สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงพชรพร  พุกสอน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บางแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายบุญแทน  จำนงค์สาตร
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หาลาภ
 
1. นางทัศณีวรรณ์  คำเสนาะ
2. นางสาวพรวิไล  มาลาม