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  เถื่อนคำ
2. นางสาววธูดา  นาน้ำเชี่ยว
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตกร  แซ่เฮอ
2. เด็กชายชิณวัตร  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงดลพร  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงตีรณา  แซ่ม้า
5. เด็กชายประวีณ  จันทรฆลฑล
6. เด็กชายพชรพล   สว่างยอดฟ้าเจริญ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  อำไพเกษตรวงศ์
8. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เจือเจริญกุล
9. เด็กชายเม่ง  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  โลหะเวช
2. นางสาวศันสนีย์  จีนเนียม
3. นางสาวอรณัญช์  คะเณย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  สังข์โต
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอินทิรา  สิงขร
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  แซ่ว่าง
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอินทิรา  สิงขร
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเทพินท์  จันทร
 
1. นางสาวศันสนีย์  จีนเนียม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพงษ์  กระชอนเงิน
 
1. นายสุเนตร  สร้างตนเอง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหระยัง
 
1. นายวิชัย  นามมุงคุณ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัชยา  มิตย์ชัยภูมิ
 
1. นายวิชัย  นามมุงคุณ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรปิยะ  มังวงษ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นลาภ
 
1. นางสาวปริญญา  บุญเครือ
2. นางสาวศันสนีย์  จีนเนียม
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพเกล้า  คล้อยนาค
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  หลิ่มน้อย
 
1. นางสาวปริญญา  บุญเครือ
2. นางสาวศันสนีย์  จีนเนียม
 
26 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสือเจริญ
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงวริสรา  สูตรสุข
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  โลหะเวช
2. นางสาวอรณัญช์  คะเณย์
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีนวล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีวิราช
3. เด็กหญิงปารย์รวี  เรืองสอน
 
1. นางพรชนก  ทองพิมพ์
2. นางสาวสุพัตรา  แดงแพง
 
28 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  คล้อยนาค
2. เด็กชายนภกร  อ่อนน้อย
 
1. นางบังอร  สายสุ่ม
2. นางพรชนก  ทองพิมพ์
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทะวงศ์
 
1. นางพรชนก  ทองพิมพ์
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสือแก้ว
 
1. นางพรชนก  ทองพิมพ์