สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทองทาบพิทยา สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงเจนนิภา  ล่ำสัน
 
1. นางสุภาพร  วงศ์เชียงศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  สอาด
2. เด็กหญิงวรัญญา  ชอบคุย
 
1. นางกาญจนา  สัมโมทย์
2. นางจุไรรัตน์  หนูสลุง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จั่นรักษ์
2. เด็กหญิงอรัชพร  ธรรมทันต์
 
1. นางพนมมาศ  แสงม่วงยาง
2. นางภาณุรักษ์  จักรพล