สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชชานันท์  กฤษปิติ
 
1. นางสาวฐิติวรดา  สุขสมพืช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  พุฒต้น
 
1. นางสาวรพีพร  ศรีสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ    
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัชชา  พระกลาง
 
1. นายชาคริษ  พูลเพิ่ม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงรสิตา  สุขสมบัติ
 
1. นางสาวยุพิน  ปานโต
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชนันท์  พึ่งศรี
 
1. นางสาวยุพิน  ปานโต
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิจติศักดิ์  เงางาม
2. เด็กชายธนพัฒน์  กลิ่นซ้อน
3. เด็กชายวุฒิภัทร  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เปรมกมล
2. นางสาวจิรพรรณ  ยศนันท์