สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  บุญคง
2. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ยั่งยืน
 
1. นางมยุรี  โตปราง
2. นางวรรณี  แก้วโมกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริพงศ์  โพธิ์ริดรัม
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรดร  เนียมโสต
 
1. นางนัธดา  ไตรรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร  ขำอิ่ม
2. เด็กหญิงรัตนวรี  เอี่ยมสอาด
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนกร  ม่วงเขียว
2. เด็กชายหัสนัย  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  ธรรมทักษา
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  บรรจงเปลี่ยน
 
1. นางนภาพร  ช่องท้วม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  นัยนานนท์
2. เด็กหญิงบุษกร  ม่วงเขียว
3. เด็กหญิงสุภัค  มหันตวนากุล
 
1. นางนภาพร  ช่องท้วม
2. นางศรีนวล  มีนา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอชิตพล  จันทร์ศิลา
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรณิชา   อ่ำบัว
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองคุ้ม
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเตชิด  กระชอนเงิน
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตนัย  คล่องใจ
 
1. นางมยุรี  โตปราง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ    
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ    
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สมพงษ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผลพละ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  เนียมโสต
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรพร  พระกลาง
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
 
18 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณสรณ์  พูลสวน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพ็งนิล
 
1. นางกำไล  วัชรอาภาไพบูลย์
2. นางสมพร  อาจสันเที๊ยะ
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรดา  เชื้อหลง
 
1. นายประสิทธิ์  ช่องท้วม