สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมภักดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บางแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  เสนาพันธ์
 
1. นางสาวพรวิไล  มาลาม
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  มาใหญ่
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  เสนาพันธ์
3. เด็กชายสันต์ติ  แสงทอง
 
1. นางทัศณีวรรณ์  คำเสนาะ
2. นางสาวพรวิไล  มาลาม