สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำเสียง
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัยโย  นิลประดิษฐ
2. เด็กหญิงมนปรียา  พุทธวัน
 
1. นางศรีสุดา  พงค์ถิ่น
2. นางสาวสุทธีรนันท์  พึ่งเพียร