สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทองทาบพิทยา สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  นุชขำ
 
1. นางสาววรรณพา  พรมมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  มิตรเมือง
 
1. นางสาววรรณพา  พรมมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัชญาณ์  คำมูล
 
1. นางสาวขวัญชัย  อ่อนละมัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  บุญกระจ่าง
 
1. นางปราณี  ประเสริฐศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรติวรรณ  ทองประสิทธิ์
 
1. นางกัลยา  ยังรักษา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธพนธ์  สิงห์ไพศาล
 
1. นางสาวแคทรียา  ล้วนทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติพัฒน์  วงสุรินธนวัชร์
 
1. นางดลยา  คงทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนรัตน์  ทองรอด
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กำจัดภัย
 
1. นายรณชัย  บุญเลิศ
2. นางศิริวรรณ  อิงคนินันท์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรธ์วิภา  โตสกุล
2. เด็กชายพศิน  กลิ่นธูปหอม
3. เด็กหญิงสุภัสสร  บัวศรี
 
1. นางสาวจิราพร  สาวเสม
2. นางสาวชลดา  ชมภู
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สร้อยวัน
2. เด็กชายภัทรภูมิ  น้อยศรี
 
1. นายบำรุง  บุญพาสุข
2. นายสมศักดิ์  ยังรักษา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธิภัทร์  วงษ์ท้าว
2. เด็กชายพงศกร  สุขชิด
 
1. นายบำรุง  บุญพาสุข
2. นายสมศักดิ์  ยังรักษา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทนะชาติ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ภักดี
3. เด็กชายธนวัฒน์  ภู่เสภา
 
1. นางสาวกฤติยาณี  ศรีมุงคุณ
2. นางสาวจินตนา  แสนสุข
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลัดนทิน  เพื่องฟู
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  พวงวงศ์ษา
 
1. นางสาวสมฤดี  ทองทิม
2. นางโสภณา  แย้มสิงห์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีวิชัย
2. เด็กชายศุภณัฐ  หลิวทอง
 
1. นางสาวสมฤดี  ทองทิม
2. นางโสภณา  แย้มสิงห์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พวงเพ็ชร
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ลุงติ๊
 
1. นายยรรยง  ประเพชรา
2. นายวราวุธ  หว่างคำภา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐภพ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  แซ่คำ
 
1. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิชากร  สระใส
 
1. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตาภา  จิ๋วอยู่
 
1. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขศรี
2. เด็กหญิงธีราพร  สาลีผล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญท้วม
2. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตติญากรณ์  ทองอ้วน
2. เด็กหญิงชลดา  กิ่งพุทธ
3. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญท้วม
2. นางสาวอารีวรรณ  แป้นสกุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปุญญาพร  ปิ่นทองคำ
 
1. นายสุทัศน์  ศรีโสภา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษยา  เด่นดวง
 
1. นายสุทัศน์  ศรีโสภา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เกตุนุช
 
1. นายสุทัศน์  ศรีโสภา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  เจริญสุข
 
1. นายสุทัศน์  ศรีโสภา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทอฝัน  ศรธรรม
 
1. นายสุทัศน์  ศรีโสภา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิชญ์  คล้อยนาค
 
1. นางภาณุรักษ์  จักรพล
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร  ปลั่งพิมาย
2. เด็กชายปวีณ์  จำเนียรกุล
 
1. นางสาวพรสวรรค์  พวงทอง
2. นางสาวอาภาภรณ์  คงประเสริฐ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนท์พิชญา  มิสภักดิ์
2. เด็กชายพันธ์พิทักษ์  พวงบานชื่น
 
1. นางสาวพรสวรรค์  พวงทอง
2. นางสาวอาภาภรณ์  คงประเสริฐ