สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชกร  โอนอ่อน
 
1. นางมาลัย  เจียมเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สลุงเสือ
 
1. นางมาลัย  เจียมเงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายบูรพา  เหระยัง
 
1. นายศรายุธ  ยศเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรภาณุ  จันทรมณฑล
2. เด็กชายอนุวิท  ทองแดง
 
1. นางกฤษณา  ขุนทิศ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ไวพจนาท
2. เด็กชายนพรัตน์  เพ็ชรดี
 
1. นายศรายุธ  ยศเรือง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทรมณฑล
 
1. นางสาวศรัญญา  พันธุ์ดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   สังข์ภิรมย์
 
1. นางสาวศรัญญา  พันธุ์ดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ไวพจนาท
2. เด็กหญิงจิตรภาณุ  จันทรมณฑล
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดอกพุฒ
4. เด็กชายณัฐภูมิ   สังข์ภิรมย์
5. เด็กชายธนพนธ์  แซ่ม้า
6. เด็กชายนพรัตน์  เพ็ชรดี
7. เด็กชายนฤนาท  ยงยุทธ
8. เด็กหญิงนันทวรรณ  พูลศรี
9. เด็กชายบูรพา  เหระยัง
10. เด็กชายปารเมศ  เกิดมณีกุล
11. เด็กชายพงศกร  ชุ่มวะมล
12. เด็กหญิงพรนภา  สิงขร
13. เด็กหญิงพรวนัช  ฤกษ์กายี
14. เด็กหญิงภาวิณี  ภูผากัมปนาท
15. เด็กชายวีรพล  โพธิ์สาลี
16. เด็กหญิงสุวรา  แซ่ม้า
17. เด็กหญิงอดิภา  ปูทอง
18. เด็กชายอนุวัฒ  อาษา
19. เด็กชายอนุวิท  ทองแดง
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทรมณฑล
 
1. นางกฤษณา  ขุนทิศ
2. นางสาวประคอง  มีมั่งคั่ง
3. นางประนอม  เศรษฐี
4. นางมาลัย  เจียมเงิน
5. นางสาวศรัญญา  พันธุ์ดี
6. นายศรายุธ  ยศเรือง
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  พูลศรี
2. เด็กหญิงพรนภา  สิงขร
3. เด็กหญิงอดิภา  ปูทอง
 
1. นางสาวศรัญญา  พันธุ์ดี
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรวนัช  ฤกษ์กายี
 
1. นายศรายุธ  ยศเรือง