สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ทาป้อม
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง