สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชกร  โอนอ่อน
 
1. นางมาลัย  เจียมเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สลุงเสือ
 
1. นางมาลัย  เจียมเงิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทรมณฑล
 
1. นางสาวศรัญญา  พันธุ์ดี