สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงผกามาศ  อาสิงสมานันท์
 
1. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง