สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงผกามาศ  อาสิงสมานันท์
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ทาป้อม
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายพัทธนันต์  พันธะ
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพดล  ทานะจิตร
2. เด็กชายศิริวิกร  กองบุญ
 
1. นายธราธร  พรมมี
2. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐวี  ดีพุ่ม
2. เด็กชายธีร์ธวัช  นรสิทธิ์
 
1. นายธราธร  พรมมี
2. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง