สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรินรชา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  คำพุ่ม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุธีกานต์  ทองสุข
 
1. นางสาวยุพิน  ปานโต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกวิสรา  กระต่ายทอง
2. เด็กชายจิรายุ  โพธิเปี่ยม
 
1. นางสาวฐิติวรดา  สุขสมพืช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กชายธนกฤต  คนครอง
2. เด็กหญิงลลิดา  ฉ่ำพิรุณ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  คำพุ่ม
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลรส  สีเหลือง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำงาม
3. เด็กหญิงวนัชพร  แสงทอง
 
1. นางนพคุณ  ต้นจันทร์
2. นางสาวรพีพรรณ  สุวรรณ