สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายธาราพล  สิทธิสาร
 
1. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชรา   เทพนาคิน
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมินตรา  สิทธิสาร
 
1. นางมยุรี  โตปราง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญพึ่ง
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ขยันสลุง
 
1. นางนัธดา  ไตรรัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอชิระ  พงษ์ษา
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงมินตรา  สิทธิสาร
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรา   เทพนาคิน
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันนิสา  รักซ้อน
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พัดน้อย
 
1. นางมยุรี  โตปราง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิริพงศ์  โพธิ์ริดรัม
 
1. นางวรรณี  แก้วโมกุล