สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกันติชา  มากเกิด
 
1. นางเบ็ญจวรรณ์  ชุริวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สมนา
 
1. นางเบ็ญจวรรณ์  ชุริวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  ภมรดล
 
1. นางเบ็ญจวรรณ์  ชุริวรรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร์น้ำใส
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อุดมทรัพย์
 
1. นางสาววราพรรณ  พูลสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทนากรณ์  สีหะนาค
 
1. นางสาววิภาดา  ดีสันเทียะ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวารักษ์  ป้อมงาม
2. เด็กชายเจนวิทย์  ภูธร
 
1. นางเบ็ญจวรรณ์  ชุริวรรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญากร  พลกนิช
 
1. นางยุวดี  เส็งผล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสงราม
2. เด็กหญิงวริศรา  จำรัส
 
1. นายวิเชียร  โมมขุนทด
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัชยา  สังฤทธิ์
 
1. นางมัทนา  ปลาคำ
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 4 1. เด็กชายธนภัทร  แก่นจันทร์หอม
2. เด็กหญิงสุตาพรรณ  โภคะสังข์
3. เด็กหญิงอธิชา  ศาสตราคม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชานก
2. นางสุรัตน์  สายเนียม