สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงวาราสันต์  อภิวันท์
 
1. นางนารี  ศักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวาสนา  เกตุบุญลือ
 
1. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปิยะวงษ์
 
1. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัทรา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  กลิ่นนวล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิรัญญา  รักดี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีเพชร  กรอบจินดา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภิญญาดา  ต่อสกุล
 
1. นางนารี  ศักดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรจนา  ฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาสนา  นิลละออ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพย์ญาพร  สมสอาด
2. เด็กหญิงสาวิกา  มรดก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
2. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานต์ศักดิ์  จำปาขาว
2. เด็กชายพรพรหม  ดิษฐโชติ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
2. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพา  เกตุบุญลือ
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทร์สกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  แก้วด่านกลาง
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรภัทร  พันหาญ
2. เด็กชายสุทธนพ  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
2. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกานต์ศักดิ์  จำปาขาว
2. เด็กชายสุทิน  ศรีสมุทร
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
2. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  คำเสนาะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำเสียง
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตรีเพชร  กรอบจินดา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กรอบจินดา
3. นางสาววาสนา  นิลละออ
 
1. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
2. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กอกัน
2. เด็กหญิงศนิสา  ใจเหี้ยม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญทศ
 
1. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
2. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตภาส  แทวกระโทก
2. นายนัทพงษ์  สุทธา
3. เด็กชายสุทิน  ศรีสมุทร
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
2. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจษฎาภรณ์  ทรัพย์เจริญ
2. นายเมธี  ทองสุข
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
2. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายชัยพร  กอกัน
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ชาลีรักษ์
 
1. นางนารี  ศักดี
2. นางบัวสวรรค์  รักบุญ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัยโย  นิลประดิษฐ
2. เด็กหญิงมนปรียา  พุทธวัน
 
1. นางศรีสุดา  พงค์ถิ่น
2. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เอกณรงค์พันธ์
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์  กล้าดี
 
1. นางศรีสุดา  พงค์ถิ่น
2. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ยังรักษา
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  นะสีทะ
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตะวันฉาย  สินมา
2. เด็กหญิงทิพย์ญาพร  สมสอาด
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
2. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลัดดา  หมื่นลาภ
 
1. นางนารี  ศักดี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกิจ  สร้อยวงษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ขำคำ
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ทองหล่อ
 
1. นางนารี  ศักดี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรวษา  นิลละออ
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีรภัทร์  เย็นใจ
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  สระใส
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลัดดา  หมื่นลาภ
2. เด็กหญิงวริศรา  กอกัน
 
1. นางนารี  ศักดี
2. นางบัวสวรรค์  รักบุญ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทพร  สะมาอุง
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุขแสง
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตระวีร์  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  สร้อยระย้า
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
2. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายธาร  ปิ่นสุวรรณ์
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  อาจละออ
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  จำเนียรผล
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรษา  เสือสาด
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรจนา  ฤทธิ์นอก
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณสุข
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  กันกรุง
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิทัศน์  พันหาญ
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  กอกัน
2. เด็กชายกานต์ศักดิ์  จำปาขาว
3. นายกิตติพงษ์  สระใส
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำเสียง
5. นางสาวตรีเพชร  กรอบจินดา
6. นางสาวทักษิณา  บัวทอง
7. เด็กหญิงทิพย์ญาพร  สมสอาด
8. นายธนวัฒน์  กันกรุง
9. นายธรนินทร์  พงศ์ศรี
10. นายนิทัศน์  พันหาญ
11. นายพีรภัทร์  เย็นใจ
12. เด็กชายวรพล  หล่อทอง
13. เด็กหญิงวรัญญา  ขำคำ
14. นางสาววาสนา  นิลละออ
15. เด็กหญิงศนิสา  ใจเหี้ยม
16. เด็กชายสุทิน  ศรีสมุทร
17. นางสาวสุพัตทรา  ดวงจันทร์
18. เด็กชายอนุชา  บัวสิงห์
19. นางสาวอัจฉราภรณ์  กลิ่นนวล
20. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปิยะวงษ์
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
2. นางชนิดา  สุขเพราะนา
3. นางบัวสวรรค์  รักบุญ
4. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
5. นางสาวสัมฤทธิ์  เหมประยูร
6. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทวรรณ  ใบกว้าง
2. เด็กหญิงสุนิสา  ใจเย็น
3. เด็กหญิงสุพัชตรา  เชียงสิน
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
2. นางสุนิสา  นิลบุตร
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  กรอบจินดา
2. เด็กหญิงวิภาพร  ชูสาคร
3. เด็กหญิงสาวิกา  มรดก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
2. นางสาวสุนิสา  นิลบุตร
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  วรรณศิลป์
2. เด็กหญิงเก้ากัลยา  ผลาผล
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงทอง
2. เด็กชายเสฐียรพงษ์  ศิริพันธ์ุ
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
52 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวิทย์  ศรีสม
2. เด็กชายธนากร  นิลประดิษฐ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  หงษ์พรหม
2. นางดวงภร  สายทอง
 
53 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตจากรณ์  ชัยเพศ
2. เด็กชายประมวลศักดิ์  ไตรรัตน์
 
1. นางศรีสุดา  พงค์ถิ่น
2. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร
 
54 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิทัศน์  พันหาญ
 
1. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร
 
55 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิพร  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร
 
56 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ม่วงเรือน
2. เด็กชายมนตรี  จันทร์พุ่ม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ราชโส
2. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร
 
57 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิจารณ์  นวลเมฆ
2. เด็กชายสุรโชติ  ผาสุข
3. เด็กชายอนาวิล  โชชัย
 
1. นางศรีสุดา  พงค์ถิ่น
2. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร