สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพัณนิตา   หมื่นทอง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  มาพิงค์
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม