สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพดล  ทานะจิตร
2. เด็กชายศิริวิกร  กองบุญ
 
1. นายธราธร  พรมมี
2. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐวี  ดีพุ่ม
2. เด็กชายธีร์ธวัช  นรสิทธิ์
 
1. นายธราธร  พรมมี
2. นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง