สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูตะวัน  แสงสิทธิ์
 
1. นางสาววิภาดา  ดีสันเทียะ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  เพิ่มกสิกรรม
2. เด็กชายธวัชชัย  อิ่มใจ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ์  ชุริวรรณ์