สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายธาราพล  สิทธิสาร
 
1. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรา   เทพนาคิน
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 -1 -    
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมินตรา  สิทธิสาร
 
1. นางมยุรี  โตปราง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญพึ่ง
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  บุญคง
2. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ยั่งยืน
 
1. นางมยุรี  โตปราง
2. นางวรรณี  แก้วโมกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  หริวทอง
 
1. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริพงศ์  โพธิ์ริดรัม
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรดร  เนียมโสต
 
1. นางนัธดา  ไตรรัตน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ขยันสลุง
 
1. นางนัธดา  ไตรรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร  ขำอิ่ม
2. เด็กหญิงรัตนวรี  เอี่ยมสอาด
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนกร  ม่วงเขียว
2. เด็กชายหัสนัย  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพัณนิตา   หมื่นทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มาพิงค์
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  ธรรมทักษา
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  บรรจงเปลี่ยน
 
1. นางนภาพร  ช่องท้วม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  นัยนานนท์
2. เด็กหญิงบุษกร  ม่วงเขียว
3. เด็กหญิงสุภัค  มหันตวนากุล
 
1. นางนภาพร  ช่องท้วม
2. นางศรีนวล  มีนา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอชิระ  พงษ์ษา
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงมินตรา  สิทธิสาร
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอชิตพล  จันทร์ศิลา
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรณิชา   อ่ำบัว
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองคุ้ม
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรา   เทพนาคิน
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเตชิด  กระชอนเงิน
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันนิสา  รักซ้อน
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พัดน้อย
 
1. นางมยุรี  โตปราง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตนัย  คล่องใจ
 
1. นางมยุรี  โตปราง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริพงศ์  โพธิ์ริดรัม
 
1. นางวรรณี  แก้วโมกุล
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรกิตติ์  คร้ามดี
2. เด็กชายสุกี้  เชย
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ    
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ    
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สมพงษ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพละ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  เนียมโสต
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 -    
33 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรพร  พระกลาง
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
 
34 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณสรณ์  พูลสวน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพ็งนิล
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรดา  เชื้อหลง
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม