สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชชานันท์  กฤษปิติ
 
1. นางสาวฐิติวรดา  สุขสมพืช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรินรชา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  คำพุ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  พุฒต้น
 
1. นางสาวรพีพร  ศรีสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เอี่ยมพูลงาม
 
1. นางสาวรพีพร  ศรีสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุธีกานต์  ทองสุข
 
1. นางสาวยุพิน  ปานโต
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงรวิกานต์  จันทร์ปราง
 
1. นางสาวยุพิน  ปานโต
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ    
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัชชา  พระกลาง
 
1. นายชาคริษ  พูลเพิ่ม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองขจร
 
1. นางสาวรพีพร  ศรีสิงห์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกวิสรา  กระต่ายทอง
2. เด็กชายจิรายุ  โพธิเปี่ยม
 
1. นางสาวฐิติวรดา  สุขสมพืช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนกฤต  คนครอง
2. เด็กหญิงลลิดา  ฉ่ำพิรุณ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  คำพุ่ม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรกานต์  ข้อกิ่ง
2. เด็กชายพรสรวง  สงสุระ
 
1. นายพิชัย  จำนงค์เวช
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงรสิตา  สุขสมบัติ
 
1. นางสาวยุพิน  ปานโต
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  พึ่งศรี
 
1. นางสาวยุพิน  ปานโต
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิจติศักดิ์  เงางาม
2. เด็กชายธนพัฒน์  กลิ่นซ้อน
3. เด็กชายวุฒิภัทร  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เปรมกมล
2. นางสาวจิรพรรณ  ยศนันท์
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลรส  สีเหลือง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำงาม
3. เด็กหญิงวนัชพร  แสงทอง
 
1. นางนพคุณ  ต้นจันทร์
2. นางสาวรพีพรรณ  สุวรรณ