สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิรัญญา  รักดี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตรีเพชร  กรอบจินดา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  แสงแดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภิญญาดา  ต่อสกุล
 
1. นางนารี  ศักดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อินทร์สกุล
 
1. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตรีเพชร  กรอบจินดา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  กรอบจินดา
3. นางสาววาสนา  นิลละออ
 
1. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
2. นางสาวสาวิตรี  รู้กิจนา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ยังรักษา
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  นะสีทะ
 
1. นายธวัชชัย  อาจเวทย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพร  อาจละออ
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณสุข
 
1. นางกัญญารัตน์  ผลบุตร