สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพชรพร  พุกสอน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บางแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมภักดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บางแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายปาริชาติ  ศรีใจแก้ว
 
1. นางทัศณีวรรณ์  คำเสนาะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายบุญแทน  จำนงค์สาตร
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หาลาภ
 
1. นางทัศณีวรรณ์  คำเสนาะ
2. นางสาวพรวิไล  มาลาม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสิทธิพร  ปานฉาย
 
1. นางสาวพรวิไล  มาลาม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  เสนาพันธ์
 
1. นางสาวพรวิไล  มาลาม
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  มาใหญ่
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  เสนาพันธ์
3. เด็กชายสันต์ติ  แสงทอง
 
1. นางทัศณีวรรณ์  คำเสนาะ
2. นางสาวพรวิไล  มาลาม