สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โม้หมุน
 
1. นางวรรณา  ทับเหล็ก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกันติชา  มากเกิด
 
1. นางเบ็ญจวรรณ์  ชุริวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์น้ำใส
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนละมัย
 
1. นางวรรณา  ทับเหล็ก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สมนา
 
1. นางเบ็ญจวรรณ์  ชุริวรรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  ภมรดล
 
1. นางเบ็ญจวรรณ์  ชุริวรรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์น้ำใส
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อุดมทรัพย์
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวกร  สินธุสุวรรณ์
2. เด็กชายศุภกานท์  ตะโพธิ์
 
1. นางยุวดี  เส็งผล
2. นายวัลลภ  โพธิ์สุนทร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จิตจำนงค์
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ยินดี
 
1. นางยุวดี  เส็งผล
2. นายวัลลภ  โพธิ์สุนทร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปลิตา  เสนาะอาจ
 
1. นางยุวดี  เส็งผล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทนากรณ์  สีหะนาค
 
1. นางสาววิภาดา  ดีสันเทียะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมั่นเพียร
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  วงศ์จอม
 
1. นางสาววิภาดา  ดีสันเทียะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรชาติ  คุณโน
2. เด็กชายสัญชัย  ใสสะอาด
 
1. นางสาววิภาดา  ดีสันเทียะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูตะวัน  แสงสิทธิ์
 
1. นางสาววิภาดา  ดีสันเทียะ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคาวี  คันศร
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สุขสอาด
 
1. นายรณชัย  หว้ามา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชญานนท์  สินธุสุวรรณ์
2. เด็กชายนิรวิทย์  หงษ์ร่อน
 
1. นายรณชัย  หว้ามา
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุกิตติ์  วงศ์จอม
2. เด็กชายพันธุ์ธวัช  วุฒิวงศ์
 
1. นายรณชัย  หว้ามา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สังประเดิม
2. เด็กชายนภัทร  นาคมาลี
 
1. นายรณชัย  หว้ามา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิภา  พรมแดง
2. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ป้อมงาม
3. เด็กหญิงปิยพร  ลายภูคำ
4. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เขียนเจริญ
5. เด็กหญิงศิริพรรณ  มะกล่ำงาม
 
1. นางสาวกนกภรณ์  จันทนา
2. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิภา  อยู่เอี่ยม
2. เด็กชายภัทรชนน  หงษ์ร่อน
 
1. นางสาวกนกภรณ์  จันทนา
2. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงลักษิกา  สีโยธะ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  จันทนา
2. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรณกฤต  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เขียนเจริญ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  จันทนา
2. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  เพิ่มกสิกรรม
2. เด็กชายธวัชชัย  อิ่มใจ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ์  ชุริวรรณ์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวารักษ์  ป้อมงาม
2. เด็กชายเจนวิทย์  ภูธร
 
1. นางเบ็ญจวรรณ์  ชุริวรรณ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญากร  พลกนิช
 
1. นางยุวดี  เส็งผล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศรารัตน์  ทองเอก
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจิรภัทร  พุ่มพวง
 
1. นางยุวดี  เส็งผล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เนียมประเสริฐ
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัสนีย์  จิตจำนงค์
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสงราม
2. เด็กหญิงวริศรา  จำรัส
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงนิตธิดา  จันทร์แก้ว
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  หมื่นทอง
2. เด็กชายภาคิน  หงษ์ร่อน
3. เด็กหญิงสุชาดา  อินอ่อน
 
1. นางยุวดี  เส็งผล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  หมื่นทอง
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  น้อยสกุล
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัชยา  สังฤทธิ์
 
1. นางมัทนา  ปลาคำ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐพี  บุญอยู่
 
1. นางสาวพิชาภรณ์  ทองบู่
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  เลิศไกร
 
1. นางสาวพิชาภรณ์  ทองบู่
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิตา  ภาคเมธี
 
1. นางสาวพิชาภรณ์  ทองบู่
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภัทรชญา  ภูนาเชียง
 
1. นางสาวพิชาภรณ์  ทองบู่
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พุ่มพวง
2. เด็กชายภูวดล  หงษ์ร่อน
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรณกฤต  แสงสว่าง
2. เด็กชายศุภศิลป์  พิกุลขาว
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เปี้ยเกี๋ยง
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สันทารุนัย
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  สัสดี
2. เด็กหญิงรสนันท์  กันพุมมา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ตะโพธิ์
 
1. นายทศพร  ศรีสกุล
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สินธุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงศรินทิพย์  ช้างน้อย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สำแดงฤทธิ์
 
1. นายทศพร  ศรีสกุล
2. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
45 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 4 1. เด็กชายธนภัทร  แก่นจันทร์หอม
2. เด็กหญิงสุตาพรรณ  โภคะสังข์
3. เด็กหญิงอธิชา  ศาสตราคม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชานก
2. นางสุรัตน์  สายเนียม
 
46 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  อ่อนมา
 
1. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี
 
47 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ไทยพยัฆค์
2. เด็กชายพรรษกร  สายสุด
 
1. นางสาวกนกภรณ์  จันทนา
2. นายกัณฑ์คุปต์  ประเสริฐศรี