สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา สพป. ลพบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถึกษาลพบุรี เขต ๒

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจาภา  เรืองรัตน์
 
1. นายน้อย  สร้อยพูล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรเมธ  แย้มสัจจา
2. เด็กชายอรรถพร  ชาลีกุล
 
1. นายอนันต์ชัย  ปานชาติ
2. นางสาวอรวรา  ยศเรือง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิชญา  วัดกิ่ง
 
1. นางสุภาพร  วัดกิ่ง